• OBJAVLJENO: 26.06.2013.
JAVNI POZIV za prikupljanje podataka o licima sa prebivalištem u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a koja nisu zdravstveno osigurana po bilo kom osnovu u Bosni i Hercegovini

Na osnovu Odluke o raspisivanju Javnog poziva Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde, broj: 08-37-650-5/13 od 24.06.2013.godine, a u skladu sa  Uputstvom  o pravu obimu i načinu ostvarivanja  prava na zdravstveno osiguranje za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2013.godinu, broj: 03-37-1066/13 od 14.06.2013. godine, ministrica za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, r a s p i s u j e :

 

JAVNI POZIV

 

I

Predmet Javnog poziva je prikupljanje podataka o licima sa prebivalištem u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a koja nisu zdravstveno osigurana po bilo kom osnovu u Bosni i Hercegovini, kako bi ista na osnovu Odluke o utvrđivanju prava na zdravstveno osiguranje lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u BPK Goražde za 2013.godinu, broj: 01-37-257/13 od 03. Aprila 2013. godine („Službene novine BPK Goražde“, broj: 5/13), i u skladu sa Uputstvom o pravu, obimu i načinu ostvarivanja prava na zdravstveno osiguranje za lica koja nisu osigurana po drugom osnovu u Bosansko–podrinjskom kantonu Goražde za 2013.godinu, broj: 03-37-1066/13 od  14.06.2013.godine, mogli ostvariti predmetno pravo.

II

Prijavu na Javni poziv mogu podnijeti sva lica koja imaju prebivalište na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja nisu zdravstveno osigurana po bilo kom osnovu u Bosni i Hercegovini, i istu će podnijeti na obrascu koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Uz prijavu potrebno je dostaviti i uvjerenje o mjestu prebivališta (CIPS), te ovjerenu izjavu aplikanta da nije zdravstveno osiguran ni po jednom osnovu.

III

Prijava koja se može dobiti kod portira na prijavnici Kantona ili u prostorijama Ministarstva, predaje se (popunjen obrazac) Ministarstvu za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK Goražde na dalje postupanje.

Pored navedenog, obrazac se može preuzeti i na web stranici Vlade BPK Goražde: www.bpkg.gov.ba .

 

IV

Krajnji rok za prijavu po ovom Javnom pozivu je 15.07.2013.godine.

 

 

 

Bosansko-podrinjski kanton Goražde                                                       M I N I S T R I C A

Ministarstvo za socijalnu politiku,

zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice                                                           dr.  Gordana Oršolić

Broj: 08-37-650-6/13

Goražde, 25.06.2013.godine


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.