CCI predstavili godišnji izvještaj o monitoringu rada Vlade i Skupštine BPK-a Goražde
Datum: 18.03.2008.

<strong>Kantonalne vlasti u 2007. godini radile sa djelimi&#269;nom odgovornoš&#263;u</strong>

<img style=”border: none;” alt=”” src=”http://www.bpkg.gov.ba/media/dataimages/cci_big.jpg” />

Centri civilnih inicijativa predstavili su na press konferenciji održanoj 15.03.2008.godine u Goraždu, godišnji izvještaj o monitoringu rada Vlade i Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Njihova generalna ocjena je da su Vlada i Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde svoj posao u 2007. godini uradile tek sa djelimi&#269;nom odgovornoš&#263;u, odnosno, kad je ovaj kanton u pitanju, da se ne može re&#263;i da su mnogo bolje ili mnogo lošije radile od vlasti u njima sli&#269;nim kantonima.

Izvještaj koji je ura&#273;en na osnovu zapisnika, neposrednog uvida na samim sjednicama Skupštine i na osnovu svih ostalih dostupnih informacija koje su, kako je naglašeno, bile vrlo transparentno dostavljene od strane Skupštine i Vlade BPK-a, javnosti je predstavio Muris Buli&#263;, konsultant za monitoring.

„Nije mogu&#263;e dati ocjenu o efikasnosti Vlade i Skupštine BPK-a Goražde u 2007. godini zbog toga što Skupština nije uopšte donijela svoj program rada, a za program Vlade možemo re&#263;i da je prili&#269;no nekonzistentan, bez preciznih rokova, tako da se ne može re&#263;i da li su radile efikasno ili manje efikasno. Može se re&#263;i da su radile tek sa djelimi&#269;nom odgovornoš&#263;u zbog toga što znamo sigurno da neka ministarstva nisu ispunila svoj program rada.“- naveo je na po&#269;etku svog izlaganja gospodin Buli&#263; i naglasio:

„Od 389 odluka donesenih u Vladi BPK- a procijenili smo da 129 mjera imaju manje i ve&#263;e veze sa zahtjevima iz Gra&#273;anske platforme, a ako se od tih mjera sagleda koje su one stvarno sistemske, samo za 9 odnosno 3 % mogli smo da ocijenimo da su one proizvodile snažniji efekt i sistemski rješavale probleme gra&#273;ana BPK-a Goražde. Ono što je bitno pozitivno re&#263;i za ovaj kanton, to je da je on po prvi put donio svoj budžet na vrijeme. Iz tog razloga smo istakli kao pozitivan primjer rad Ministarstva za finansije na &#269;elu sa Muhidinom Plehom. Ovo ministarstvo je usvojilo Dokument okvirnog budžeta i proslijedilo ga prema višim nivoima vlasti, a tek u narednom periodu kada se bude malo više znalo o procesu budžetiranja, naro&#269;ito o programskom budžetiranju, vidje&#263;e se koliko su ti dokumetni bitni. Može se, tako&#273;e, pozitivno re&#263;i to što je Vlada nizom interventnih mjera ublažila posljedice elementarnih nepogoda, te mjerama koje su uticale na stabilizaciju tržišta i kontolom cijena štitila standard gra&#273;ana. Kao pozitivnim možemo, tako&#273;e, ista&#263;i pokretanje postupka izrade razvojne strategije. Vlada je otpo&#269;ela proces izrade razvojne strategije, a stvaranje vizije razvoja kantona i rješavanje pitanja nezaposlenosti su pretpostavke za rješavanje i ublažavanje svih problema“.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je kako isti&#269;u iz Centra civilnih inicijativa, imala nisku dinamiku rada, a devet održanih sjednica u toku godine je mnogo ispod prosjeka ve&#263;ine kantona.

„ Skupština je na devet sjednica razmatrala 48 ta&#269;aka i donijela je 7 zakona , od kojih je jedan još u nacrtu i nalazi se u parlamentarnoj proceduri. Kada je u pitanju doprinos poslanika, interesantno je primjetiti da je 14 poslanika od 25 profesionalizovalo svoj rad, bilo u Domu naroda Parlamenta Federacije, bilo u samoj Skupštini i za o&#269;ekivati je da su se ovakvim pristupom poslanici odlu&#269;ili za vrlo aktivan rad. Me&#273;utim, kada pogledamo vidje&#263;emo da nemamo nijednog pokrenutog zakona od strane poslanika, te da ima 11 poslanika koji uopšte nisu postavili poslani&#269;ko pitanje niti pokrenuli inicijativu“ – rije&#269;i su Murisa Buli&#263;a, konsultanta za monitoring.

– Svi ovi pokazatelji koji su navedeni i za rad Vlade i Skupštine BPK-a u 2007. godini govore da su Vlada i Skupština sa svojim mjerama, sa svojim u&#269;inkom, malo mogli da u&#269;ine na promjeni stanja u Kantonu kada su u pitanju oni najzna&#269;ajniji, zaposlenost, zdravstvena i socijalna zaštita, te da moraju uložiti mnogo više napora, moraju kvalitetnije programirati svoj rad i moraju uraditi ono što je ve&#263; najavljeno- donijeti razvojnu strategiju, akcione planove zapošljavanja i nastojati rješavati ona goru&#263;a pitanja ovog kantona, -istaknuto je na kraju press konferencije na kojoj su Centri civilnih inicijativa predstavili godišnji izvještaj o monitoringu rada Vlade i Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Centri civilnih inicijativa najavljuju i izradu periodi&#269;nih izvještaja o radu ova dva tijela u ovoj godini, a sve ciljem da se monitoringom postigne visok stepen odgovornosti u radu javnih zvani&#269;nika.

Godišnjim izvještajem o monitoringu svih nivoa vlasti, Centri civilnih inicijativa žele ukazati u kojoj mjeri je dostignuto ispunjenje programiranih zadataka, da li su stranke odstupile od svojih predizbornih obe&#263;anja , kao i da li se i u kojoj mjeri, donešene odluke podudaraju sa 12 zahtjeva gra&#273;ana sadržanih u Gra&#273;anskoj platformi.

Press konferencije
06.01.2020.
Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Aida Obuća i ministar za finansije Mirsad Agović na današnjoj press konferenciji prezentovali su dokument „Budžet za građane“. Radi se...
17.12.2019.
Na 31. redovnoj sjednici Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde utvrđeni su prijedlozi Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2020. godinu. Prijedlog Budžeta BPK Goražde za...
13.12.2019.
Ministar za urbanizam, prostorno urđenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Bojan Krunić upriličio je danas press konferenciju na kojoj je govorio o Planu...
03.12.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj posljednjoj sjednici jednoglasno je donijela zaključak o pokretanju revizije diploma na području ovog kantona. S tim u vezi,...
27.11.2019.
Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na čelu sa premijerkom Aidom Obućom organizovala je danas press konferenciju o temi „ Unaprjeđenje usluga u zdravstvu s posebnim...

webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.