Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice
Datum: 06.03.2008.

Jedan od prioriteta- unaprijeđenje i racionalizacija zdravstvenog sistema kroz reformu sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na press konferenciji održanoj 29.01.2008. godine, predstavilo je Izvještaj o radu za 2007. godinu i Program rada za 2008. godinu.

U protekloj godini, prema riječima resornog ministra Nazifa Uručija, ovo ministarstvo uložilo je značajne napore u realizaciji planiranih zadataka i ciljeva iz oblasti socijalne i dječije zaštite, zaštite civilnih žrtava rata, zdravstva, te iz oblasti, raseljenih lica i izbjeglica.

Tako je u 2007. godini urađen nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom koji je upućen u skupštinsku proceduru i izmirene sve finansijske obaveze po osnovu socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom za tekuću godinu, ali i obaveze iz prethodnih godina po istom osnovu.

Pored redovne saradnje sa ustanovama, organizacijama i udruženjima građana iz nadležnosti resornog ministarstva i sufinansiranja njihovog rada, pružena je i finansijska podrška projektima udruženja građana osoba sa invaliditetom i ostalih udruženja građana; obezbijeđena je isporuka ogrijevnog drveta za 45 najugroženijih penzionera i 45 porodica u stanju socijalne potrebe sa područja našeg kantona; obezbijeđeno je banjsko liječenje licima iz najugroženijih kategorija stanovništva, a uz pomoć Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo obezbijeđeno je i finansiranje troškova smještaja štićenika resornog ministarstva u ustanovama socijalne zaštite na području sarajevskog kantona.

Iz oblasti zdravstva, osim programskih ciljeva za 2007. godinu, realizovane su i aktivnosti koje nisu bile obuhvaćene programom. Ministarstvo je, tako, ispunilo planirane obaveze kada je u pitanju realizacija Sporazuma o dinamici ispunjenja odredbi Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i uposlenika u oblasti zdravstva, sufinansiranje izgradnje i opremanja ambulanti porodične medicine (HSEP projekt), te finansiranje i sufinansiranje projekata iz oblasti Zavoda za javno zdravstvo od interesa za kanton. Na zahtjev Komisije za lijekove, izvršene su izmjene i dopune Liste esencijalnih lijekova, izdvojena sredstva u iznosu od 400.000 KM na ime sufinansiranja dijela gubitka po osnovu obaveza Kantonalnog zavoda zdrvstvenog osiguranja prema KCU Sarajevo, te realizovani Sporazumi o obaveznom zdravstvenom osiguranju lica koja primaju stalnu novčanu pomoć, lica smještenih u ustanovama socijalne zaštite, raseljenih lica i izbjeglica i radnika koja ne ostvaruju prava iz radnog odnosa, te riješeni brojni zahtjevi pojedinaca za pomoć u liječenju. Osim toga, ministarstvo je u toku protekle godine sačinilo i pet projekata iz oblasti zdravstva koji su kandidovani Vladi Kantona Sarajevo i Vladi Federacije BiH.

Svakodnevne aktivnosti ministarstva u prošloj godini obuhvatile su i rad na realizaciji programskih zadataka iz oblasti raseljenih lica i izbjeglica. Pored implementacije procesa re-registracije raseljenih lica i izbjeglica i stalnih aktivnosti koje se tiču obezbjeđenja kolektivnog i alternativnog smještaja za ovu kategoriju stanovništva, u saradnji sa organizacijom „HELP“ implementiran je i projekt koji se odnosi na pomoć stanovništvu u obezbijeđenju izvora prihoda koji je obuhvatio 60 porodica, a kojeg je ovo ministarstvo finansiralo sa 40.000 KM. Osim ovoga, implementiran je projekt „Finansijska pomoć za ugradnju doniranog građevinskog materijala“ u vrijednosti od 260.700 KM sa 224 uključena korisnika, projekt „Pomoć za sanaciju i izgradnju stambenih objekata porodicama iz ranjivih grupa sa područja Gornje-drinske regije“ vrijedan 306.000 KM i 84 uključene porodice, te realizovani projekti obnove infrastrukture u mjestima povratka za 21 povratničku grupu na prostoru Gornje-drinske regije, čija ukupna vrijednost iznosi 73.300 KM. Takođe, ministarstvo je redovno isplaćivalo nadoknadu za kiriju raseljenim osobama za obezbijeđenje alternativnog smještaja, provodilo aktivnosti na obezbijeđenju i raspodjeli humanitarne pomoći za povratnike i socijalno ugrožene porodice i održavalo stalne kontakte sa građanima, općinama vladinim i nevladinim organizacijama vezano za implementaciju humaniranih projekata.

„Programom rada za 2008. godinu, pored redovnih aktivnosti iz nadležnosti ministarstva koje su provođene svih prethodnih godina, naglasak je stavljen na unaprijeđenje i racionalizaciju zdravstvenog sistema kroz reformu sistema zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, poboljšanje dostupnosti esencijalnih lijekova stanovništvu kroz uvođenje novih i efikasnih lijekova na Listu esencijalnih lijekova, razvijanje održivog sistema socijalne i dječije zaštite i zaštite civilnih žrtava rata, obezbijeđenje većeg nivoa donatorskih sredstava u obnovu stambenog fonda u cilju realizacije procesa povratka, te razvijanje sistema ekonomske održivosti povratka na prostoru našeg kantona, ali i u susjednim općinama RS.“- naglasio je ministar Nazif Uruči.

Press konferencije
24.07.2019.
U Ministarstvu za privredu danas je održana press konferencija na kojoj su predstavljeni planovi i programi iz nadležnosti ovog ministarstva za 2019. godinu na...
23.07.2019.
Ministar za boračka pitanja Edin Aganović danas je govorio o nedavno usvojenom Zakonu o pravima demobilisanih boraca u Federaciji BiH i očekivanim izazovima u...
04.07.2019.
Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija danas je održao press konferenciju na kojoj je informisao javnost o tome da je...
14.06.2019.
Ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport Arman Bešlija održao je press konferenciju na kojoj je predstavio konačni Plan raspodjele sredstava za finansiranje...
12.06.2019.
U Ministarstvu obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport danas je održana press konferencija o temi upisa učenika u prvi razred srednje škole za školsku...

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.