OGLAS na upraznjene pozicije u reguliranim tijelima
Datum: 17.02.2005.

Broj: 10-38-79/05
Datum,15.02.2005. godine

Na osnovu clana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Sluzbene novine Federacije BiH», broj: 12/03), a u postupku imenovanja u reguliranim tijelima iz nadleznosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona, o b j a v lj u j e:

[b] O G L A S
na upraznjene pozicije u reguliranim tijelima [/b]

1.1. Skolski odbor Srednje strucne skole «Dzemal Biijedic» Gorazde,
1.1.1. Predsjednik Skolskog odbora (iz reda osnivaca)
1.2. Skolski odbor Osnovne skole «Fahrudin Fahro Bascelija» Gorazde
1.2.1. Clan Skolskog odbora (iz reda roditelja),
1.3. Skolski odbor Osnovne skole «Hasan Turcalo Brzi» Ilovaca
1.3.1. Clan Skolskog odbora (iz reda nastavnika)

Opis pozicija

Skolski odbor je odgovoran za utvrdjivanje i provodjenje politike skole, generalno rukovodjenje radom skole i efikasno koristenje kadrovskih i materijalnih resursa. Clanovi odbora biraju se iz reda osoblja skole, osnivaca skole, lokalne zajednice i roditelja u skladu sa zakonom propisanom procedurom, a po proncipu ravnopravne zastupljenosti predstavnika navedenih struktura. Sastav odbora mora odrazavati nacionalnu strukturu ucenika i roditelja, skolskog osoblja i lokalne zajednice. Vrsenje duznosti clana odbora je dobrovoljno i bez naknade.

Opci uslovi za imenovanje

– da su drzavljani BiH
– da su stariji od 18 godina
– da nisu otpusteni iz drzavne sluzbe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH, u periodu od tri godine prije objavljivanja upraznjene pozicije,
– da nisu na funkciji u politickoj stranci u smislu clana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBiH («Sluzbene novine FBiH», broj: 12/03),
– da nisu clanovi organa zakonodavne, izvrsne ili sudske vlasti ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa («Sluzbeni glasnik BiH», broj: 16/02),
– da nemaju privatni /finansijski interes u instituciji u kojoj se kandiduje,
– da nisu osudjivani za krivicno djelo i za privredni prijestup, pet godina od pravosnaznosti presude,
– da nisu stariji od 70 godina na dan imenovanja.

Posebni uslovi za imenovanje

– za imenovanje clana-predsjednika Skolskog odbora iz reda osnivaca skole. Svi zainteresovani kandidati trebaju imati VII ili VI steepen strucne spreme uz radno iskustvo od 5 godina,
– za imenovanje clana odbora iz reda osoblja skole – nastavnika. Svi zainteresovani kandidati trebaju ispunjavati uslove za nastavnika skole a biraju se prema ovjerenom prijedlogu Nastavnickog vijeca skole koji se mora priloziti uz prijavu na oglas,
– za imenovanje clana odbora iz reda lokalne zajednice i roditelja, svi kandidati trebaju imati najmanje srednju strucnu spremu, te da uzivaju odredjeni ugled u sredini u kojoj djeluju, a biraju se na ovjereni prijedlog Vijeca roditelja skole, odnosno lokalne zajednice, koji se prilaze uz prijavu.
– da nije clan vise od jednog upravnog ili nadzornog odbora,
– preporuke ranijih neposrednih rukovodilaca, narocito u oblasti obrazovanja vaspitanja djece i omladine,
– sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje upraznjene pozicije,
– sposobnost nepristrasnog donosenja odluka,
– komunikacijsku i organizatorske sposobnosti
– preporuka nevladinih organizacija vezano za oblast rada, vaspitanja i obrazovanja djece i omladine,
– broj clanova Skolskog odbora koji se biraju iz reda nastavnika i osoblja skole kao i lokalne zajednice i roditelja, moraju odrazavati nacionalnu strukturu ucenika i roditelja, skolskog osoblja i lokalne zajednice, kako ista u datom trenutku izgleda, u principu prema popisu stanovnistva iz 1991. godine.

Nije dozvoljena diskriminacija prema bilo kojem od kandidata na temelju rase, nacionalnog ili etnickog porijekla, boje, vjere, spola, bracnog statusa ili porodicnog statusa, invalidnosti ili zbog postojanja osude na koju je izreceno pomilovanje.
Podnosioci prijave s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od isteka oglasa, nece biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Svi kandidati koji budu stavljeni na listu sa uzim izborom bit ce pozvani na intervju pred komisijom za izbore. Kandidati su duzni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem ce iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slucaju da dodje do njegovog imenovanja.Obrasci se mogu dobiti u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde.
Licni podaci o podnosiocima prijava su tajni i mogu se prikupljati i obradjivati samo u skladu sa Zakonom o zastiti licnih podataka BiH.
Kandidati koje nakon intervjua preporuci Komisija za izbor smatrat ce se da se najuspjesnije prosli otvorenu konkurenciju.
U slucaju kada postoje dokazi da u postupku imenovanja nisu ispostovani principi i postupci utvrdjeni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima F BiH, bilo koji kandidat ili bilo koji clan javnosti moze podnijeti prigvor na konacno imenovanje. Prijava se podnosi Ministru kao ovlastenom javnom sluzbeniku, a kopija se dostavlja Ombudsmanu F BiH.
Prijava kandidata treba da sadrzi kracu biografiju, adresu i kontakt telefon. Uz prijavu treba dostaviti kopiju dokaza o strucnoj spremi, radnom iskustvu, uvjerenje o nekaznjavanju (ne starije od tri mjeseca), kao i druge dokaze o ispunjavanju opcih i posebnih uslova iz oglasa.
Kandidati koji budu pozvani na intervju duzni su predati Komisiji ovjerene kopije trazenih dokumenata.
Oglas ce biti objavljen u Sluzbenim novinama BPK Gorazde, na Kantonalnoj RTV – Gorazde i Radio Praci.
Oglas za podnosenje prijava ostaje otvoren do popune.
Prijave sa trazenim dokumentima treba dostaviti licno ili preporucenom postom sa naznakom «PRIJAVA NA OGLAS-NE OTVARATI», na adresu:
Bosansko-podrinjski kanton Gorazde
Ministarstvo za obrazovnaje, nauku, kulturu i sport
Komisija za izbor
Kulina Bana bb
73 000 Gorazde


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.