Predškolski odgoj i obrazovanje

JU Vrtić “Sunce”
Adresa: Maršala Tita 6
Direktor: Elma Bučo
Tel./038/ 22 14 71
https://www.facebook.com/

djeciji-vrtic-sunce_resize.JPG

Predškolski odgoj i obrazovanje je sastavni dio jedinstvenog odgojno-obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. On je prvi, poseban i specifičan stepen odgojno-obrazovnog sistema koji se bavi odgojem djece predškolske dobi uzrasta od 6 mjeseci do polaska u osnovnu školu.

Rad predškolskih ustanova se finansira iz budžeta osnivača dok se osnovno i srednje obrazovanje pretežno finansira iz kantonalnog budžeta.

Opći cilj predškolskog odgoja i obrazovanja je osigurati optimalne i jednake uslove kako bi se svako dijete, od rođenja do polaska u školu , razvijalo i ostvarilo svoje pune potencijale i kompetencije kroz različite vidove kvalitetnog i profesionalnog, autonomnog, institucionalnog i vaninstitucionalnog predškolskog odgoja i obrazovanja.

Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju 2009. godine, predviđeno je da djeca predškolskog uzrasta u godini pred polazak u osnovnu školu moraju pohađati obavezni program. Finansiranje obaveznog programa za svu djecu sa područja kantona vrši se iz budžeta kantona. Obuhvat djece obaveznim programom (godina pred polazak u osnovnu školu) je 100%.[3] Obavezno predškolsko obrazovanje implementira se bilo kroz cjelodnevni ili poludnevni program u predškolskim ustanovama ili u okviru programa obaveznog predškolskog odgoja i obrazovanja koji traje 150-170 sati.

Prema podacima Federalnog zavoda za statistiku[4] broj djece u predškolskim ustanovama se povećao sa 141 djeteta u š.g. 2015/2016 na 176 djece u 2019/2020.godini. Istovremeno u š.g. 2019/2020 bilo je 151 dijete koje nije primljeno zbog popunjenog kapaciteta, i to 105 u privatnim vrtićima i 46 u javnim. U ovom periodu u dvije školske godine, 2016/2017 i 2017/2018 bilo je 16 odnosno 18 djece u jaslicama, ali zadnje dvije školske godine nije bilo upisa u jasličke grupe.

U Gradu Goražde postoji jedna javna predškolska ustanova dok općine Foča u Federaciji i Pale u Federaciji nemaju predškolsku ustanovu.

Bosansko – podrinjski kanton svake godine bilježi sve veći broj djece koja nisu primljena u predškolske ustanove radi popunjenosti kapaciteta. Tako npr. u 2016/17 š.g. ukupno 20 djece nije primljeno radi popunjenosti kapaciteta, a u 2019/2020 š.g. 151 dijete nije primljeno radi popunjenosti kapaciteta (46 javna i 105 privatna predškolska javna ustanova).

Većina djece koja se nalaze u ustanovama predškolskog odgoja i obrazovanja su djeca čija su oba roditelja zaposlena (91,5%). Veoma je bitno da su predškolske ustanove dostupne za svu djecu kako u fizičkom smislu tako i u finansijskom. Dostupnost predškolskog odgoja, pored obrazovnog efekta na dijete, ima uticaje i na druge sektore. Ova mjera se koristi u unapređenju populacionih politika tj. povećanje fertiliteta, kao i povećanja participacije na tržištu rada, posebno žena.

JU za Predškolski odgoj i obrazovanje Goražde- vrtić Sunce ima dugogodišnju tradiciju. Početkom šezdesetih godina prošlog stoljeća bila je u sastavu tadašnje OŠ “Nikola Tesla“. Naziv JU za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Goražde nosi od 1975. godine kada je namjenski sagrađeno i otvoreno obdanište. Osnivač ove Javne ustanove je Grad Goražde.

Na upravljanje JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde dodjeljen je odlukom Općinskog vijeća Goražde Park „Plavi cvijet“ Goražde kao rekreativno-edukativni centar za djecu predškolskog i školskog uzrasta. Na osnovu Odluke Gradskog vijeća Grada Goražda, JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde je proširila prostorne kapacitete u ulici Ibrahima Čelika bb Goražde tako da Ustanova posluje na tri lokacije, i to:

1.U ulici Maršala Tita broj 6-vrtić Sunce;

2.U ulici Ibrahima Čelika bb vrtić Zvjezdice;

3.U ulici Prvi maj bb Goražde.

Svi objekti su u skladu sa Standardima i normativima za predškolski odgoj BPK-a Goražde. Objekati su u dobrom stanju i služe svojoj svrsi. Svake godine se u skladu sa planiranim Budžetom ulaže u tekuće i investiciono održavanje, a u cilju poboljšanja uslova za život i rad djece i uposlenih. Kapacitet JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde za cjelodnevni boravak djece u vrtiću je 200 mjesta, a trenutno u osam odgojnih grupa boravi 193 djece.

Sa stanovišta organizacijske forme, koncepcije i programske orjentacije JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde je dječiji vrtić za kontinuirani cjelodnevni boravak. Primarni program obuhvata njegu, odgoj i obrazovanje djece od 2 godine do polaska u školu. Programi su usklađeni sa radnim vremenom roditelja i potrebama socijalne sigurnosti djece. Ustanova provodi primarni cjelodnevni program u trajanju od 10 sati. Radno vrijeme vrtića je svakim radnim danom od 06 h i 30 min do 16 h i 30 min. Ustanova je smještena u jednom objektu u ul.Maršala Tita br.6 u Goraždu koji je u funkciji i služi svojoj namjeni.

Sadržaj i obim odgojno-obrazovnog rada

Predškolskim odgojem i obrazovanjem, obezbeđuje se ostvarivanje prava svakog djeteta da se uključi u institucionalizovan oblik odgojno-obrazovnog rada, zadovoljavanje razvojnih potreba djece, potreba porodice i društva.

Odgojno-obrazovni rad u osam odgojnih grupa u ovoj ustanovi zasniva se na :

-Cjelovitom razvojnom programu za rad u predškolskim ustanovama BPK-a Goražde,

– Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju BPK-a Goražde,

– Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanje BPK-a Goražde,

– Obaveznim programom za djecu u godini pred polazak u osnovnu školu BPK-a Goražde.

Vrste programa u predškolskoj ustanovi

U skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju, Pedagoškim standardima i normativima za predškolski odgoj i obrazovanju i Pravilima Javne ustanove za predškolski odgoj i obrazovanje ova ustanova provodi sljedeće programe:

2.1.Cjeloviti razvojni program;

2.2.Program za djecu u godini pred polazak u školu;

2.3.Interventni program-resursna soba.

U JU za predškolski odgoj i obrazovanje Goražde je trenutno uposleno 33 radnika.

Cijena cjelodnevnog boravka mjesečno iznosi 170 KM, prijem djece se vrši u junu mjesecu na osnovu dostavljenih prijava roditelja za prijem djece za novu školsku godinu koja počinje sa 1. septembrom.

Stanje objekata se procjenjuje kao dobro i energetski efikasno, zahvaljujući ulaganjima iz budžeta Grada Goražda ali i sponzorstvima lokalne privrede (PREVENT, EMKA), kao i donacijama fizičkih lica

Posebna pažnja se posvećuje zdravstvenoj zaštiti i ishrani djece (redovno se provode ljekarski pregledi, dezinfekcija prostorija i sanitarni pregledi uposlenih) kao i kulturno – javnoj djelatnosti ustanove, pa su djeca aktivni učesnici gradskih kulturnih manifestacija. Stručno usavršavanje uposlenih jedan je od prioriteta ove ustanovi. Pored učešća na seminarima koje organizuje Društvo zaposlenika predškolskih ustanova FBiH, od 2001. Ustanova sarađuje sa vrtićima u Metmanu (Njemačka), koje osim pedagoških seminara na bazi razmjene iskustava, podržava ovu ustanovu finansijski, kao i različitim didaktičkim igračkama, materijalima i opremom za vrtić.

Ustanova realizuje programe za djecu predškolskog uzrasta( besplatne igraonice), a troškove finansiranja snosi Budžet Grada Goražda.

Inkluzivna nastava je omogućena u okviru projekta Resursne sobe, koja se nalazi u prostorijama vrtića Zvjezdice a koju finansira Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a i Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a. Osim Resursne sobe Ustanova obezbjeđuje dodatna finansijska sredstva od strane Federalnog ministarstva za obrazovanje i nauku kroz različite inkluzivne projekte, gdje se angažuje logoped i psiholog.

Resursna soba pruža pomoć i podršku djeci sa različitim poteškoćama te djeci i porodicama iz marginaliziranih grupa. Saradnja sa roditeljima u Ustanovi se realizuje kroz različitije oblike rada: svakodnevne kontakte roditelja i odgajatelja, direktno uključivanje roditelja u rad sa djecom u grupi – roditelji volonteri, kroz obavještavanja roditelja o životu u vrtiću putem pisama za roditelje, kutak za roditelje/pano za roditelje, roditeljski sastanci, radionice za roditelje, svečanosti (interne i javne) itd.

Izazovi u predškolskom obrazovanju su dostupnost kako fizička tako i finansijska za svu djecu. Činjenica da je 151 dijete nije primljeno u 2019/2020 š.g ukazuje na neophodnost proširenja kapaciteta predškolskih ustanova. Evidentna je potreba za povećanjem obuhvata djece predškolskim obrazovanjem i vaspitanjem, kao i omogućavanje punog obuhvata djece obaveznim predškolskim programom pred polazak u školu, posebno djece u ruralnim područjima.

U toku je implementacija projekta “Povećavanje kapaciteta predškolskih ustanova” u vrijednosti od 250.000KM.

Galerija slika:

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.