Realizacija interventnih mjera Vlade BPK-a
TABELA UPOSLENIH U MUP-u BPK GORAŽDE
Datum: 30.04.2014.
Spisak uposlenih u Ministarstvu unutrašnjih poslova BPK Goražde
Datum: 30.04.2014.
Z A P I S N I K sa sastanka održanog dana 07.04.2014. god. o temi: „Status branilaca i članova njihovih...
Datum: 11.04.2014.
Analiza interventnih mjera Vlade BPK Goražde
Datum: 04.04.2014.
Tabela usposlenih u kantonalnim organima uprave
Datum: 03.04.2014.
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Bosansko-podrinjski kanton Goražde SKUPŠTINA KANTONA Broj: 01-14-192/14 Goražde, 26. februara 2014. godine Skupština Bosansko-podrinjskog...
Datum: 01.04.2014.
Broj: 03-_________/14 Goražde, 21.02.2014. godine SKUPŠTINA BPK GORAŽDE n/r predsjedavajućeg n/r sekretara   PREDMET: Dostava materijala za Skupštinu BPK Goražde.- Vlada Bosansko-podrinjskog...
Datum: 31.03.2014.
Zaključak Vlade o stavljanju mandata na raspolaganje Skupštini
Datum: 31.03.2014.
I N F O R M A C I J A  O  IMPLEMENTACIJI  DOPUNSKIH  PRAVA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA U...
Datum: 25.03.2014.
P R E G L E D PLANIRANIH I IZVRŠENIH SREDSTAVA BUDŽETA MINISTARSTVA ZA BORAČKA PITANJA BPK GORAŽDE ZA PERIOD 2000....
Datum: 25.03.2014.