Na osnovu cl. 19. i 20. Zakona o javnim nabavkama BiH (“Sluzbeni glasnik BiH”, broj 49/04) Ministarstvo za boracka pitanja Bosansko-podrinjskog kantona Gorazde
Datum: 08.04.2005.

P O N I S T A V A
OBAVJESTENJE O JAVNOJ NABAVCI

Objavljeno u “Sluzbenom Glasniku Bosne i Hercegovine” broj: 8/05 od 21.02.2005.godine iz razloga sto nije bilo dovoljno prijavljenih kvalificiranih kandidata i istovremeno objavljuje

PONOVNI OTVORENI POSTUPAK
ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA JAVNU NABAVKU U VRSENJU USLUGA PREVOZA AUTOBUSKIM SAOBRACAJEM

I – PREDMET OTVORENOG POSTUPKA
Predmet otvorenog postupka je izbor najpovoljnije ponude za pruzanje usluga prevoza autobuskim saobracajem clanova porodica sehida – poginulih boraca i ratnih vojnih invalida sa podrucja Bosansko-podrinjskog kantona, a koji se realizuje u skladu sa godisnjim Planom i programom rada i potrebama Ministarstva za boracka pitanja BPK Gorazde. Usluge prevoza se odnose na prevoz korisnika boracko-invalidske zastite cije mjesto prebivalista je udaljeno preko 3 km od Gorazda, a nemaju stalno zaposlenje ili nisu redovni ucenici, i to na sljedecim relacijama:
1. Gorazde – Vitkovici;
2. Gorazde – Ustipraca;
3. Gorazde – Beric – Spahovici;
4. Gorazde – Ilovaca – Brzaca;
5. Gorazde – Podkozara;
6. Gorazde – Bare – Praca;
7. Gorazde – Ustikolina.

II – PRAVO UCECA
Pravo ucesca u otvorenom postupku za dodjelu ugovora imaju sva pravna lica koja su registrovana za obavljanje predmetne djelatnosti i koji su uredni porezni obveznici, osim onih koji su iskljuceni iz prava sudjelovanja iz javnih nadmetanja prema clanu 23. Zakona o javnim nabavkama.

III – SADRZAJ PONUDE
Ponuda treba da sadrzi:
1. Specifikaciju prilozenih dokumenata u prijavi za oglas;
2. Naziv i tacnu adresu ponudjaca;
3. Ovjerenu kopiju rjesenja iz sudskog registra, odnosno akte nadleznog organa da je ponudjac registrovan za obavljanje djelatnosti iz predmeta ponude sa ovjerenim prilozima;
4. Licencu – odobrenje nadleznog organa za obavljanje medjugradskog autobuskog saobracaja;
5. Ovjerenu kopiju uvjerenja o poreznoj registraciji;
6. Uvjerenje nadlezne porezne ispostave, sa poreskim brojem da ponudjac nema dospjelih a neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda za 2004. godinu;
7. Ovjerenu izjavu da shodno clanu 23. Zakona o javnim nabavkama ne postoje smetnje da ponudjac ucestvuje u otvorenom postupku javnog nadmetanja;
8. Iznos mjesecne karte za svaku liniju pojedinacno, odnosno iznos godisnje iskaznice kao i broj dnevnih voznji na navedenim linijama;
9. Referens listu – popis transportnih sredstava (po vrsti, kapacitetu i tehnickoj opremljenosti);
10. Pismenu izjavu o nepromjenljivosti cijena u 2005. godini;
11. Uslove placanja (odgoda placanja, mogucnost kompenza- cija, grejs period i sl.);
12. Period vazenja ponude (ne kraci od 30 dana).
Ponuda ce biti odbijena u slucajevima navedenim u clanu 23. stav 1. Zakona o javnim nabavkama BiH.

IV – KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA
Vrednovanje i odabir najpovoljnije ponude vrsice se komparativnom analizom svih ponuda medjusobno kao i vrednovanje svake ponude pojedinacno
1. Ponudjena cijena 40 bodova
2. Mogucnost pruzanja usluga prevoza na vise utvrdjenih linija, veci broj ili neogranicen broj putovanja na dnevnim linijama za korisnike usluga, mogucnost davanja godisnjih iskaznica na svim linijama ili na vise njih 30 bodova
3. Uvjeti i nacin placanja 20 bodova
4. Referense ponudioca
(kadrovski i tehnicki kapaciteti) 10 bodova
5. Popust 5 bodova

V – PODNOSENJE PONUDA
Propisno zatvorene koverte sa ponudama treba dostaviti licno, postom ili na adresu:
Ministarstvo za boracka pitanja – BPK Gorazde, 73000 Gorazde, ulica Marsala Tita broj 13.
Na omotu tacno naznaciti naziv i adresu ponudjaca sa napomenom:
“PONUDA ZA PRUZANJE USLUGA PREVOZA U AUTOBUSKOM SAOBRA]AJU – NE OTVARATI”
Ponude moraju biti dostavljene u roku od 28 dana od dana objave obavjestenja o nabavci u “Sluzbenom glasniku BiH “do 14 sati.
Javno otvaranje ponuda bice izvrseno odmah, odnosno slijedeci prvi radni dan u 14,30 sati nakon krajnjeg roka za dostavu ponuda u prostorijama Ministarstva za boracka pitanja.
Otvaranje ponuda je javno i otvaranju moze prisustvovati i ovlasteni predstavnik ponudjaca sa pismenim ovlastenjem.
Nepotpune i neblagovremene ponude nece se razmatrati.

VI – TROSKOVI PONUDE
Ministarstvo za boracka pitanja ne snosi nikakve troskove ponudjaca u postupku nadmetanja. Ministarstvo za boracka pitanja zadrzava pravo da prihvati u potpunosti ili djelimicno ponudu, ponovi ili ponisti nadmetanje, ili odbije sve ponude u bilo koje vrijeme. Ministarstvo za boracka pitanja ne snosi nikakvu odgovornost prema ponudjacima niti je obavezano objasniti razloge takve odluke.
Pisanu obavijest o izboru najpovoljnijeg ponudjaca Ministarstvo za boracka pitanja ce dostaviti svim ponudjacima.

VII – OSTALE ODREDBE
Ovaj oglas je objavljen u “Sluzbenom Glasniku BiH” i na WEB stranici www.bpkg.gov.ba.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.