• OBJAVLJENO: 29.07.2011.
PONOVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Skupštine JP Radio – televizija Bosansko – podrinjskog kantona Goražde d.o.o.

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“ broj:12/03), te na osnovu člana 43. Zakona o radio-televiziji Bosansko – podrinjskog kantona Goražde („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ broj: 7/02 i 8/09), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, o b j a v l j u j e:

PONOVNI OGLAS za izbor i imenovanje kandidata na poziciju predsjednika i članova Skupštine JP Radio – televizija Bosansko – podrinjskog kantona Goražde d.o.o.

Objavljuje se Oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP Radio – televizija Bosansko – podrinjskog kantona Goražde d.o.o. (u daljem tekstu: JP RTV BPK Goražde), od kojih su:

 • 4 (četiri) predstavnika iz reda osnivača,
 • 1 (jedan) predstavnik iz reda zaposlenika i
 • 2 (dva) predstavnika iz reda lokalnih zajednica sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Opis pozicije:

 • Skupština obavlja poslove od značaja za djelatnost kojima se bavi Javno preduzeće JP RTV BPK Goražde i donosi odluke o sljedećem:
 • Statutu, uz prethodnu saglasnost osnivača,
 • Poslovniku ili poslovnicima, na prijedlog Nadzornog odbora,
 • Etičkom kodeksu, na prijedlog Nadzornog odbora,
 • Planu poslovanja, odnosno revidiranom planu poslovanja u skladu sa Zakonom o javnim preduzećima.
 • Nadležnostima utvrđenim Zakonom o privrednim društvima.

Izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goražde vrši se za mandatni period od 4. (četiri) godine.

Kandidat za izbor i imenovanje mora ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 1. da je državljanin BiH (dokaz: uvjerenje o državljanstvu),
 2. da je stariji od 18 godina a mlađi od 70 godina na dan imenovanja (dokaz: izvod iz matične Knjige rođenih),
 3. da nije otpušten iz državne službe kao razultat disciplinske mjere na bilo kom nivou u Bosni i Hercegovini (bilo na nivou države ili entiteta) u periodu najmanje 3 (tri) godine prije objavljivanja upražnjene pozicije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerenja od strane općinskog nadležnog organa),
 4. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana ovjerenja od strane općinskog nadležnog organa),
 5. da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prestup, niti se protiv njega vodi krivični postupak (dokaz: uvjerenje Općinskog i Kantonalnog suda)
 6. da mu pravosnažnom presudom suda nije zabranjeno obavljanje aktivnosti za poziciju za koju aplicira (dokaz: uvjerenje nadležnog suda)
 7. da nije izabrani zvaničnik, nosilac sudske ili izvršne funkcije ili savjetnik zvaničnicima i nosiocima izvršnih funkcija (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa),
 8. da nije u funkciji u političkoj stranci u smislu člana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima (dokaz: potpisana izjava kandidata i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa),
 9. da nije direktor, član uprave, predsjednik ili član nadzornog odbora ili odbora za reviziju u drugom privrednom društvu (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane općinskog nadležnog organa),
 10. da nije u sukobu interesa u ličnom i profesionalnom odnosu sa društvom u kom aplicira na poziciju predsjednika odnosno člana skupštine.

Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta ne mogu biti stariji od 6 (šest) mjeseci. Pored navedenih općih uvjeta kandidat koji se prijavljuje na Oglas mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • VII ili VI stepen složenosti zanimanja, VSS ili VŠS, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera,
 • najmanje tri godine radnog staža u struci.
 • Prilikom procjene kvalifikacije i iskustva kandidata kao posebni uvjeti uzimaju se u obzir i slijedeći kriteriji:
 • stručne, iskustvene, komunikacijske i organizacijske sposobnosti za vršenje poslova finansijskog nadzora,
 • sposobnost tumačenja primjene zakona i drugih propisa, a naročito iz djelatnosti preduzeća,
 • prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandidira,
 • sposobnost odlučnog i nepristrasnog donošenja odluka i
 • rezultati rada ostvareni tokom prethodnog radnog angažmana i preporuka poslodavca.

 

U vezi s posebnim uvjetima kandidati trebaju priložiti:

 • dokaz o stručnoj spremi (univerzitetska diploma, ovjerena fotokopija)
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda poslodavca kod kojeg je zaposlen kandidat ili ispis AM obrazac iz PIO/MIO.

Kandidat je dužan uz prijavu na Oglas, koja sadrži kraću biografiju, adresu, kontakt-telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata koji su dokaz za ispunjavanje općih i posebnih uvjeta traženih Oglasom, u roku od 30 (trideset) dana od dana posljednjeg objavljivanja.

Oglas će biti objavljen u «Službenim novinama Bosansko – podrinjskog kantona Goražde», „Službenim novinama FBiH“, dnevnom listu «Dnevni avaz», oglasnoj ploči BPK Goražde, oglasnoj ploči JP RTV BPK Goražde, te na web-stranici Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

NEPOTPUNE I NEBLAGOVREMENE PRIJAVE NEĆE SE UZETI U RAZMATRANJE.

Prijave na Oglas dostavljaju se na adresu: BOSANSKO – PODRINJSKI KANTON GORAŽDE, VLADA BOSANSKO – PODRINJSKOG KANTONA GORAŽDE, Komisiji za izbor i imenovanje sa naznakom «Oglas za izbor i imenovanje predsjednika i članova Skupštine JP RTV BPK Goražde», sa naznakom NE OTVARAJ.

Kandidati koje nakon intervjua predloži Komisija za izbor, smatrat će se da su najuspješnije prošli otvorenu konkurenciju.

Konačno imenovanje predsjednika i članova Skupštine Javnog preduzeća Radio – televizija Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, izvršit će Vlada Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

 

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Broj: 10- 05-4250-66 /09, 29. juli .2011.god,  G o r a ž d e
M I N I S T R I C A
mr. sci. Alma Delizaimović


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.