• OBJAVLJENO: 15.06.2021.
17.sjednica
Usvojeni izvještaji o radu i finansijskom poslovanju zdravstvenih ustanova i Službe za zapošljavanje BPK Goražde

D n e v n i   r e d

1. Informacija o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19),

2. Davanje Mišljenja na Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine,

3. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2020. godinu,

4. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.-31.12.2020. godine,

5. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve iz Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.-31.12.2020. godine,

6. Godišnji operativni i finansijski izvještaj o radu JZU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

7. Godišnji izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.-31.12.2020. godine,

8. Izvještaj o radu JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2020. godinu,

9. Izvještaj o izvršenju finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2020. godinu,

10. Izvještaj o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU Kantonalna bolnica Goražde, za period 01.01.-31.12.2020. godine,

11. Izvještaj o radu Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

12. Izvještaj o radu Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

13. Izvještaj o radu Arhiva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

14. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za šumarstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

15. Izvještaja o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona  Goražde“ za 2020.godinu,

16.Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

17. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2020.godinu,

18. Izvještaj o radu Službe za odnose sa javnošću Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu,

19.Izvještaj o radu Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa za 2020.godinu,

20.Izvješaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde za 2020.godinu,

21. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative.

Infromacija sa sjednice

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala svoju 17.redovnu sjednicu.

S obzirom da je dnevnim redom utvrđenim na Kolegiju Skupštine bilo predviđeno da se na ovoj sjednici  Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatra nekoliko izvještaja o radu službi uprava i direkcija za 2020. godinu, Skupština je svojim zaključkom prije utvrđivanja dnevnog reda,  zadužila Vladu BPK Goražde da u skupštinksu proceduru uputi izvještaje o radu službi, uprava i direkcija za 2019. i 2020.godinu.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, Skupština BPK Goražde primila je k znanju Informaciju o poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za pandemiju korona virusa (COVID-19) a potom prihvatila Mišljenje Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose o nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH.

Razmatrano je a potom i usvojeno nekoliko izvještaja. Usvojen je izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2020.godinu, Izvještaj o izvršenju budžeta i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK Goražde za 2020.godinu.

Također, na današnjoj sjednici usvojen je Godišnji operativni i finansijski izvještaj o radu JZU Zavoda za javno zdravstvo, Godišnji izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja, Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju finansijskog plana  JU „Službe za zapošljavanje“ BPK Goražde za 2020.godinu te Izvještaj o radu kantonalne Uprave za šumarstvo za 2020.godinu.

Prilikom usvajanja Izvještaja o izvršenju operativnog i finansijskog plana rada JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde za 2020.godinu, Skupština BPK Goražde, na prijedlog poslanika Ibrahima Delića, usvojila je zaključak kojim se traži od JZU „Kantonalna bolnica“ Goražde da dostavi imena i prezimena svih onih koji su zaposleni u periodu od 01.01.2020-01.06.2021.godine, sa diplomama i njihovim zanimanjima na poslove na koje su primljeni.

Skupština BPK Goražde na današnjoj sjednici razmatrala je i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ BPK Goražde, koji nakon glasanja poslanika nije usvojen.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.