• OBJAVLJENO: 14.12.2011.
Oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u srednjim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03 i 34/03), a u skladu sa članom 132.Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju («Službene novine Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, broj: 10/11) Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona,   o b j a v lj u j e:

O G L A S

Za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u srednjim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Objavljuje se Oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova školskih odbora u srednjim školama sa područja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde i to:

1. Javna ustanova STŠ „Hasib Hadžović“ Goražde

–  2 (dva) predstavnika  zaposlenika (član)

–  1 (jedan) predstavnik roditelja-staratelja učenika (član)

–  1 (jedan) predstavnik osnivača (predsjednik)

–  1 (jedan)   predstavnik lokalne zajednice (član)

2. Javna ustanova MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde

–  2 (dva) predstavnika  zaposlenika (član)

–  1 (jedan) predstavnik roditelja-staratelja učenika (član)

–  1 (jedan) predstavnik osnivača (predsjednik)

–  1 (jedan)   predstavnik lokalne zajednice (član)

3. Javna ustanova SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde

– 1 (jedan) predstavnik osnivača (predsjednik)

– 1 (jedan) predstavnik  zaposlenika (član)

– 1 (jedan) predstavnik roditelja-staratelja učenika (član)

– 1 (jedan)   predstavnik lokalne zajednice (član)

– 1 (jedan)  predstavnik tržišta rada (član)

 

Opis pozicija

Organ upravljanja u školi je Školski odbor.Školski odbor pored poslova utvrđenih zakonom,obavlja i slijedeće poslove:vrši izbor nastavnika stručnih saradnika i saradnika, odlučuje o prestanku prava nastavnika,stručnih saradnika i saradnika na daljnji odgojno obrazovni rad, odlučuje o prigovoru roditelja,odnosno staratelja učenika na rad nastavnika,stručnih saradnika i saradnika, odlučuje o žalbama roditelja odnosno staratelja učenika na pedagošku mjeru, odlučuje na prijedlog nastavničkog vijeća ili direktora o prigovoru nastavnika,stručnih saradnika i saradnika,izjavljen na ocjenu rada, imenuje i razrješava direktora škole, donosi pravila škole, utvrđuje prijedlog plana upisa učenika u prvi razred, razmatra polugodišnji izvještaj o izvršenju odobrenog budžeta škole po vrstama troškova i izvorima sredstava, donosi odluke o nabavci stalnih sredstava u skladu sa odobrenim budžetom i usvaja izvještaj o provedenim nabavkama, razmatra i usvaja izvještaj popisnih komisija o popisu sredstava i izvora sredstava škole i na prijedlog popisnih komisija donosi odluke o otpisu, razmatra i donosi odluke o visini sredstava na ime upisnine i odštete, donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i druge opšte akte škole, odlučuje u drugom stepenu o prigovorima zaposlenika na odluke direktora o pravima i obavezama iz radnog odnosa i drugim slučajevima, rješava pitanja odnosa sa osnivačem, odgovara osnivaču za rezultate rada škole, podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o radu škole, vrši i druge poslove u skladu sa ovim zakonom i pravilima škole.

U gimnaziji,tehničkoj,vjerskoj i umjetničkoj školi dva člana školskog odbora imenuju se iz reda zaposlenika škole,jedan član iz reda roditelja – staratelja učenika, jedan član predstavnik osnivača i jedan član predstavnik lokalne zajednice,dok u srednjoj stručnoj šloli,jedan član školskog odbora imenuje se iz reda zaposlenika škole, jedan član iz reda roditelja – staratelja učenika,jedan član predstavnik osnivača jedan član predstavnik lokalne zajednice i jedan predstavnik tržišta rada. Sastav školskog odbora u najvećoj mogućoj mjeri odražava nacionalnu strukturu učenika roditelja – staratelja učenika, zaposlenika škole i lokalne zajednice. Članovi školskog odbora imenuju se na period od četiri godine. Isto lice može biti imenovano za predsjednika ili člana školskog odbora najviše dva puta uzastopno. Vršenje dužnosti predsjednika i člana odbora je dobrovoljno i bez naknade.

U prijavi na oglas kandidati su dužni naznačiti u ime koga se kandiduju (iz reda osnivača, zaposlenika, roditelja-staratelja, lokalne zajednice ili tržišta rada)

 

A.Opći uslovi za imenovanje

–         da su državljani BiH

–         da su stariji od 18 godina

–         da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,

–         da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH («Službene novine FBiH», broj: 12/03 i 34/03),

–         da nije osuđivan za  krivično djelo ili privredni prestup niti se protiv njega ne vodi krivični postupak.

–         da nisu članovi organa zakonodavne, izvršne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH («Službeni glasnik BiH», broj: 16/02,14/03,12/04 i 63/08),

–         da nemaju privatni /finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,

–         da se na kandidata ne odnosi član IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine

–         da nisu stariji od 70 godina na dan imenovanja.

 

B. Posebni uslovi za imenovanje

–         za imenovanje predsjednika Školskog odbora iz reda osnivača škole svi zainteresovani kandidati trebaju imati VII ili VI stepena stručne spreme, odnosno I ili II, ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa i najmanje 3 godina radnog iskustva u struci.

–         Za imenovanje člana školskog odbora iz reda zaposlenika, zainteresovani kandidat treba da ima VII stepen stručne spreme odnosno I ili II , ciklus bolonjskog visokoobrazovnog procesa uz radno iskustvo od 2 godine.

–         Za imenovanje člana školskog odbora iz reda roditelja – staratelja učenika, zainteresovani kandidat treba da ima najmanje srednju stručnu spremu, a bira se prema ovjerenom prijedlogu vijeća roditelja škole koji se mora priložiti uz prijavu na oglas.

–         Za imenovanje člana školskog odbora iz reda lokalne zajednice zainteresovani kandidat treba da ima najmanje srednju stručnu spremu,

–         Za imenovanje člana školskog odbora iz reda tržišta rada zaiteresovani kandidat treba da ima najmanje srednju stručnu spremu, a bira se na osnovu ovjerenog prijedloga privredne komore koji se mora priložiti uz prijavu na oglas.

–         da nije član više od jednog školskog, upravnog ili nadzornog odbora,

–         preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, naročito u oblasti obrazovanja vaspitanja djece i omladine,

 

Potrebni dokumenti

–         Prijava kandidata na javni oglas sa kraćom biografijom, adresom i kontakt telefonom

–         Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci ili ovjerenu kopiju CIPS-ove lične karte)

–         Izvod iz matične knjige rođenih( ne starije od 6 mjeseci)

–         Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka  izdato od strane  nadležnog Općinskog i kantonalnog suda (ne starije od tri mjeseca)

–         Ovjerenu kopiju diplome

–         Uvjerenje o radnom iskustvu u struci (za predsjednika)

–         Prijedlog Vijeća roditelja škole, odnosno tržišta rada)

–         Potpisane izjave kandidata koje se odnose na alineju 3, 4, 6, 7 i 8 pod A.(opći uslovi) i alineju 6 pod B.(posebni uslovi)

Nije dozvoljena diskriminacija prema bilo kojem od kandidata na temelju rase, nacionalnog ili etničkog porijekla, boje, vjere, spola, bračnog statusa ili porodičnog statusa, invalidnosti ili zbog postojanja osude na koju je izrečeno pomilovanje.

Podnosilac prijave sa kojim se ne stupi u kontakt u roku od 10 (deset) dana od isteka roka za podnošenje prijava, neće biti uzete u razmatranje u daljnjem procesu nominiranja, bez posebnog dostavljanja odbijenice.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa užim izborom bit će pozvani na intervju pred komisijom za izbore. Kandidati su dužni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem će iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slučaju da dođe do njegovog imenovanja.Obrasci se mogu dobiti u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U postupku konačnog izbora prednost imaju kandidati koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uslove i posjeduju veći stepen stručne spreme.

Lični podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati samo u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka BiH.

Kandidati koje nakon intervjua preporuči Komisija za izbor smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju.

U slučaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispoštovani principi i postupci utvrđeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, bilo koji kandidat ili bilo koji član javnosti može podnijeti prigovor na konačno imenovanje. Prigovor se podnosi Ministru za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, a kopija se dostavlja Ombudsmenu F BiH.

Oglas za podnošenje prijava ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti će biti objavljen u „Službenim novinama Federacije BiH“, kao i u dnevnim novinama“Oslobođenje“

Prijave sa traženim dokumentima treba dostaviti lično ili preporučenom poštom sa naznakom «PRIJAVA NA OGLAS  – NE OTVARATI», na adresu:

 

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Komisija za izbor

1. Slavne višegradske brigade 2a

73 000 Goražde

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

M I N I S T R I C A

Alma Delizaimović mr.sci.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.