• OBJAVLJENO: 14.12.2011.
Oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03 i 34/03), a u skladu sa članom 87. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanu («Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, broj: 5/04 i 6/09) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, o b j a v lj u j e:

O G L A S

Za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u osnovnim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Objavljuje se Oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Školskog odbora u osnovnim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde i to:

1.Javna ustanova OŠ „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde,

2 (dva) predstavnika iz reda nastavnika i stručnih saradnika (član)

– 1 (jedan) predstavnik roditelja-staratelja učenika (član)

– 1 (jedan)   predstavnik lokalne zajednice (član)

– 1 (jedan) predstavnik osnivača (predsjednik)

2.Javna ustanova OŠ „ Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača,

– 2 (dva) predstavnika iz reda nastavnika i stručnih saradnika (član)

– 1 (jedan) predstavnik roditelja – staratelja učenika (član)

– 1 (jedan)   predstavnik lokalne zajednice (član)

– 1 (jedan) predstavnik osnivača (predsjednik)

3.Javna ustanova OŠ „Husein ef. Đozo“ Goražde

– 2 (dva) predstavnika iz reda nastavnika i stručnih saradnika (član)

– 1 (jedan) predstavnik roditelja-staratelja učenika (član)

– 1 (jedan)   predstavnik lokalne zajednice (član)

– 1 (jedan) predstavnik osnivača (predsjednik)

4.Javna ustanova OŠ „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići

– 2 (dva) predstavnika iz reda nastavnika i stručnih saradnika (član)

– 1 (jedan) predstavnik roditelja – staratelja učenika (član)

– 1 (jedan)   predstavnik lokalne zajednice (član)

– 1 (jedan) predstavnik osnivača (predsjednik)

5.Javna ustanova OMŠ „Avdo Smailović“ Goražde

– 1 (jedan) predstavnik iz reda nastavnika i stručnih saradnika (član)

6. Javna ustanova OŠ „Ustikolina“ Ustikolina

1 (jedan) predstavnik osnivača (predsjednik)

 

Opis pozicija

Školski odbor je odgovoran za utvrđivanje i provođenje politike škole, generalno rukovođenje radom škole i efikasno korištenje kadrovskih i materijalnih resursa. Također Školski odbor vrši izbor nastavnika i stručnih saradnika, odlučije o prestanku prava nastavnika, tručnih saradnika i saradnika na daljnji odgojno obrazovni rad, donosi odluke o broju, organizovanju i ukidanju odjeljenja osnovne škole, razmatra ostvarivanje godišnjeg programa rada i realizacije nastavnog plana i programa,usvaja izvještaj o finansijskom poslovanju, odlučuje o prigovoru roditelja, odnosno staratelja učenika na rad nastavnika, stručnih saradnika i saradnika, razmatra odluke i preporuke nastavničkog vijeća i sindikata i vijeća zaposlenika o preduzetim mjerama, odlučuje o prigovorima i žalbama radnika i vrši druge poslove utvrđene aktima škole.Dva člana školskog odbora biraju se iz reda nastavnika  i stručnih saradnika na prijedlog nastavničkog vijeća, jedan iz reda roditelja, odnosno staratelja učenika, na prijedlog vijeća roditelji – škola, jedan iz reda lokalne zajednice na prijedlog te zajednice, a jednog bira Vlada Kantona. Sastav školskog odbora mora odražavati nacionalnu strukturu učenika i roditelja, školskog osoblja i lokalne zajednice, onako kako ona u datom trenutku izgleda prema popisu stanovništva i BiH 1991 godine. Vršenje dužnosti člana odbora je dobrovoljno i bez naknade.

Po isteku jednog mandata člana Školskog odbora od četiri godine moguć je reizbor na samo još jedan mandat.

U prijavi na oglas kandidati su dužni naznačiti u ime koga se kandiduju (iz reda osnivača, nastavnika, roditelja ili lokalne zajednice)

 

  1. A. Opći uslovi za imenovanje

–         da su državljani BiH

–         da su stariji od 18 godina

–         da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,

–         da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH («Službene novine FBiH», broj: 12/03 i 34/03),

–         da nije osuđivan za  krivično djelo ili privredni prestup niti se protiv njega ne vodi krivični postupak.

–         da nisu članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH («Službeni glasnik BiH», broj: 16/02,14/03,12/04 i 63/08),

–         da nemaju privatni /finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,

–         da se na kandidata ne odnosi član IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine

–         da nisu stariji od 70 godina na dan imenovanja.

 

B. Posebni uslovi za imenovanje

–         za imenovanje predsjednika Školskog odbora iz reda osnivača škole,svi zainteresovani kandidati trebaju imati VII ili VI stepena stručne spreme, odnosno I ili II, ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa i najmanje 3 godina radnog iskustva u struci.

–         za imenovanje člana odbora iz reda nastavnika i stručnih saradnika,svi zainteresovani kandidati trebaju ispunjavati uslove za nastavnika odnosno stručnog saradnika škole, a biraju se prema ovjerenom prijedlogu Nastavničkog vijeća škole koji se mora priložiti uz prijavu na oglas,

–         za imenovanje člana odbora iz reda lokalne zajednice i roditelja, svi kandidati trebaju imati najmanje srednju stručnu spremu, te da uživaju određeni ugled u sredini u kojoj djeluju, a biraju se na ovjereni prijedlog Vijeća roditelja škole, odnosno lokalne zajednice, koji se prilaže uz prijavu,

–         da nije član više od jednog školskog,upravnog ili nadzornog odbora,

–         preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, naročito u oblasti obrazovanja vaspitanja djece i omladine,

 

Potrebni dokumenti

–         Prijava kandidata na javni oglas sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom

–         Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte)

–         izvod iz matične knjige rođenih( ne starije od 6 mjeseci)

–         uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka  izdato od strane  nadležnog Općinskog i kantonalnog suda (ne starije od tri mjeseca)

–         Ovjerenu kopiju diplome

–         Uvjerenje o radnom iskustvu u struci(za predsjednika)

–         Prijedlog Nastavničkog vijeća škole, prijedlog Vijeća roditelja škole, odnosno lokalne zajednice.

–         Potpisane izjave kandidata koje se odnose na alineju 3,4,6,7 i 8 pod A.(opći uslovi) i alineju 6 pod B.(posebni uslovi)

 

Nije dozvoljena diskriminacija prema bilo kojem od kandidata na temelju rase, nacionalnog ili etničkog porijekla, boje, vjere, spola, bračnog statusa ili porodičnog statusa, invalidnosti ili zbog postojanja osude na koju je izrečeno pomilovanje.

Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzete u razmatranje u daljnjem procesu nominiranja, bez posebnog dostavljanja odbijenice.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju pred komisijom za izbore. Kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.Obrasci se mogu dobiti u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U postupku konačnog izbora prednost imaju kandidati koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uslove i posjeduju veći stepen stručne spreme.

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju.

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi i postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje. Prigovor se podnosi Ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, a kopija se dostavlja Ombudsmenu F BiH.

 

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja,a isti će biti objavljen u Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, kao i u dnevnim novinama „Oslobođenje“.

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom «PRIJAVA NA OGLAS NA – NE OTVARATI», na adresu:

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Komisija za izbor

1. Slavne višegradske brigade 2a

73 000 Goražde

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

M I N I S T R I C A

Alma Delizaimović mr.sci.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.