Ekspoze premijera BPK Goražde mr.sci. Emira Okovića
Datum: 16.01.2015.

54ae9311-f3f0-417d-b3b7-06d3b0765237-emir-okovic

Poštovana predsjedavajuća Skupštine, zamjenici predsjedavajuće Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, poštovani  poslanici, ministri, mediji, uvaženi muftija, načelnici opština, gosti, državni službenici i namještenici, poštovani građani Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, dame i gospodo,

Do sada sam imao priliku u više navrata da se obraćam sa ove govornice, ali danas osjećam znatno veću odgovornost za sve što ću ovim putem izreći istovremeno se trudeći da od strane svih  vas pronađem razmijevanje i podršku u postizanju ciljeva čiji uspjeh jako zavisi od sinergije svih učesnika javnog života u Bosansko-podrinjskom kantonu.

Danas se pred poslanicima Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i građanima nalazi Vlada proizišla iz složenog političkog sistema, što bez obzira na sve, neće spriječavati ovu Vladu  da  stvaranjem atmosfere poverenja, međusobnog uvažavanja i poštovanja, kroz demokratski dijalog  iskoristi sve kvalitete koje takav sistem može ponuditi. Vladu koja Bosansko-podrinjski kanton vidi kao moderan, evropski orjentisan, kanton koji svoju politiku temelji na produktivnom i kontinuiranom zapošljavanju, efikasnoj administraciji i socijalnoj uključenosti, odnosno kanton snažne privredne infrastrukture koji omogućava zapošljavanje, rastući životni standard, uz održivo korištenje prirodnih resursa.

Sagledavši prethodni period postojanja Bosansko-podrinjskog kantona, koji je u društvenom kontekstu relativno kratak, od gotovo u potpunosti devastiranog prostora do današnjeg određenog napretka u svim segmentima, nameće se nekoliko ključnih stvari. Potpuno svjesni naših nedostataka, društvenog konteksta i metoda rada savremenih administrativnih sistema, danas se kao prioritet pojavljuje pitanje analiziranja  postojećeg stanja i iz istog određivanje budućih strateških pravaca. To znači da će Vlada u ovom izbornom ciklusu izraditi Strategiju razvoja Bosansko-podrinjskog kantona  za period 2016-2020 u okviru koje će se utvrditi programi i mjere usmjerene na naprijed navedene ciljeve. U ovom procesu, u okviru djelovanja organa uprave nazvanog kreiranje politika, pozivamo i nastojaćemo uključiti sve relevantne subjekte kantona, počev od predstavnika privrede, vladinog i nevladinog sektora i građana, a u namjeri određivanja strateških pravaca, programa i mjera, pravaca i mjera usaglašenih sa općinama i višim nivoima vlasti i širim evropskim konceptom. Ovo istovremeno podrazumijeva i  donošenje Prostornog plana Kantona.

Dio polazne osnove stanja za djelovanja ove Vlade su pozitivan trend privrednog rasta, trend povećanja zaposlenosti, relativno prisutna finansijska stabilnost budžeta,  ali istovremeno i nedovoljna razvijenost infrastrukture, nedovoljna iskorištenost prirodnih resursa, nedovoljno rješeno pitanje finansiranja kantona, odsustvo veće saradnje nižih i viših nivoa vlasti, neuređen sistem rada javne uprave, neriješena imovinska pitanja kantona, problem zapošljavanja visokoobrazovanih mladih kadrova.

To samo po sebi  nameće potrebu djelovanja i poduzimanja mjera usmjerenih prije svega na privredu, privredu kojoj se ova Vlada stavlja na raspolaganje kao partner koji  će zakonodavnim i operativnim mjerama poboljšavati privredni ambijent, i koja će nastojati održati postojeću harmoniju i sinergiju djelovanja privrednika Bosansko-podrinjskog kantona, kao najvažnijeg generatora razvoja. Istovremeno, želimo povećavati broj zaposlenih u mandatnom periodu uz istovremeno uvažavanje zahtjeva i prava svih socijalnih partnera kroz mjere otvaranja novih radnih mjesta, korištenje prirodnih resursa, stvaranje stručnih kadrova i razvoj sistema programa za dodatna usavršavanja i prekvalifikacije.

Održavanje i poboljšanje budžetske stabilnosti Kantona i općina u sastavu Kantona je naša zajednička obaveza održavanja postojećeg nivoa životnog standarda, javne potrošnje, nivoa bezbjednosti u kantonu, socijalne i zdravstvene zaštite. Stabilnije i trajnije riješeno pitanje javnih finansija stvara kvalitetnije uslove za ulaganje u stvaranje radnih mesta, podizanje životnog standarda, infrastrukturu, obrazovanje, zdravstvo i kulturu tako da svi mi zajedno moramo uložiti snažne napore da kvalitetnije riješimo problem naših finansija.

Pitanja razvoja infrastrukture u oblasti saobraćaja, ruralnog razvoja, turizma, javne uprave, obrazovanja, zdravstva, zaštite okoliša, privrede je bitan segment u radu svake administracije, što nije izuzetak ni u ovom slučaju. Izrada liste javnih investicija usmjerenih na infrastrukturu je neophodan alat u usmjeravanju budžetskih i vanbudžetskih fondova i kao dio sveopštih reformskih procesa rada organa uprave će se naći u radu ove Vlade. Ova Vlada će nastojati zagovarati i stvarati pretpostavke izrade jednog, možda u ovom trenutku i nerealnog, ali zasigurno ključnog projekta poboljšanja putne komunikacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao pretpostavke ukupnog razvoja.

Pored navedenog, rukovođeni stvaranjem zakonskog okvira upravljanja razvojem u Federaciji Bosne i Hercegovine, ova Vlada će nastojati poboljšati saradnju sa općinama u sastavu Kantona kroz uspostavu institucionalnih oblika saradnje i postizanja dogovora o stvaranju budžetskih okvira, zakonodavnih mjera i mogućnosti finasiranja pitanja od zajedničkog interesa i interesa građana. Također, u okviru nadležnosti Federacije i Kantona kontinuirano će se  nastojati uspostavljati saradnja kroz sve oblike djelovanja organa uprave.

Neizostavno se u ovom sažetom obliku budućeg rada Vlade Bosansko-podrinjskog kantona nameće pitanje rada organa uprave. Cijeneći uspostavljene zakonske okvire rada organa uprave i projecirane usvojene strateške dokumente reforme javne uprave Vlada će na osnovu analize stanja sačiniti mogući okvir i uspostaviti osnovne principe rada uprave Bosansko-podrinjskog kantona usmjerene na poboljšanje stručne sposobnosti i prevashodno angažovanje stručno osposobljenih lica, povećanje odgovornosti, efikasnosti i ekonomičnosti, postizanje adekvatne iskorištenosti, nagrađivanje uspješnog rada, razvoj novih vještina vezanih za upravljanje projektnim ciklusima i procesima integracija. U okviru rada uprave kantona razvit će se poboljšani model programiranja i monitoringa izvršenja programa rada s ciljem povećanja efikasnosti izvršenja programa rada Vlade i Skupštine. Pitanja državne službe, materijalnih izdataka javne uprave su zasigurno pitanja sa kojima će se suočiti ova Vlada. Istovremeno, u segmentu javne uprave pojavljuje se i potreba rješavanja imovinskih pitanja nad imovinom kantona kao pretpostavke ostvarivanja zakonom postavljenih rokova i  mogućnosti uspostave javno-privatnih partnerstava.

Modernizacija sistema obrazovanja je kontinuiran proces i svakako zaslužuje pažnju u vidu infrastrukturnog poboljšanja uslova u školama, razvoja sistema nastave i praćenja kvaliteta, sistema stipendija pojačanim uključivanjem socijalnih kriterija kao i pitanjima daljnjeg razvoja predškolskih i  visokoškolskih ustanova.

Pitanje boračke zaštite je svakako bitno u smislu implementacije ostvarenih prava, poboljšanja stanja osiguranja smještaja boraca i ukupnog poboljšanja statusa, kao i analiziranja postignutih efekata postojećih intervencija.

Socijalna zaštita prevashodno podrazumijeva sektorsko djelovanje na stvaranju kvalitetnijeg zakonodavnog okvira, razvoja uslova za rad institucija socijalnog staranja, kao i pitanja povratničkih populacija i njihovog održivog povratka. U ovom segmentu kao srodnom Vlada će se baviti i pitanjem rješavanja stambenih problema različitih kategorija uključujući i mlade. Također, pitanja kvalitetne i blagovremne zdravstvene zaštite su u svakom slučaju bitni za ukupno društvo i dio su aktivnosti Vlade.

Cijeneći naprijed navedeno, ovim putem se neizostavno nameće potreba označavanja metoda rada ove Vlade, a to su:

– zakonitost i transparentnost,

– timski rad,

– socijalna osjetljivost, pravednost i odgovornost.

Zakonitost je zasigurno najvažniji metod u radu,  kao opći princip do kojeg se dolazi izradom kvalitetnih propisa i akata, upoznatošću građana sa istim, kvalitetnim kadrovima koji primjenjuju iste i uspostavljenim sistemima zaštite. Opredjeljenjem ka postizanju većeg obima ostvarivanja ovog načela istovremeno možemo govoriti i o postizanju smanjenja korupcije kao strateškom pitanju svih Vlada.  Bitno je naglasiti da metodi rada Vlade u sebi neizostavno sadrže porebu saradnje sa udruženjima građana, vjerskim zajednicima i drugim oblicima organizovanja unutar civilnog sektora.

Pomenute metode rada zasigurno predstavljaju izraz volje građana ovog Kantona i zato ovim putem pozivam sve da o njima vode računa jer u ishodištu se zasigurno nalaze pozitivne društvene vrijednosti, koje same po sebi dovode do poboljšanja u svim oblastima i stvaraju nužno potrebno povjerenje.

Formiranje ove Vlade i ovo izlaganje dolazi u periodu formiranja vlasti na svim nivoima u Bosni i Hercegovini što samo po sebi podrazumijeva utvrđivanje pravaca djelovanja i stvaranja budžetskih okvira, što za Bosansko-podrinjski kanton uvijek stvara potrebu za dodatnim naporom i zasigurno stvara šansu, ali i prijetnju realizacije planiranih aktivnosti. To sa aspekta ovog izlaganja može imati negative efekte, ali pozitivna stvar je da smo danas prvi kanton u Federaciji sa formiranom izvršnom vlasti i pozivam sve da iskoristimo dobru startnu poziciju.

U takvom okruženju ova Vlade će odmah krenuti u operacionalizaciju  pomenutih stremljenja stvaranjem programa rada i budžetskog okvira za rad. Programom rada dodatno će se razraditi pomenuti ciljevi kroz zakonodavne i operativne aktivnosti i u što skorijem periodu ova Vlada će izaći pred Skupštinu i građane sa jasno definisanim programom rada. Programom rada koji u sebi amortizuje sva naša stremljenja i ukupno društveno okruženje  i koji u skladu sa metodama rada Evropske unije ima za cilj da doprinese ostvarenju općih ciljeva.

Poštovani građani i poslanici,

Sigurno je da ostvarenje ciljeva neće biti lako dostižno, jer težina situacije u kojoj se nalazimo stvara različite prepreke na tom putu, prepreke koje mogu biti objektivnog i subjektivnog karaktera. Postizanje zajedništva za ovaj kanton je svakako strateško pitanje, jer nas je prošlost naučila da kada smo bili složni dobre i vrijedne stvari su nastajale.

U svakom slučaju za ovu priliku je izgovoreno dovoljno riječi, riječi koje je potrebno pretvoriti u djela. Potrebno je da svi dođemo na radna mjesta i krenemo s radom. Siguran sam da naši građani upravo očekuju rad, rad koji će biti vidljiv. Rad koji će omogućiti na kraju rezultate korisne za građane.

Vrata Vlade i ministarstava su otvorena za sve građane, otvorena za sve prijedloge, primjedbe i sugestije kojima ćemo nastojati odgovoriti, jer Vlada prema Ustavu nije predodređena da vlada već da služi svojim građanima u okviru raspodijeljenih nadležnosti svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini.

Vraćajući se na početak i postavljenu viziju ovog Kantona, Vlada  Bosansko-podrinjski kanton vidi kao moderan, evropski orjentisan kanton, koji svoju politiku temelji na produktivnom i kontinuiranom zapošljavanju, efikasnoj administraciji i socijalnoj uključenosti, vjerujući pritom u temeljne moralne principe i uvjerenja.

Hvala Vam!

Izdvajamo
17.07.2018.

jJ A V N I P O Z I V za dostavljanje prijedloga projekta za finansiranje iz Programa utroska sredstava „Program podrske privatnim preduzecima i poduzetnicima na podrucju Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde“ za 2018.godinu

17.07.2018.

OBRAZAC-ZAHTJEVI 2018

17.07.2018.

OBRAZAC-PROGRAMI 2018

17.07.2018.

Program podrske privatnim preduzecima i poduzetnicima na podrucju Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde

09.07.2018.

Obavjestenje Ministarstva zdravstva za stanovnistvo BPK-a Gorazde


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2018. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.