• OBJAVLJENO: 20.03.2005.
104. sjednica
Vlada pokrenula postupak za dodjelu koncesije za izgradnju regionalnog puta Goražde-Hrenovica

Članovi Vlade BPK na redovnoj 104. sjednici pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođaša dali su saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Uredu interne revizije BPK Goražde.

Usvojeni su programi utroška budžetskih sredstava u Ministarstvu za finansije na ekonomskom kodu „Ostali grantovi pojedincima“, i u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na ekonomskom kodu „Izdaci za nauku i kulturu“.

Na ovoj sjednici, Vlada je donijela i Odluku o pristupanju postupku za dodjelu koncesije za izgradnju regionalnog puta Goražde – Hrenovica sa tunelom. Za raspisivanje javnog konkursa zaduženo je Ministarstvo za privredu. Izgradnja ovog puta u velikoj mjeri bi skratila razdaljinu između Goražda i Sarajeva i učinila boljom komunikacijsku povezanost ovog kantona sa ostalim dijelovima BiH, te poboljšala kvalitet života stanovništva, posebno onog u ruralnim dijelovima kantona. Koncesija se daje na period od 30 godina.

Ministri su ovlastili Premijera da u ime Vlade kantona potpiše Anex ugovora o koncesiji za korišćenje voda za obavljanje djelatnosti proizvodnje mineralne vode i bezalkoholnih pića sa izvorišta „Mihalj“ na podrućju općune Pale-Prača sa korisnikom koncesije firmom „DRIN GOLD“ d.o.o. Sarajevo.

Vlada je, u nastavku sjednice, usvojila Izvještaj o radu za 2004.godinu i Program rada za 2005. godinu Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Odobrena su i novčana sredstva u iznosu od 1.554.00 KM za korišćenje banjskog i klimatskog liječenja tri pacijenta, pripadnika boračkih populacija u RRC „Fojnica“ Fojnica, te data saglasnost ministru za privredu da potpiše Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta na putu Mravinjac- Berič sa privrednim društvom „KAJA COMPANY“ d.o.o. Goražde, čija je ukupna vrijednost 1.587,00 KM.

Vlada je donijela i Odluku o isplati novčanih sredstava u iznosu od 5000,00 KM na ime finansijske podrške za samoodrživost projekta „Naša realnost“ humanitarne organizacije „Pomoć za samu pomoć“, kao i Odluku o jednokratnoj pomoći Sindikatu bivše H.I. „Azot“ Vitkovići u iznosu od 3000,00 KM za pomoć radnicima u teškoj socijalnoj situaciji..

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.