NACRT ZAKONA O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE
Datum: 14.11.2011.

Nacrt

 

Z A K O N

O PLAĆAMA I NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE

 

Član 1.

Predmet Zakona

Ovim zakonom ureduju se plaće i naknade izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u organima zakonodavne i organima izvršne vlasti u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde (u daljnjem tekstu: Kanton), državnih službenika i namještenika u organima državne službe Kantona (u daljnjem tekstu: organ državne službe)i pravobranioca.

Član 2.

Definicije pojmova korištenih u Zakonu

Pojmovi korišteni u ovom zakonu imaju sljedeće značenje:

1)”izabrani dužnosnici“, u smislu ovog zakona, su članovi Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  (u daljnjem tekstu: Skupština Kantona);

2) “nosioci izvršnih funkcija“, u smislu ovog zakona, su:

članovi Vlade  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde (u daljnjem tekstu: Vlada Kantona);

3) “savjetnicima“, u smislu ovog zakona, smatraju se savjetnici nosioca izvršnih funkcija, te savjetnici rukovodioca samostalnih uprava i samostalnih upravnih organizacija Kantona;

4) “organ državne službe“, u smislu ovog zakona, predstavljaju kantonalna ministarstva, kantonalne uprave i  upravne organizacije;

5) “radno mjesto” je pozicija utvrđena aktom o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe na koju se postavlja državni službenik i namještenik za vršenje poslova utvrđenih za to radno mjesto;

6) “platni razred” predstavlja razvrstavanje radnih mjesta utvrđenih u aktu o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe u određene pozicije radi određivanja iznosa osnovne plaće državnog službenika i namještenika;

7) “koeficijent” predstavlja brojčanu vrijednost koja se iskazuje arapskim brojevima za svaku poziciju radnog mjesta koje su razvrstane u platne razrede organa državne službe i služi za utvrđivanje visine osnovne plaće;

8)”osnovica za obračun plaće” predstavlja novčani iznos u konvertibilnim markama (u daljnjem tekstu: KM) koji se koristi za određivanje osnovne plaće;

 

Član 3.

Načela za utvrđivanje visine plaće

Pri određivanju iznosa plaća i naknada za zaposlene u organima vlasti Kantona poštivat će se sljedeća načela:

1) Ista plaća za isto radno mjesto: prema ovom načelu zaposleni u organima vlasti koji obavljaju poslove istog radnog mjesta odnosno iste ili slične poslove imaju pravo na istu osnovnu plaću po vrsti i stepenu stručne spreme;

2) Transparentnost: u skladu sa ovim načelom, prilikom raspisivanja javnih konkursa i oglasa za popunjavanje radnih mjesta obavezno se objavljuje podatak o pripadajućoj osnovnoj neto plaći za oglašena radna mjesta;

3) Fiskalna odgovornost: u skladu sa ovim načelom, vodeći računa o nesmetanom funkcionisanju organa vlasti Kantona, Vlada Kantona će za korisnike budžeta koje tretira ovaj zakon utvrditi jedinstveni isplatni koeficijent za obračun plaće u određenom postotku za fiskalnu godinu ukoliko to zahtijeva održavanje makroekonomske stabilnosti u skladu sa Zakonom o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine i Zakonom o budžetu Bosansko-podrinjskog kantona.

 


Član 4.

Budžetsko osiguranje sredstava za plaće i naknade

Finansijska sredstva za plaće i naknade i druga primanja izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika organa

državne službe predviđena ovim zakonom planiraju se i osiguravaju u Budžetu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde(u daljnjem tekstu: Budžet Kantona).

 

Član 5.

Način utvrđivanja osnovice za obračun plaće

 

Visina osnovice za obračun plaće utvrđuje se u visini osnovice za obračun plaće u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine, utvrđene članom 5.  Zakono o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine.

 

Član 6.

Elementi za utvrđivanje osnovne plaće

Osnovna plaća se utvrđuje množenjem osnovice za plaću iz člana 5. ovog zakona sa utvrđenim koeficijentom platnog razreda i tako utvrđeni iznos uvećava se za 0,5% za svaku započetu godinu penzijskog staža izabranog dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika, državnih službenika i namještenika, a najviše do 20%.

U slučaju da množenjem utvrđene osnovice i pripadajućeg koeficijenta osnovna plaća iznosi manje od 70% prosječne plaće, zaposleniku će se isplatiti plaća u navedenom postotku.

Osnovna plaća obračunava se i iskazuje mjesečno za puno radno vrijeme, prema radnom mjestu i odgovarajućem platnom razredu.

Ukoliko zaposlenik radi sa nepunim radnim vremenom, u skladu sa posebnim zakonom ili drugim propisima, osnovna plaća odredit će se razmjerno vremenu provedenom na radu.

Puno radno vrijeme zaposlenih je 40 sati sedmična.

II. PLAĆE I NAKNADE IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSIOCA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U ORGANIMA ZAKONODAVNE I IZVRŠNE VLASTI FEDERACIJE

1. Plaća

 

Član 7.

Vrijeme ostvarivanja prava na plaću

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici koji dužnost obavljaju profesionalno, imaju pravo na plaću.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ostvaruju pravo na plaću danom stupanja na dužnost, u skladu sa općim aktima zakonodavnog odnosno izvršnog organa vlasti (u daljnjem tekstu: nadležni organ).

Izabrani dužnosnici, pravo na plaću iz stava 1. ovog člana, ostvaruju od dana podnošenja zahtjeva za profesionalnim obavljanjem dužnosti nadležnoj komisiji.

Nosioci izvršnih funkcija, pravo na plaću iz stava 1. ovog člana, ostvaruju danom potvrđivanja izbora odnosno imenovanja u Skupštini Kantona.

Savjetnici nosioca izvršnih funkcija, pravo na plaću iz stava 1. ovog člana, ostvaruju danom postavljenja na radno mjesto.

Član 8.

Pravo izabranih dužnosnika na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju svoje dužnosti.

Izabrani dužnosnici imaju pravo na stalno mjesečno novčano primanje (paušal) na ime povećanih materijalnih troškova u obavljanju svoje dužnosti koje ne može biti veće od dvije osnovice iz člana 5. ovog zakona.

Visinu paušala iz stava 1. ovog člana utvrđuju zajedničkom odlukom nadležne komisije Skupštine Kantona.

Komisije iz stava 2 ovog člana mogu utvrditi niži iznos paušala za poslanika/ delegata koji ostvaruje plaću na osnovu poslaničke /delegatske dužnosti (profesionalci).

Pravo iz stava 1. izabrani dužnosnici mogu ostvariti samo po jednom osnovu, odnosno na jednom nivou zakonodavne vlasti.

Iznos paušala umanjuje se za 10% za svako odsustvovanje sa sjednice Skupštine ili radnog tijela čiji je član.

Evidenciju o izostancima vodi sekretar Skupštine, odnosno radnog tijela.

Član 9.

Platni razredi i koeficijenti za izabrane dužnosnike, nosioce izvršnih funkcija i savjetnike

Platni 

razred

Radno mjesto Koeficijent
I Premijer Kantona, predsjedavajući Skupštine Kantona 8,82
II Zamjenik predsjedavajućeg  Skupštine Kantona 8,46
III  

Ministri u Vladi Kantona

8,10
IV Predsjednici klubova u Skupštini 7.38
V Predsjednici radnih tijela Skupštine 7,29
VI Zamjenici predsjednika radnih tijela Skupštine 7.20
VII Poslanik/delegat u Skupštini 7.02
VIII Kantonalni pravobranilac 6.84
IX Zamjenici kantonalnog pravobranioca 6.30
X

Savjetnici nosioca izvršnih funkcija

5,76

 

Osnovna plaća izabranog dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika utvrđuje se prema članu 6. ovog zakona.

2. Naknade

Član 10.

Naknada plaće zbog bolesti ili povrede

Za prvih 42 dana odsutnosti s posla zbog bolesti ili povrede, izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu plaće u visini plaće koju je ostvario za prethodni mjesec.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu plaće u visini od 70% plaće koju je ostvario za prethodni mjesec prije odsutnosti s posla zbog bolesti ili povrede za odsutnost s posla duže od 42 dana a najduže 12 mjeseci odnosno do kraja mandata.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na naknadu plaće u punom iznosu koju su ostvarili za prethodni mjesec ako je do odsutnosti s posla došlo iz razloga povrede na radu.

Član 11.

Naknada plaće nakon prestanka javne funkcije

Izabrani dužnosnici i nosioci izvršnih funkcija nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za penziju, prema općim propisima, imaju pravo na naknadu plaće koju su ostvarivali dok su obavljali javnu funkciju u trajanju od 12 mjeseci.

Prava iz stava 1. ovog člana imaju i savjetnici u trajanju od 6 mjeseci, ukoliko su dužnost savjetnika obavljali duže od dvije godine.

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici koji se, u skladu sa zakonom, vrate na isto ili slično radno mjesto sa kojeg su izabrani, odnosno imenovani na javnu funkciju, nemaju pravo na naknadu plaće iz stava 1. ovog člana.

Član 12.

Naknada za troškove ishrane (topli obrok)

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba koji ne ostvaruju plaću na osnovu poslaničke /delegatske dužnosti (neprofesionalci), imaju pravo na naknadu troškova ishrane (topli obrok) u visini od 1 % prosječne mjesečne neto plaće isplaćene u Federaciji prema posljednjem objavljenom statističkom podatku.

Naknada iz stava 1. ovog člana neće se obračunavali za vrijeme odsutnosti s posla po osnovu službenog puta, bolovanja ili godišnjeg odmora.

Član 13.

Naknada za odvojeni život od porodice i smještaj u mjestu rada

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba koji ne ostvaruju plaću na osnovu poslaničke/delegatske dužnosti ukoliko borave izvan mjesta prebivališta svoje porodice koje je udaljeno više od 70 km od sjedišta institucije u kojoj su zaposleni, imaju pravo na naknadu za odvojeni život od porodice u visini koju će utvrditi Vlada Kantona, odnosno nadležna administrativne komisije Skupštine.

Osobe iz stava 1. ovog člana, koje nemaju osiguran službeni smještaj, imaju pravo i na naknadu za zakup stana za službene potrebe u visini koju će utvrditi Vlada kantona, odnosno nadležna administrativne komisije Skuptine.

Osobe iz stava 1. ovog člana koje imaju osiguran smještaj, ali za smještaj plaćaju sve troškove, imaju pravo na naknadu troškova smještaja, koju će utvrditi Vlada kantona, odnosno nadležna administrativne komisije Skuptine.

Osobe koje ostvaruju pravo iz stava 1. ovog člana nemaju pravo na naknadu dnevnica i putnih troškova vezanih za sudjelovanje u radu Skupštine i radnih tijela Skupštine, a imaju pravo na naknadu troškova prijevoza do mjesta prebivališta porodice do četiri puta mjesečno u visini cijene javnog prijevoza za dotičnu relaciju.

Za ostvarivanje prava iz ovog člana izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik podnosi zahtjev o kome nadležna komisija, kojoj su li poslovi stavljeni u nadležnost poslovnikom, donosi pojedinačnu odluku.

Član 14.

Naknada za godišnji odmor i plaćeni dopust

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici, sa izuzetkom osoba koji ne ostvaruju plaću na osnovu poslaničke/ delegatske dužnosti (neprofesionalci) imaju pravo na naknadu za vrijeme godišnjeg odmora (regres), u visini 50% prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji po zadnje objavljenom statističkom podatku i naknadu za plaćeni dopust u dužini od 30 dana u visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca.

Član 15.

Naknada za slučaj smrti, teške bolesti i invalidnosti

Naknadu za slučaj smrti, teške bolesti i invalidnosli izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici ostvaruju na način i pod uvjetima utvrđenim čl. 37. i 38. ovog zakona za državne službenike i namještenike federalnih organa državne službe.

Član 16.

Otpremnina

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici imaju pravo na isplatu otpremnine prilikom odlaska u penziju u iznosu od pet njegovih prosječnih plaća isplaćenih u prethodnih pet mjeseci.

Član 17.

Naknada troškova za službeno putovanje

Izabrani dužnosnici, nosioci izvršnih funkcija i savjetnici upućeni na službeno putovanje imaju pravo na naknadu troškova, dnevnice, noćenja, prijevoza i ostalih izdataka nastalih u vezi sa službenim putovanjem.

Službenim putovanjem, u smislu ovog zakona, smatra se obavljanje poslova izvan sjedišta institucije u kome izabrani dužnosnik, nosilac izvršne funkcije i savjetnik obavlja svoju funkciju.

Visina dnevnica i drugih troškova službenog putovanja i način njihovog obračuna uređuje se aktom Vlade Kantona.

 

III. PLAĆE I NAKNADE DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

  1. Osnovna plaća

Član 18.

Određivanje plaće prema radnom mjestu

Državni službenik i namještenik u organu državne službe ima pravo na plaću koja odgovara radnom mjestu na koje je državni službenik odnosno namještenik postavljen.

Član 19.

Bruto i neto plaća

Plaća državnog službenika i namještenika utvrđuje se u bruto i neto iznosu.

Plaća u bruto iznosu obuhvaća neto plaću, poreze i doprinose.

Član 20.

Platni razredi i koeficijenti za državne službenike

Platni razred

Radno mjesto

Koeficijent
1 – Sekretar Vlade 

– Sekretar Skupštine

5.85
II – rukovodilac samostalne kantonalne uprave i
samostalne kantonalne upravne organizacije. 

– direktori ureda i službi koje osniva Vlada
Kantona,

– sekretari kantonalnog tužilaštva i kantonalnog
pravobranilaštva,

– sekretar kantonalnog organa uprave,

5.58
III – pomoćnik rukovodioca kantonalnog organa uprave. 

– sekretar kantonalne upravne organizacije.

5,13 

 

IV – rukovodilac kantonalnog organa uprave i kantonalne
upravne organizacije koje se nalaze u sastavukantonalnog ministarstva, 

– pomoćnik rukovodilaca kantonalne upravne organizacije.

– glavni kantonalni inspektor,

– rukovodeći državni službenici u uredima i
službama koje osniva Vlada Kantona

– stručni savjetnici u kantonalnom tužilaštvu

– interni revizori.

4,68
V – pomoćnik rukovodioca kantonalnog organa uprave i
kantonalne upravne organizacije u sastavu federalnog
ministarstva. 

– sekretar kantonalne uprave i kantonalne upravne
organizacije u sastavu kantonalnog ministarstva.

– šef kabineta Premijera Vlade

 

4.36
VI – šef kabineta rukovodioca kantonalnog organa
uprave i kantonalne upravne organizacije kojim ne
rukovodi rukovodeći državni službenik, 

– rukovodilac osnovne organizacijske jedinice
kojom ne rukovodi rukovodeći državni službenik,

 

–           sekretari radnih tijela domova Parlamenta
Federacije.

4,14
VII – sef unutrašnje organizacijske jedinice 4,05
VIII – kantonalni inspektor 3,87
IX – stručni savjetnik 3,69
X – viši stručni saradnik 3,51
XI – stručni saradnik 3.33

 

Član 21.

Platni razredi i koeficijenti za namještenike

 

Platni 

razred

Radno mjesto Koeficijent
I – Sef unutrašnje organizacijske jedinice (VŠS) 2.88
II – viši samostalni referent (VŠS) 2.79
III – samostalni referent (VŠS) 2.70
IV – šef unutrašnje organizacijske jedinice (SSS)_ 2.52
V – viši referent (SSS) i VKV radnik 2.43
VI – referent (SSS) i KV radnik III i IV stepena 2.34
VII – pomoćni radnik i nekvalificirani radnik (NK radnik) 1.66

 

2. Dodaci na plaću

Član 22.

Vrste dodataka na plaću

Državni službenik i namještenik ima pravo na dodatke na plaću koji su utvrđeni u odredbama člana 23. ovog zakona.

Dodaci na plaću iz stava 1. ovog člana čine saslavni dio osnovne plaće.

Član 23.

Dodatak na plaću po osnovu posebnih uvjeta rada

Dodatak na plaću po osnovu posebnih uvjeta rada iznosi:

1) za inspektore, glavne inspektore i direktore inspekcijskih tijela od 20% do 30% od osnovne plaće;

2) za deminere od 30% do 50% od osnovne plaće;

3) za državne službenike i namještenike koji rade na poslovima  koji   zahtijevaju   neposredan   kontakt   sa osuđenim osobama u kaznenopopravnim zavodima od 10% do 30 % od osnovne plaće;

4) za vatrogasce u iznosu do 30% od osnovne plaće;

5) za ostale poslove koji se vrše pod posebnim uvjetima određenim posebnim zakonom dodatak na plaću se  može odrediti od 10% do 20%.

Poseban dodatak iz stava 1. ovog člana obračunava se na osnovnu plaću bez dijela plaće po osnovu radnog staža i čini sastavni dio plaće.

Visina dodatka na plaću po osnovu posebnih uvjeta rada iz stava 1. ovog člana utvrđuje se u pravilniku o plaćama i naknadama organa državne službe, u skladu sa kriterijima utvrđenim u kolektivnom ugovoru.

Rukovodioci organa uprave na svim nivoima vlasti će u svojim pravilnicima o plaćama i naknadama predvidjeti dodatke na plaću državnim službenicima koji imaju naučne stepene magistra i doktora nauka ako izvršavanje poslova zahtijeva takve kvalifikacije.

 

Član 24.

Naknada za prekovremeni rad, rad u neradne dane,noćni rad i rad u dane državnih praznika

U slučaju prekovremenog rada, rada u neradne dane, noćnog rada ili rada u dane državnih praznika, državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu osnovne plaće, razmjerno vremenu trajanja tog rada, uvećanom za postotak utvrđen kolektivnim ugovorom.

Visina naknade i uvjeti za ostvarivanje naknade utvrdit će se aktom Vlade Kantona.

Obračun naknade iz stava 1. ovog člana vrši se od osnovne plaće bez dijela plaće po osnovu penzijskog staža. Naknada iz ovog člana čini sastavni dio plaće.

 

3.Plaće za pripravnike i naknade za volontere

Član 25.

Visina plaće za pripravnike

Plaća pripravnika visoke, više i srednje stručne spreme u organu državne službe utvrđuje se u iznosu, i to:

1)      za visoku školsku spremu u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto stručnog saradnika;

2)      za višu školsku spremu u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto samostalnog referenta;

3)      za srednju stručnu spremu u iznosu od 80% od početne osnovne plaće utvrđene za radno mjesto referenta.

Početna osnovna plaća iz stava 1. ovog člana predstavlja samo iznos plaće bez dijela plaće po osnovu penzijskog staža.

 

Član 26.

Visina naknade za volontere

Volonteri visoke, više i srednje stručne spreme u organu državne službe imaju pravo na naknadu, i to:

1)    za visoku školsku spremu u iznosu od 35% od osnovne plaće stručnog saradnika;

2)   za višu školsku spremu u iznosu od 35% od osnovne plaće samostalnog referenta;

3)   za srednju stručnu spremu a iznosu od 35% od osnovne plaće referenta.

Visina naknade iz stava 1. ovog člana određuje se od osnovne plaće odgovarajuće školske spreme.

 

4.Obračun i isplata plaće

Član 27.

Način obračuna i isplate plaće

Plaća se obračunava za jedan mjesec unatrag, a isplaćuje za prethodni mjesec u skladu sa Zakonom o radu  i Zakonom o izvršavanju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona.

Plaća iz stava 1. ovog člana utvrđuje se rješenjem kojeg donosi rukovodilac organa državne službe. Rješenje sadrži: osobne podatke državnog službenika i namještenika, radno mjesto na koje je postavljen, platni razred i sve elemente koji su uzeti u obzir za utvrđivanje visine plaće.

Podaci o plaćama državnih službenika i namještenika su javni.

Sve izmjene u visini plaće vrše se rješenjem kojeg donosi rukovodilac organa državne službe.

Član 28.

Vrste naknada

Državni službenik i namještenik ima pravo na naknade utvrđene u odredbama čl. 30. do 44. ovog zakona .

Član 29.

Plaćeni dopust

Državni službenik i namještenik ima pravo na plaćeni dopust u dužini od 30 dana u visini svoje neto plaće iz prethodnog mjeseca.

Član 30.

Naknada za ishranu tokom rada Državni službenik i namještenik ima pravo na novčanu naknadu za ishranu u toku rada (topli obrok), u visini 1% prosječne  neto   plaće   isplaćene   u   Federaciji   po   zadnjem statističkom podatku.

Član 31.

Regres za godišnji odmor

Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu na ime regresa za korištenje godišnjeg odmora u visini 50%  prosječne  neto  plaće isplaćene  u   Federaciji  po  zadnjem objavljenom statističkom podatku.

Pravo na regres iz stava I. ovog člana ima svaki državni službenik i namještenik koji u toku tekuće kalendarske godine ima pravo na godišnji odmor.

Član 32.

Naknada za bolovanje

Državni službenik i namještenik ima pravo na naknadu plaće za vrijeme privremene spriječenosti za rad (bolovanje) do 42 kalendarska dana u visini njegove neto plaće isplaćene za prethodni mjesec.

Naknada plaće za bolovanje preko 42 dana iz stava 1. ovog člana ostvaruje se po propisu kantona kojim se ureduje naknada za ovo bolovanje, s tim da razliku do pune plaće isplaćuje organ državne službe Federacije, kantona, grada i općine u kojem se državni službenik ili namještenik nalazi u radnom odnosu.

Član 33.

Naknada za porodiljski dopust

Državni službenik i namještenik za vrijeme porodiljskog dopusta ima pravo na naknadu plaće prema propisima kantona kojim se ureduje ova oblast, prema mjestu uplate doprinosa s tim da razliku do visine pune plaće uplaćuje organ državne službe u kojem se taj državni službenik ili namještenik nalazi u radnom odnosu.

Član 34.

Naknada za službeno putovanje

Državni službenici i namještenici imaju pravo na naknadu za troškove službenog putovanja na području Federacije, odnosno Bosne i Hercegovine, kao i za putovanja u inostranstvo, na koje se upućuju na izvršenje službenog zadatka.

Visinu i način ostvarivanja naknade iz stava 1, ovog člana utvrđuje Vlada Kantona u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Član 35.

Naknada za prijevoz na posao i s posla

Državnom službeniku i namješteniku kome nije organizovan službeni prijevoz na posao i s posla, a čije je mjesto stanovanja od mjesta rada udaljeno najmanje 2 km, pripada naknada za troškove prijevoza u visini mjesečne karte gradskog, prigradskog i međugradskog saobraćaja.

U međugradski saobraćaj spadaju mjesta koja su udaljena od mjesta rada do 70 km.

Član 36.

Naknada za odvojeni život od porodice i smještaj u mjestu rada

Rukovodeći državni službenici čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 km od mjesta organa državne službe u kojem vrše službenu dužnost imaju pravo na naknadu troškova za odvojeni život od porodice i naknadu troškova smještaja u mjestu rada čiju visinu će svojim aktom urediti Vlada Kantona.

Državni službenici i namještenici čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 70 km od mjesta organa državne službe u kojem vrše službenu dužnost imaju pravo na naknadu troškova smještaja u mjestu rada čiju visinu će svojim aktom urediti Vlada Kantona.

Član 37.

Naknada za slučaj povrede na radu, teške bolesti i invalidnosti

U slučaju povrede na radu, teške bolesti ili invalidnosti državnog službenika ili namještenika ili člana njegove uže porodice isplaćuje se jednokratna novčana pomoć u visini od dvije prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji prema zadnjem objavljenom statističkom podatku.

Član 38.

Naknada za slučaj smrti i pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja

U slučaju smrti državnog službenika, odnosno namještenika njegovoj porodici se isplaćuju troškovi sahrane u visini od četiri prosječne neto plaće isplaćene u Federaciji prema zadnjem objavljenom statističkom podatku.

Članom uže porodice državnog službenika ili namještenika, u smislu stava 1. ovog člana smatraju se bračni i vanbračni drug ako žive u zajedničkom domaćinstvu, dijete (bračno, vanbračno, usvojeno, pastorče i dijete bez roditelja uzeto na izdržavanje do 18 godina odnosno do 26 godina starosti ako se nalaze na redovnom školovanju i nisu u radnom odnosu, a djeca nesposobna za rad bez obzira na starosnu dob), roditelji (otac, majka, očuh, maćeha i usvojitelj:) pod uvjetom da žive u zajedničkom domaćinstvu sa državnim službenikom i namještenikom, braća i sestre bez roditelja do 18 odnosno do 26 godina starosti ako se nalaze na redovnom školovanju i nemaju drugih prihoda već ih korisnik naknade stvarno izdržava ili je obaveza njihovog izdržavanja zakonom utvrđena, a ako su nesposobni za rad, bez obzira na starosnu dob, pod uvjetom da s njima živi u zajedničkom domaćinstvu i unučad ako nemaju roditelja i žive u zajedničkom domaćinstvu s državnim službenikom ili namještenikom.

Naknada iz stava 1. ovog člana isplaćuje se i u slučaju smrti člana uže porodice državnog službenika ili namještenika.

Ukoliko u organu državne službe istog nivoa vlasti rade dva ili više članova porodice, troškovi sahrane iz stava 1. ovog člana se isplaćuju samo jednom zaposlenom članu porodice.

Državni službenik i namještenik ima pravo na osiguranje od posljedica nesretnog slučaja sa uključenim rizikom od prirodne smrti za vrijeme trajanja radnog odnosa u organima državne službe.

Visina osiguranja po ovoj osnovi određuje se prema polici osiguranja od posljedica nesretnog slučaja odnosno polici osiguranja od prirodne smrti.

Ugovor o osiguranju sa odgovarajućom osiguravajućom kućom zaključuje rukovodilac organa uprave za sve državne službenike i namještenike zaposlene u tom organu u skladu sa Kolektivnim ugovorom.

Član 39.

Otpremnina

Državni službenik i namještenik ima pravo na otpremninu pri odlasku u penziju u visini svojih pet ostvarenih prosječnih neto plaća isplaćenih u prethodnih pet mjeseci.

Član 40.

Naknada u slučaju prekobrojnosti

U slučaju prestanka radnog odnosa državnog službenika odnosno namještenika zbog prekobrojnosti, taj državni službenik odnosno namještenik ima pravo na naknadu u iznosu i to:

1)      za radni staž do 10 godina naknada iznosi tri neto plaće državnog službenika odnosno namještenika.

2)      za radni staž od 11 do 30 godina naknada iznosi šest neto plaća državnog službenika odnosno namještenika.

3)      za radni staž preko 30 godina naknada iznosi deset neto plaća državnog službenika odnosno namještenika.

Član 41.

Naknada za rad u komisijama

Članovi komisija koje se formiraju na osnovu rješenja Vlade kantona odnosno rukovodilaca organa uprave a čije osnivanje je predviđeno zakonom, imaju pravo na maksimalnu mjesečnu naknadu za rad u komisija do visine jedne i pol (1,5) osnovice iz člana 5. ovog zakona.

Tačan iznos odnosno visinu naknade za rad svojim aktom utvrđuje Vlada Kantona za svaku pojedinačnu komisiju.

Naknade za rad u komisijama iz stava 1. ovog člana a koje se finansiraju od uplata fizičkih ili pravnih osoba ne ulaze u ograničenje iz stava 1. ovog člana.

Član 42.

Za korisnike naknada po ovom zakonu, oporezive naknade, osim plaće, uvjetovane su prihodovnim cenzusom.

Visina prihodovnog cenzusa definirat će se posebnim Zakonom o prihodovnom cenzusu za sve budžetske korisnike u Federaciji.

Član 43.

Propis o uvjetima i postupku ostvarivanja naknada

Postupak ostvarivanja prava na naknade i visinu tih naknada, u skladu sa tim zakonskim odredbama, utvrđuje Vlada Kantona na   usaglašen   prijedlog  kantonalnog ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose i ministarstva finansija  uz konsultacije sa sindikatom.

Član 44.

Donošenje pravilnika o plaćama i naknadama

Rukovodilac  organa državne  službe dužan je   donijeti pravilnik o plaćama i naknadama u skladu sa odredbama ovog zakona i pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji organa državne službe, kao i propisom iz člana 43. ovog zakona.

Pravilnik iz stava 1. ovog člana donosi se uz pribavljeno mišljenje  kantonalnog ministarstva finansija  i sindikata.

Član 45.

Prava na naknade ostalih kategorija koje tretira ovaj zakon

Prava na pojedine naknade utvrđene za državne službenike i namještenike koje nisu posebno propisane u odgovarajućim poglavljima ostalih kategorija zaposlenih u organima vlasti Kantona a koje tretira ovaj zakon, ostvaruju se na način i pod uvjetima kako su propisane za državne službenike i namještenike u kantonalnim organima uprave.

  1. NADZOR NAD PRIMJENOM OVOG ZAKONA

Član 46.

Organi nadležni za vršenje nadzora

Nadzor nad primjenom ovog zakona vrši kantonalno ministarstvo za oblast uprave i  kantonalno ministarstvo finansija, svako u okviru svojih nadležnosti.

  1. KAZNENE ODREDBE

Član 47.

Novčanom kaznom u iznosu od 500 KM do 2.000 KM kaznit će se za prekršaj rukovodilac organa državne službe:

1) ako ne odredi plaću za radno mjesto na koje je državni službenik, odnosno namještenik postavljen (član 6. ovog zakona),

2)ako odredi dodatak na plaću po osnovu uvjeta rada suprotno odredbama člana 23. ovog zakona,

3)ako ne donese rješenje o plaći ili rješenje o promjeni visine plaće (član 27. ovog zakona),

4)ako odredi naknade suprotno čl. 30. do 43. ovog zakona odnosno čl. 51. do 55. ovog zakona,ako ne donese pravilnik o plaćama i naknadama (član 44. ovog zakona).

  1. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 48.

Odredbe čl. 30. i 31. ovog zakona počet će .se primjenjivati narednog mjeseca od dana potpisivanja izmjena i dopuna Kolektivnog ugovora za službenike organa uprave i sudske vlasti u Federaciji, kojim su regulirane ove naknade.

Član 49.

Rok za donošenje podzakonskih propisa

Vlada Kantona odnosno ovlašteni organi za donošenje podzakonskih propisa dužni su te propise donijeti u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Član 50.

Rok za donošenje pravilnika o plaćama i naknadama

Organi državne službe Kantona dužni su svoje pravilnike u plaćama i naknadama donijeti u roku od 60 dana od dana donošenja propisa iz člana 55. ovog zakona.

Član 51.

Prestanak primjene odredbi drugih zakona

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje primjena:

1)            odredbi Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština BPK-a Goražde ( Sl.novine BPK-a Goražde, broj: 9/07 i 3/08) koje se odnose na plaće, naknade i druga materijalna prava izabranih dužnosnika, nosioca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Kantona,

2)            Odluka o uslovima i načinu ostvarivanja prava iz Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština Bosansko-podrinjskog kantona broj: 01-02-218/08 od 14.03.2008.godine.

3)            Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaće (“Sl. novine BPK-a Goražde”, br. 2/08) koje se odnose na naknade ako su drugačije uređene ovim zakonom.

4)            Uredba o utvrdivanju platnih razreda i koeficijenata za place rukovodecih i ostalih državnih službenika u kantonalnih organima državne službe ( Sl.novine BPK-a Goražde, broj: 11/07),

5)     Uredba o utvrdivanju platnih razreda i koeficijenata za place namještenika u kantonalnim

organima  državne službe (Sl. novine BPK-a Goražde 11/07 i 7/08),

Član 58.

Stupanje na snagu

Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objave u “Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde”.

OBRAZLOŽENJE

PRAVNI OSNOV:

Pravni osnov za donošenje  Zakona o plaćama i naknadama o organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona sadržan je u odredbama člana 23. stav b. Ustava Bosansko-podrinjskog kantona ( Sl.novine  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 8/98, 10/00, 5/03) i članovima 1. i 63. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH ( Sl.novine FBiH, broj: 45/10).

RAZLOZI DONOŠENJA:

Kroz aktivnosti uređenja pitanja vezanih za prava iz radno-pravnog odnosa na području Federacije Bosne i Hercegovine, Parlament Federacije BiH je usvojio Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH i isti je stupio na snagu 30.07.2010. godine. Pomenutim propisom članom 1. određeno je da se odredbe istog primjenjuju i na kantone,      na način da  su kantoni dužni u roku od 90 dana od dana primjene zakona donjeti svoje propise koje će usaglasiti sa pomenutim zakonom.

Osnovno načelo federalnog zakona glasi ista plaća za isto radno mjesto, na koji način se nastoji na jedinstven način urediti pitanje plaća i naknada na cjelokupnom teritoriju Federacije BiH. Ovo načelo se kroz zakon ostvaruje na način da je shodno članovima 5. i 57. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH određen jedinistven iznos osnovice na plaću. Rukovodeći se nivoima vlasti, članom 60. pomenutog zakona, propisano je da kantoni uz saglasnost sindikata propisuju koeficijente za radna mjesta, s tim da osnovna plaća za ista ili slična radna mjesta ne može prijeći 90% plaće od plaće za takva radna mjesta na federalnoj razini. Istovremeno, ako se iznos koficijenata, po kojima se osnovna plaća umanjuje u odnosu na federalni nivo ne usaglasi, koeficijenti se ne mogu utvrditi u vrijednosti manjoj od 80 % od koeficijenata na federalnom nivou.

Primjenom načela ista plaća za isto radno mjesto  i odredbi o umanjenju, u odnosu na federalni nivo vlasti, obim zakonodavnih zahvata kantona je sužen u smislu određivanja prava na plaću i naknade. Shodno navedenom predloženi Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona propisuje ista prava iz radno-pravnog statusa uposlenih u organima vlasti kantona u odnosu na uposlene u organima federacije, s tim da obim prava na osnovnu plaću predstavlja iznos od 90 % za ista ili slična radna mjesta na federalnom nivou, a što je postignuto umanjenjem koeficijenata za 10 % od koeficijenata federalnog nivoa vlasti. Zakon o plaćama i naknadama Bosansko-podrinjskog kantona, u smislu prava na plaću i naknada, je u potpunosti usklađen sa federalnim zakonom koji istovremno predstavlja osnov za donošenje predmetnog zakona.

U odnosu na dosadašnje propise u ovoj oblasti Zakon o plaćama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona na jedinstven način uređuje pitanje plaća izabranih dužnosnika, funkcionera, državnih službenika i namještenika. Sadrži ista načela i prava koja imaju uposleni u organima vlasti u FBiH; propisuje istu osnovicu kao na federalnom nivou vlasti; isti način utvrđivanja osnovne plaće, ista prava na naknade uz izuzetak da je osnovna plaća koja se dobija množenjem osnovice sa pripadajućim koeficijentom manja za 10 % od federalne razine. Zakon sadrži odredbe po kojima podzakonske propise za primjenu zakona donosi Vlada BPK-a i organi. Pored navednog ovim prestaju da se primjenjuju odredbe određenog broja propisa kojima su ova pitanja bila regulisana na različite načina za pojedine kategorije uposlenika.

Zakon o plaćama i naknadama uposlenih u organima vlasti BPK-a Goražde  je usmjeren na izjednačavanje standarda ili približavanje standardima drugih sredina u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kao takav iziskuje dodatna finansijska sredstva koja svoje opravdanje pronalaze u obavezi usklađivanja propisa kantona sa propisima federalnog nivo i pomenutog opredjeljenja za izjednačavanjem standarda življenja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa drugim sredinama u FBiH.

FINANSIJSKI EFEKTI:

Donošenje Zakona iziskuje dodatna finansijska sredstva o čemu će se svojim mišljenjem izjasniti Ministarstvo finansija BPK-a Goražde.

 

 

 

Izdvajamo
17.06.2019.

PRELIMINARNA RANG LISTA ZA DODJELU STUDENTSKIH STIPENDIJA REDOVNIM STUDENTIMA I I II CIKLUSA STUDIJA ZA STUDIJSKU 2018/19 GODINU

14.06.2019.

Spisak kandidata za polaganje vozackog ispita za 15.06.2019. godine

12.06.2019.

Obavještenje- kratak sadržaj Javnog poziva

12.06.2019.

Javni oglas za raspodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata borackih udruzenja za 2019.godinu

12.06.2019.

Obrazac zahtjeva za raspodjelu sredstava za finansiranje ili sufinansiranje projekata boračkih udruženja za 2019.g.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.