• OBJAVLJENO: 01.07.2011.
6.sjednica
Usvojen Zakon o srednjem obrazovanju i odgoju

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 01.07.2011.godine 6.redovnu sjednicu. Za ovu sjednicu predložen je slijedeći:

D n e v n i  r e d

  1. „Vladin sat“ poslanička pitanja i inicijative,
  2. Prijedlog Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju,
  3. Nacrt Zakona o komunalnim taksama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremeni radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
  5. Prijedlog Odluke o imenovanju jednog člana Nezavisnog odbora,
  6. Izvještaj o radu J.U. Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2010.godinu i Program rada J.U. Centra za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2011.godinu,
  7. Informacija o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2011.godine.

Na prijedlog poslanika Mehmeda Turčala, u ime Kluba poslanika S BiH, na dnevni red sjednice uvršten je i usvojen Tekst rezolucije o Srebrenici. Vlada BPK-a Goražde, prema riječima premijera Emira Frašta, razmatra i  prijedlog da 11. juli bude neradni dan.

Nakon usvajanja dnevnog reda, zasjedanje Skupšine BPK-a započelo je Vladinim satom u okviru kojeg su pokrenuta mnoga poslanička pitanja i inicijative . Između ostalog, zatraženo je da se pripreme sveobuhvatni materijali o stanju u oblasti sporta i turizma, putnih komunikacija kada je riječ o prolasku teretnih kamiona kroz centar grada, a s tim u vezi zatraženo je aktivnije učešće i angažman Federalne direkcije za ceste, te kupovina teretne vage. Od Vlade Federacije BiH zatraženo je i donošenje Zakona o šumama obzirom da se postojeći ne primjenjuje,  a od JP BPK-a šume da ulaže u komunikacije koje uništava prilikom transporta drveta. Na sjednici je zatraženo i hitno rješavanje pitanja potkrovnih stanova u Vitkovićima i Titovoj ulici.

Damir Žuga poslanik iz S BiH insistirao je da se u okviru tačke “Vladin sat” vodi rasprava o njegovoj ranije pokrenutoj inicijativi u vezi donošenja kriterija o raspodjeli sredstava nižim nivoima vlasti, izražavajući nezadovoljstvo odgovorima koje je dobio. Također, podsjetio je da Skupština nije stavila na dnevni red problem Doma za stara i iznemogla lica, iako je s stanje u ovoj instituciji alarmantno. S druge strane, Vlada je već učinila određene napore kad je riječ o Domu za stara i iznemogla lica, a kako je istakao premijer Frašto, najveći dio krivice za stanje u ovoj oblasti snosi menadžement i uposlenici koji su ustanovu tužili dovodeći je u stanje potpune dubioze. On je dodao da su pitanja o kriterijima za raspodjelu sredstava nižim nivoima vlasti isključivo politička.

Nakon “Vladinog sata”, pred poslanicima se našao prijedlog Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju, čiji je predlagač Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a i Vlada Kantona. U ime predlagača, ministrica Alma Delizaimović istakla je da je prije utvrđivanja prijedloga Zakona provedena zakonska procedura, a ulaganjem amandmana koji su većim dijelom i prihvaćeni, usvojen je prijedlog Zakona o srednjem obrazovanju i odgoju. Sa 23 glasa usvojen je i nacrt Zakona o komunalnim taksama BPK-a Goražde.

Pored Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine BPK-a pred poslanicima se našao i prijedlog Odluke o imenovanju jednog člana Nezavisnog odbora. Nakon tajnog glasanja, za člana Nezavisnog odbora izabran je Mirsad Žuga.

Na ovom zasjedanju Skupštine BPK-a Goražde usvojen je i Izvještaj o radu J.U Centar za socijalni rad BPK-a Goražde za 2010.godinu, te Program rada ove ustanove za 2011.godinu. Također, najavljeno je da će uskoro biti popunjeno upražnjeno mjesto ministra za socijalnu politiku, zdravstvo raseljena lica i  izbjeglice, te mjesto direktora Centra za socijalni rad.

Poslanici su usvojili i informaciju Ministarstva za finansije o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2011. godine.

Na kraju sjednice, na prijedlog poslanika u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH Mustafe Kurtovića, Skupština BPK-a Goražde jednoglasno je usvojila zaključak da se od Vlade Federacije prilikom usvajanja njihovog rebalansa budžeta za pomoć kantonima, zatraži grant za Bosansko-podrinjski kanton Goražde u iznosu od 13 miliona KM.

 

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.