• OBJAVLJENO: 09.12.2011.
J A V N I P O Z I V za dostavljanje prijedloga Projekata za finansiranje iz Programa „Podsticaja za šumarstvo“ utvrđenih u Budžetu Kantonalne uprave za šumarstvo – Ministarstva za privredu BPK Goražde za 2011.godinu

Na osnovu Odluke Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde  broj: 03-14-1991/11 od 02.12.2011.godine, o davanju saglasnosti na Program   utroška sredstava „Podsticaja za šumarstvo“ za  2011.godinu utvrđenog na ekonomskom kodu 614100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti (šumarstvo)  za 2011.godinu,Kantonalne uprave za šumarstvo –  Ministarstvo za privredu, Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o b j a v lj u j e:

J A V N I  P O Z I V

za dostavljanje prijedloga  Projekata za finansiranje iz  Programa  „Podsticaja za šumarstvo“ utvrđenih  u  Budžetu Kantonalne uprave za šumarstvo – Ministartsva  za  privredu  BPK Goražde  za 2011.godinu

I   Predmet i svrha javnog poziva

Predmet javnog poziva je prikupljanje prijedloga Projekata za sufinansiranje iz budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u okviru Programa utroška sredstava „Podsticaja za šumarstvo“ za  2011.godinu.

Svrha Javnog poziva jeste stvaranje uslova za održivo gospodarenje šumama, zaštita šuma, sanacija šteta u šumama, biološka obnova, pošumljavanje i certificiranje u šumarstvu na području  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

II Ciljne grupe

 

Na javni poziv mogu aplicirati sva privredna društva  sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, registrovana za obavljanje poslova iz oblasti šumarstva i  koja  ispunjavaju  uslove  iz  Programa „Podsticaj za šumarstvo“ za  2011.godinu.

III Opšti i posebni ciljevi programa

Osnovni cilj programa jeste pružanje podrške poslovnim subjektima registrovanim za obavljanje poslova u šumarstvu u aktivnostima koje doprinose stvaranju uslova za održivo gospodarenje šumama, zaštita šuma, sanacija šteta u šumama, biološka obnova, pošumljavanje i certificiranje u šumarstvu na području  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

 

Posebni specifični ciljevi programa su:

1.  Obnove šuma od posljedice elementarnih nepogoda;

2.  Sanacija štete u šumama i biološka obnova šuma;

3.  Certificiranje u šumarstvu;

 

IV – Uslovi finansiranja

Aplikant može dostaviti više prijedloga Projekata, ali maksimalno jedan prijedlog projekta za finansiranje aktivnosti u okviru jednog specifičnog cilja.

Ukupan budžet predloženih projekata koje aplikanti dostavljaju za finansiranje, ne može biti manji od 5.000KM i veći od 50.000KM.

Minimalni i maksimalni iznos granta je u rasponu od 4.000 do 10.000KM.

Aplikanti su obavezni da osiguraju vlastito učešće u finansiranju  Projekata u iznosu  minimalno 20%.

Prijedlozi projekata čiji ukupni iznos prelazi maksimalni iznos projekta, u kojima je planirani grant veći ili manji od utvrđene visine i u kojima nije obezbjeđeno vlastito učešće u skladu sa Programom, će biti automatski odbijeni kao ne prihvatljivi za finansiranje.

Minimalni i maksimalni iznos granta za finansiranje i sufinansiranje projekata iz sredstava ovog programa su definisani za svaki specifični cilj kako slijedi.

 

CILJ Minimalni iznos granta Maksimalni iznos granta
obnove šuma od posljedice elementarnih nepogoda 4.000 KM 10.000 KM
sanacija šteta u šumama i biološka obnova šuma 4.000 KM 10.000 KM
certificiranje u šumarstvu 

 

4.000 KM 8.000 KM

 

 

 

.

 

 

Prednost pri dodjeljivanju projekata u okviru prvog, drugog i trećeg specifičnog cilja, će imati poslovni subjekti, koji:

 

–          Su poslovali sa dobitkom u poslednje dvije godine,

–          Većinu prodaje ostvaruje na inostranom tržištu,odnosno tržištu van BPK-a Goražde,

–          U protekle dvije godine nisu otpuštale radnike

–          Su u protekle dvije godine obezbijedili rast ukupnog poslovanja.

 

V-  Pravo učešća

Opšti uslovi za učestvovanje u programu su:

 

–          Da imaju registraciju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

–          Da su registrovani kao privredna društva za obavljanje poslova u šumarstvu

–          Da se ne nalaze u procesu stečaja ili  likvidacije ili blokade računa;

–          Da se prijedlog  Projekta  kandiduje u skladu sa odredbama Programa  utroška sredstava „Podsticaj za šumarstvo“ za  2011.godinu.

 

Privredni subjekti su pored opštih uslova obavezni ispunjavati i sljedeće uslove:

–          Da su registrirana minimalno dvije godine od dana dostavljanja aplikacije,

–          Da su registrovana kao društva ograničene odgovornosti ili dioničarska društva koja ispunjavaju uslove za obavljanje poslova  iz oblasti šumarstva,

–          Da imaju minimalno dvadeset stalno zaposlenih radnika,

–          Da djelatnost obavljaju na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

–          Da nemaju neizmirenih obaveza za poreze i doprinose, osim obaveza za koje su obuhvaćene ugovorom o reprogramiranju obaveza,

VI – Odabir korisnika sredstava

Sve dostavljene prijedloge Projekata  u skladu sa odredbama Programa, procjenjuje Komisija imenovana od strane Ministra za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon provedene procedure apliciranja, selekcije i evaluacije, najbolje rangirani prijedlozi Projekti će biti odobreni  nakon što Vlada Bosansko-podrinjskog kantona donese odluke u skladu sa odredbama Programa.

VII – Obavezni prilozi

Aplikanti su dužni dostaviti prijedloge Projekata u formi koja je propisana od strane Ministartsva za privredu  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Forma Projekata može se preuzeti na službenoj web starnici  Vlade BPK-a Goražde i isti mora biti elektronski popunjen i ovjeren od ovlaštenog lica.

 

Uz prijedlog Investcionih  programa, aplikanti su obavezni priložiti:

 

–          Sudsko rješenje o registraciji sa svim pojedinačnim prilozima;

–          Uvjerenje o izmirenim obavezama od poreske uprave;

–          Uvjerenje o izmirenju obaveza PIO/MIO sa podacima o broju prijavljenih radnika;

–          Uvjerenje da odgovorna osoba u posljednjih 5 godina nije osuđivana u sudskom postupku za kršenje zakona u smislu poslovnog ponašanja;

–          Izvještaj o finansijskom poslovanju (bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu);

–          Dokaz o uposlenim radnicima

Uvjerenja nesmiju biti starija od 3(tri) mjeseca računato  od dana podnošenja zahtjeva, a kopije Uvjerenja i drugih dokumenata moraju biti ovjerene.

VIII. Podnošenje prijedloga Projekata

Prijedlozi Projekata sa traženim prilozima se dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu: Kantonalna uprava za šumarstvo – Ministarstvo za privredu,  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

ul M.Tita 13, Goražde 73000,

sa naznakom: za javni poziv za odabir korisnika sredstava po Programu  utroška sredstava „Podsticaj za šumarstvo“ za  2011.godinu „NE OTVARAJ“

Rok  za  dostavljanje  ponuda  je  10  dana  od  dana  objavljivanja Javnog poziva na oglasnoj ploči Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i  sredstvima  javnog  informisanja.

 

Krajnji rok za dostavljanje prijedloga Projekata je 17. decembar 2011.godine u 16:sati.

IX.  Ostale odredbe

Sa kandidatima čiji se Projekat prihvati  Ministarstvo za privredu će potpisati  Ugovor o implementiranju dodijeljenih sredstava, kojim će biti preciziran način i dinamika korištenja odobrenih sredstava, te nadzor nad utroškom istih u namijenjene svrhe.

Sve dopunske informacije vezane za natječaj mogu se dobiti svakim radnim danom

putem telefona broja 038/221 – 680 od 08,00 do 16,00 sati.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.