Program rada za 2006. godinu 20.02.2006. godine predstavilo Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Datum: 23.03.2006.

Prioritet što efikasnija socijalna i zdravstvena zaštita stanovnika i održivi povratak
Najznačajniji programski zadaci u 2006. godini iz nadležnosti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, prema riječima Muhameda Hadžića vršioca dužnosti ministra, su:

1. Izmjene i dopune postojeće zakonske legislative utemeljene na realnim budžetskim i vanbudžetskim sredstvima;
2. Stvaranje institucionalnih i budžetskih mehanizama za razvoj socijalne i dječije zaštite;
3. Stvaranje efikasne mreže socijalne sigurnosti za najugroženije kategorije;
4. Uspostava socijalne statistike (nova baza podataka za praćenje korisnika socijalne i dječije zaštite s ciljem utvrđivanja stvarnog stanja socijalne ugroženosti stanovništva);
5. Kontinuirana revizija postojećih korisnika koji ostvaruju određena prava i novčana davanja;
6. Implementacija strategija iz oblasti zdravstva;
7. Implementacija Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o zdravstvenom osiguranju i Zakona o lijekovima, kao i podzakonskih akata donesenih na osnovu zakona;
8. U saradnji sa Federalnim ministarstvom zdravstva, implementacija Projekta „SITAP“ s ciljem jačanja Zavoda za zdravstveno osiguranje i Zavoda za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;
9. Implementacija Projekta „Jačanja zdravstvenih usluga u oblasti obiteljske medicine“;
10. Implementacija projekata u okviru reforme finansiranja zdravstva s ciljem stvaranja održivog sistema;
11. Izrada i usklađivanje kantonalnih propisa iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja sa planiranim izmjenama i dopunama federalnih propisa iz ove oblasti;
12. Kandidovanje projekata iz oblasti zdravstva prema višim nivoima vlasti i donatorima s ciljem obezbjeđenja donacija za opremanje zdravstvenih ustanova ( projekt izgradnje ambulante porodične medicine u Mujkovića polju, sufinansiranje liječenja u Kliničkom centru u Sarajevu, toplifikacija CBR-a , projekt opremanja kantonalne bolnice);
13. Aktivnosti na obezbjeđenju donatora za izgradnju i rekonstrukciju kuća za povratnike;
14. Kandidovanje projekata za izgradnju i rekonstrukciju kuća prema Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH, Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica, međunarodnoj zajednici i drugim nevladinim organizacijama;
15. Realizacija Plana povratka i repatrijacije na prostor Jugoistočne Bosne.

Pored ovih zacrtanih zadataka, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice radilo je na pripremi Odluke o ortopedskim i drugim pomagalima koja se obezbjeđuju u Zavodu zdravstvenog osiguranja Bosansko – podrinjskog kantona Goražde i koja će vrlo brzo biti upućena Vladi na razmatranje, Odluke o izmjenama i dopunama Liste esencijalnih lijekova, kao i na Izmjenama i dopunama Kantonalnog zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom u dijelu koji se odnosi na zaštitu civilnih žrtava rata i zaštitu porodice sa djecom.
Budžet Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice za 2006. godinu je 1.090.670,00 KM, a kako ističe ministar Hadžić, u granicama skromnih mogućnosti svog budžeta, ovo ministarstvo radiće i u 2006. godini na implementaciji svih prava koja proističu iz socijalne i zdravstvene zaštite, kao i prava povratnika na održivi povratak.

Press konferencije
09.11.2021.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrdila je i u skupštinsku proceduru uputila nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2022 godinu. Nacrt Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde...
09.11.2021.
S ciljem stvaranja pretpostavki za značajnije unaprjeđenje aktivnosti na suzbijanju kriminaliteta i povećanju stepena otkrivenosti počinilaca krivičnih djela te povećanja sigurnosti saobraćaja na području...
27.10.2021.
Aktivno učešće na Javnoj raspravi o  Nacrtu  Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, održanoj jučer u Sarajevu,...
26.10.2021.
Zahvaljujući Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Bosansko-podrinjski kanton Goražde već drugu godinu zaredom dobija finansijsku podršku u vidu grant sredstva u iznosu od preko...
18.10.2021.
Strategijom razvoja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2021- 2027. godina, Vlada našeg kantona izdvojila je kulturu kao važan segment unaprjeđenja kvaliteta života na ovim...

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2021. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.