• OBJAVLJENO: 12.12.2011.
DOPUNE PROGRAMA: Program utroška sredstava Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose sa ekonomskog koda 614 300 – tekući transferi neprofitnim organizacijama
BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON
DOPUNE PROGRAMA: Program utroška sredstava Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose sa ekonomskog koda 614 300 – tekući transferi neprofitnim organizacijama

 

OSNOVNE INFORMACIJE

 

Naziv programa: Program utroška sredstava Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose sa ekonomskog koda 614 300- tekući transferi neprofitnim organizacijama

Područje: Bosansko-podrinjski kanton

Oblast: Pravosuđe i javna uprava

Period: 2011

Ukupni troškovi :15 000,00 KM

Pravni osnov: Člana 38. i 45. Zakona o izvršenju

budžeta BPK-a (Sl.novine BPK-a, broj: 5/11),

 

Korisnici/ciljane skupine: Udruženja koja djeluju na području Bosansko-podrinjskog kantona i građani Bosansko-podrinjskog kantona

PROGRAM IZRADILO

 

MINISTARSTVO ZA PRAVOSUĐE, UPRAVU I

RADNE ODNOSE BOSANSKO-PODRINJSKOG

KANTONA GORAŽDE

1. Slavne višegradske brigade 2a

Goražde

038/227-251

 

 

Član 1.

U članu 2. (Ciljevi programa) iza riječi “procesu” dodaju se nove riječi koje glase: promoviranja i zaštite ljudskih prava kao i procesu”.

 

Član 2.

U članu 3. ( Ostvarivanje programa ) iza stava 8. dodaje se novi stav koji glasi: Nakon provođenja Javnog poziva, u slučaju ne utroška sredstava, objavit će se novi  javni oglas sa rokom za prijave od 10 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Član 3.

U članu 4. (Troškovi realizacije programa) u stavu 3. tačka 1. iza riječi “procesu” dodaju se nove riječi koje glase: promoviranja i zaštite ljudskih prava kao i procesu”.

 

 

Broj: 05-14- 511-12/2011

Goražde,09.12.2011.godine

MINISTAR

Janković Radmila, dipl.iur

Saglasnost na Izmjene Programa dala je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde, Odlukom broj: 03-14-1842/11 od 16.11.2011.godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.