• OBJAVLJENO: 14.09.2011.
JAVNI OGLAS za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 34/03), i člana 64. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine”, broj: 46/10), a u skladu sa Kriterijima za imenovanje u upravne odbore zdravstvenih ustanova i ZZO BPK-a Goražde („Sl. novine BPK-a Goražde,broj:2/04), Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko- podrinjskog kantona Goražde, objavljuje:

JAVNI  OGLAS

za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora

  1. Objavljuje se Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora  Javne zdravstvene ustanove Kantonalna bolnica Goražde, i to:

– tri (3) člana- predstavnika osnivača,od kojih jedan mora biti ispred kantonalnog ministarstva ,

– dva (2) člana-  predstavnika stručnih radnika zdravstvenih ustanova, od kojih jedan mora biti iz reda  zdravstvenih radnika.

  1. Opis pozicije člana Upravnog odbora: zajedno sa ostalim članovima i uz konsultacije sa Kantonalnim ministarstvom socijalne politike, zdravstva, raseljenih lica i izbjeglica i osnivačem: upravlja ustanovom, nadzire poslovanje i rad zdravstvene ustanove,donosi Statut ustanove , imenuje i razrješava direktora,utvrđuje godišnji program rada , donosi finansijski plan,donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta,odlučuje o korištenju sredstava preko iznosa za čije je odlučivanje nadležan direktor,podnosi osnivaču najmanje jedanput godišnje izvještaj o poslovanju,te obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti , drugim zakonima i Statutom ustanove.
  2. Pored općih uslova propisanih Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, kandidati moraju ispunjavati slijedeće uslove:

–          da imaju završen VII ili VI stepen stručne spreme zdravstvenog ili društvenog smjera(prednost se daje kandidatima koji imaju završen fakultet zdravstvenog usmjerenja,kao i specijalizacije iz djelatnosti zdravstvene ustanove),izuzetno ukoliko se radi o kandidiranju ispred uposlenika zdravstvene ustanove ,kandidat može imati i završen IV stepen stručne spreme zdravstvenog smjera,

–           da imaju najmanje 3  (tri) godine radnog iskustva u poslovima iz struke,

–          da imaju stručno znanje iz djelatnosti zdravstvene ustanove, te da su upućeni u sadržaj i način njenog rada,

–          da nisu direktori zdravstvene ustanove, (ovjerena izjava),

–          da nemaju privatni-finansijski interes u ustanovi u čiji se Upravni odbor kandiduju (ovjerena izjava),

–          da nisu članovi upravnog odbora u više od jedne zdravstvene ustanove, odnosno Zavoda.

  1. Uz prijavu na Javni oglas, kandidati su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju):

–          Dokaz o završenoj školskoj spremi,

–          Uvjerenje o radnom iskustvu u struci,

–          Izvod iz matične knjige rođenih,

–          Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

–          Uvjerenje da se protiv lica ne vodi krivični postupak (ne starije od  3 mjeseca),

–          Ovjerenu izjavu da kandidati nisu direktori zdravstvene ustanove i da nemaju privatni-finansijski interes u istoj.

Javni oglas ostaje otvoren 15 /petnaest/ dana od dana objavljivanja u listu „Dnevni avaz“ od 14.09.2011.godine

Prijave sa traženom dokumentacijom slati na adresu: Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  BPK Goražde, 1. Slavne višegradske brigade 2a,sa naznakom: «Prijava na Javni oglas za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora  JZU Kantonalna bolnica Goražde – NE OTVARAJ»

U prijavi koja sadrži kraću biografiju,adresu i kontakt telefon, kandidati su dužni naznačiti na koju poziciju se kandiduju (iz kojeg reda predstavnika). Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju. Podnosioci prijava sa kojima se ne stupi u kontakt u             roku od 15 dana, a nakon roka za podnošenje prijava neće biti uzeti u razmatranje u daljem procesu imenovanja.

Sve dodatne informacije možete dobiti na službenoj web.stranici Vlade BPK-a Goražde: www.bpkg.gov.ba, Oglasnoj ploči BPK-a Goražde ili direktno na kontakt telefon: 038/228-439.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK  Goražde


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.