Zaključci sa 30. redovne sjednice Skupštine BPK Goražde od 26.02.2014. godine

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

SKUPŠTINA KANTONA

Broj: 01-14-192/14

Goražde, 26. februara 2014. godine

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 30-toj redovnoj sjednici održanoj 26. februara 2014. godine, razmatrala je Prijedlog Odluke o interventnim mjerama zaštite gradjanskih, ekonomskih i socijalnih prava, pa na osnovu člana 106. i 109. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde /“Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 10/08/, d o n o s i:

 

 Z a k l j u č a k

 

1. Umanjiti plaće izabranim zvaničnicima i poslanicima za 10%;

2. Ukinuti pravo na plaću /raspolaganje/ po isteku mandata;

3. Ukinuti plaćanje komisija i radnih tijela za izabrane zvaničnike i državne službenike koji su u stalnom radnom odnosu;

4. Ukinuti pravo na reprezentaciju i upotrebu službenog mobilnog telefona za sve zvaničnike;

5. Smanjiti pravo na mjesečnu reprezentaciju premijeru, ministrima i ostalim funkcionerima za 50%.

 

DOSTAVLJENO:

 1. Vladi BPK-a Goražde,

2. Komisiji za budžet, finansije i administrativna pitanja Skupštine BPK-a Goražde,

3. a/a.-

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

Došlo Suad

 

 

 Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Bosansko-podrinjski kanton Goražde

SKUPŠTINA KANTONA

Broj: 01-19-193/14

Goražde, 26. februara 2014. godine

 

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, na 30-toj redovnoj sjednici održanoj 26. februara 2014. godine razmatrala je Prijedlog Odluke o interventnim mjerama zaštite gradjanskih, ekonomskih i socijalnih prava, pa je nakon provedene rasprave, donijela slijedeći:

  Z a k l j u č a k

 Zahtijeva se od Agencije za privatizaciju da dostavi Vladi i Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde detaljan pregled svih privatizacijskih ugovora sklopljenih od 01. 01. 1996.-31.12. 2012. fodine putem kojih su privatizovana privredna društva, dijelovi privrednih društava i poslovni prostori u njihovom vlasništvu. Izvještaj će sadržavati vrijednost imovine koja je bila ponudjena na prodaju i datum prve prodaje, vrijednost prodate imovine u momentu prodaje, plaćeni iznos i ime i prezime kupca. U slučaju privatizacije putem javne emisije dionica, u saradnji sa Komisijom za vrijednosne papire dostaviće se lista fizičkih lica vlasnika dionica privatizovanih preduzeća. U slučaju da je vlasnik dionica privatizovanih preduzeća Fond ili društvo dostaviće se lista lica vlasnika dionica ili udjela Fonda ili društva.

 

DOSTAVLJENO:

1. Vladi BPK-a Goražde,

2. Agenciji za privatizaciju BPK-a

Goražde,

3. a/a.-

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE

   Došlo Suad


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.