Na osnovu cl. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sluzbeni glasnik BiH”, broj 49/04) Ministarstvo za boracka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
Datum: 06.04.2005.

P O N I S T A V A
OBAVJESTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Objavljeno u “Sluzbenom Glasniku Bosne i Hercegovine” broj: 8/05 od 21.02.2005.godine iz razloga sto nije bilo dovoljno prijavljenih kvalificiranih kandidata i istovremeno objavljuje

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U VRSENJU USLUGA
BANJSKO-KLIMATSKOG LIJECENJA

I – PREDMET OTVORENOG POSTUPKA
Predmet otvorenog postupka je izbor najpovoljnijeg ponudjaca za pruzanje usluga banjsko-klimatskog lijecenja (rehabilitacije) clanova porodica sehida-poginulih boraca, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca sa podrucja Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde, a koja se realizuje u skladu sa godisnjim Planom i programom rada i potrebama Ministarstva za boracka pitanja BPK Gorazde.

II – PRAVO UCECA
Pravo ucesca u otvorenom postupku za dodjelu ugovora imaju sva pravna i fizicka lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti i koji su uredni porezni obveznici, osim onih koji su iskljuceni iz prava sudjelovanja iz javnih nadmetanja prema clanu 23. Zakona o javnim nabavkama.
III – SADRZAJ PONUDE
Ponuda treba da sadrzi:
1. Naziv i tacnu adresu ponudjaca;
2. Ovjerenu kopiju rjesenja iz sudskog registra, odnosno akta nadleznog organa da je ponudjac registrovan za obavljanje djelatnosti iz predmeta ponude sa ovjerenim prilozima;
3. Ovjerenu izjavu da shodno clanu 23. Zakona o javnim nabavkama ne postoje smetnje da ponudjac ucestvuje u otvorenom postupku javnog nadmetanja;
4. Maticni i porezni broj ponudjaca;
5. Raspolozive kapacitete i njihovu uslovnost za smjestaj osoba, kao i prilagodjenost smjestaju invalidnih osoba;
6. Lokacije gdje se objekti nalaze;
7. Raspolozive rehabilitacione i sportsko-rekreacione sadrzaje u objektima i njihovoj blizoj okolini;
8. Kapacitet smjestaja osoba koji se moze obezbijediti u jednoj smjeni;
9. Medicinske usluge i vidove medicinske rehabilitacije koji se mogu pruziti;
10. Cijenu boravka po jednom danu, ukljucujuci smjestaj, ishranu, koristenje rehabilitacionih i sportsko-rekreacionih i drugih sadrzaja koji se nude;
11. Sadrzaj i aktivnosti koje se nude gostima u sklopu 24 casovnog i 14-to dnevnog boravka;
12. U cijenu aranzmana ukljuciti cijenu boravisne takse, poreza, ucitelja plivanja i dr.;
13. Ispunjenu i ovjerenu specifikaciju usluga sa jedinicnim cijenama i ukupnu cijenu;
14. Uslove placanja;
15. Ostale uslove (posebne pogodnosti i sl.).
Ponuda ce biti odbijena u slucajevima navedenim u clanu 23. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH.

IV – KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA
Vrednovanje i odabir najpovoljnije ponude vrsice se komparativnom analizom svih ponuda medjusobno kao i vrednovanjem svake ponude pojedinacno
1. Ponudjena cijena 40 bodova
2. Raznovrsnost rehabilitacionih
sportsko-rekreacionih sadrzaja 30 bodova
3. Uslovi smjestaja 20 bodova
4. Uslovi placanja
(odgoda placanja, mogucnost kompenzacije, grejs period i sl.) 20 bodova
5. Raspolozivi kapaciteti za smjestaj 10 bodova
6. Referense ponudioca 10 bodova
7. Popust 5 bodova

V – PODNOSENJE PONUDA
Propisno zatvorene koverte sa ponudama treba dostaviti licno, postom ili na adresu: Ministarstvo za boracka pitanja – BPK Gorazde, 73000 Gorazde, ulica Marsala Tita broj 13. Na omotu tacno naznaciti naziv i adresu ponudjaca sa napomenom:
“PONUDA ZA PRUZANJE USLUGA BANJSKO-KLI- MATSKOG LIJECENJA – NE OTVARATI”. Ponude moraju biti dostavljene u roku od 28 dana od dana objave obavjestenja o nabavci u “Sluzbenom glasniku BiH” do 14 sati.
Javno otvaranje ponuda bice izvrseno odmah, odnosno sljedeci prvi radni dan u 11,00 sati nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda u prostorijama Ministarstva za boracka pitanja.
Otvaranje ponuda je javno i moze mu prisustvovati i ovlasteni predstavnik ponudjaca sa pismenim ovlastenjem.
Nepotpune i neblagovremene ponude nece se razmatrati.

VI – TROSKOVI PONUDE
Ministarstvo za boracka pitanja ne snosi nikakve troskove ponudjaca u postupku nadmetanja. Ministarstvo za boracka pitanja zadrzava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimicno ponudu, ponovi ili ponisti nadmetanje ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme. Ministarstvo za boracka pitanja ne snosi nikakvu odgovornost prema ponudjacima niti je obavezno objasniti razloge takve odluke.
Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Ministarstvo za boracka pitanja ce dostaviti svim ponudjacima.

VII – OSTALE ODREDBE
Ovaj oglas je objavljen u “Sluzbenom glasniku BiH” i na WEB stranici www.bpkg.gov.ba.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.