JAVNI KONKURS
Datum: 31.03.2005.

Na osnovu clana 14. Zakona o koncesijama (“Sluzbene novine Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde, broj: 5/03), Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde, raspisuje:

[b] JAVNI KONKURS
za prikupljanje ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju regionalnog puta
Gorazde – Hrenovica sa tunelom [/b]

1. Predmet koncesije
– Predmet koncesije je izgradnja regionalnog puta Gorazde – Hrenovica sa tunelom.

2. Vrijeme koncesije
– Koncesija se dodjeljuje na period od 30 godina.

3. Lokalitet

Postoje dva moguca koridora za izgradnju puta i to:

KORIDOR “A”, rijekom Cemernicom u kojem su moguce dvije varijante: sa duzim i kracim tunelom, odnosno, sa kracim ili duzim razvijanjem trase po padini.
Varijanta sa duzim tunelom je duga 20,0 km, a duzina tunela bi bila 1900 m. Usponi bi se kretali od 7 – 8% na duzinama od 4,6 – 6,6 km.
Varijanta sa kracim tunelom ispod kote “Direk” je duga 18 km, a duzina tunela bi iznosila 1100 m. Usponi bi se kretali do 10% obostrano. Prikljucak na M-5 je u lokalitetu Kaljani 2,0 km nizvodno od Hrenovice.

KORIDOR “B”, preko Donjih i Gornjih Bara

Razdvajanje koridora pocinje na km 13 + 000, s tim da je tunel “Hranjen” (Hadzica brdo) zajednicki. Ova varijanta ide kao sto je receno u naslovu preko lokaliteta Gornje i Donje Bare. Duzina varijante je 22,0 km. Kraj varijante je u samoj Hrenovici. Ova varijanta izbjegava cetrnaest postojecih, nepravilno projektovanih serpentina, a uzduzni pad je slican varijanti iz koridora “A”.

4. Naknade za koncesije

Najniza visina naknade za koristenje koncesije koju koncesionar treba da placa je 5% od ostvarene dobiti na godisnjem nivou.
Koncesionar se oslobadja placanja naknade za koristenje koncesije prvih pet godina od pocetka komercijalnog koristenja regionalnog puta.

5. Ponuda treba da sadrzi

– Naziv i adresu ponudjaca
– Ovjeren izvod iz sudskog registra
– Referenc lista
– Ovjeren original primjerak ponude

– Opcija ponude:
– Cijena izrazena u KM
– Uslovi placanja
– Rok valjanosti ponude
– Povoljnost ponude
– Ovjeren spisak stalno zaposlenog osoblja od PIO BiH
– Bilans uspjeha i potvrdu o izmirenim poreskim obavezama
– Ponudjaci mogu dostaviti i drugu dokumentaciju koju smatraju da je bitna.

6. Kriteriji za izbor najpovoljnije ponude

Utvrdjuju se slijedeci kriteriji za odabir najpovoljnijeg ponudjaca:

– Rok za zavrsetak izgradnje regionalnog puta Gorazde – Hrenovica sa tunelom i pocetak komercijalnog koristenja
maksimalno 100 bodova
– Podobnost ponudjaca u finansijskom, organizacionom i kadrovskom pogledu, kao i u pogledu tehnicke opremljenosti prije pocetka koristenja koncesije
maksimalno 80 bodova

– Ucesce domacih (lokalnih) privrednih drustava, domace opreme i sirovina koje ponudjac namjerava angazovati, odnosno nabaviti za potrebe koristenja koncesije
maksimalno 60 bodova

– Naknada za koristenje koncesije
Najniza visina naknade za koristenje koncesije koju koncesionar treba da izdvoji je 5% od ostvarene dobiti na godisnjem nivou.
Maksimalan broj bodova dobit ce najpovoljnija ponuda koja predvidja najvecu naknadu.
maksimalno 60 bodova

– Broj novouposlenih radnika koje koncesionar namjerava uposliti za vrijeme koristenja koncesije.
maksimalno 50 bodova

Prije otvaranja ponuda Komisija za sprovodjenje postupka za raspisivanje konkursa za dodjelu koncesija duzna je saciniti Pravilnik o vrednovanju svake ponude na koji ce Ministarstvo za privredu dati saglasnost.

7. Koriscenje koncesije vrsice se i pod posebnim uslovima koji ce se odrediti odlukom o davanju koncesije i ugovorom o koncesiji.

8. Pravo ucesca na konkursu imaju privredna drustva i druga pravna lica registrovana u skladu sa propisima Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Brcko Distrikta Bosne i Hercegovine.

9. Rok za podnosenje pismenih ponuda je 45 (cetrdesetpet) dana racunajuci od dana objavljivanja ovog konkursa.

10. Naknada za preuzetu tendersku dokumentaciju i sudjelovanje na Javnom konkursu placa se u iznosu od 200,00 KM, na racun Budzeta Kantona broj 1731041000293170, vrsta prihoda 722631, opcina 033 otvoren kod CBS Bank Sarajevo-Filijala Gorazde.
Bosansko-podrinjski kanton Gorazde ne snosi nikakve troskove bilo kojeg ucesnika u postupku javnog nadmetanja koji su nastali prije sklapanja Ugovora sa odabranim ponudjacem. Novcana sredstva koja se uplacuju kao uslov za ucestvovanje na Javnom konkursu su nepovratna i ne umanjuju se od konacne cijene ponude koja bude odobrana.

11. Zapecacene ponude na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku dostavice se na adresu Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde, ul. M. Tita broj 13 sa naznakom “Ponuda za dodjelu koncesije za izgradnju regionalnog puta Gorazde – Hrenovica sa tunelom” – NE OTVARAJ. Na zapecacenoj ponudi mora biti naznacen naziv i adresa ponudjaca, podaci o ovlastenom kontakt licu i njegovom broju telefona.

12. O javnom otvaranju pristiglih ponuda blagovremeno ce se obavjestiti svi ponudjaci. Postupak otvaranja ponuda izvrsice se i u slucaju ako je po oglasu o javnom konkursu pristigla samo jedna ponuda.

13. Sve pristigle ponude ce procjenjivati Konkursna komisija i predloziti najpovoljniju ponudu na osnovu vrednovanja posebnih kriterija.

14. Potrebne informacije mogu se dobiti na telefon 038/227-857 – Kontakt osoba Omeragic Ismet.

M I N I S T A R

Buco Ferid, dipl.ing.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.