• OBJAVLJENO: 29.05.2012.
13. redovna sjednica
Data saglasnost na programe utroška sredstava u budžetima ministarstava za privredu i socijalnu politiku

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 29.05.2012.godine svoju 13. redovnu sjednicu. Za sjednicu je predložen slijedeći:

D n e v n i   r e d

 

1. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

2. Prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad srednjim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde:

a) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom MSŠ. „Enver Pozderović“ Goražde,

b) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom STŠ. „Hasib Hadžović“ Goražde,

c) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom SSŠ. „Džemal Bijedić“ Goražde,

3. Prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad osnovnim školama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde:

a) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola „Fahrudin Fahro Baščelija“ Goražde,

b) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola „Husein ef. Đozo“ Goražde,

c) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola „Mehmedalija Mak Dizdar“ Vitkovići,

d) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača,

e) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola „Ustikolina“ Ustikolina,

f) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna škola „Prača“ Prača,

g) Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad Javnom ustanovom Osnovna muzička škola „Avdo Smailović“ Goražde,

4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

5. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

a) Program utroška sredstava iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614200 – Tekući transferi pojedincima,

b) Program utroška sredstava iz Budžeta Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama,

6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

a) Program utroška sredstava  iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice sa ekonomskog koda 614100 (JAO 003) – Tekući transferi za zdravstvo,

b) Program utroška sredstava sredstava  iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  za 2012. godinu ekonomski kod 614100 – Tekući transferi (Dom za stara i iznemogla lica),

c) Program utroška sredstava sredstava  iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  za 2012. godinu ekonomski kod 614100 (JAO 001) – Tekući transferi (Kantonalni zavod zdravstvenog osiguranja),

d) Program utroška sredstava sredstava  iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  za 2012. godinu ekonomski kod 614300 – Tekući transferi neprofitnim organizacijama,

e) Program utroška sredstava sredstava  iz Budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice  za 2012. godinu ekonomski kod 614200 – Tekući transferi pojedincima,

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

a) Program utroška sredstava „Program Ruralnog razvoja za 2012. godinu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“,

b) Program podrške „Mesopromet“ d.d. Goražde,

c) Program utroška sredstava „Program podsticaja poljoprivredne proizvodnje za 2012. godinu u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“,

d) Program utroška sredstava „Program podrške razvoju privatnog sektora i izvozne industrije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu“,

e) Program utroška sredstava „Program podrške razvoju turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“,

f) Program utroška sredstava „Program podrške razvoju poduzetništva i obrta  Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“,

8. Prijedlog Zaključka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 03-23-387/12 od 28.03.2012. godine u vezi sa smjernicama za planska rješenja od ključne važnosti za prostorni razvoj Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u Prostornom planu Federacije Bosne i Hercegovine za period  2008.-2028. godine i Prostornom planu za područje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2008.-2028. godine,

9.  Informacija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koja se odnosi na realizaciju Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganja imovinom putem specijalne pogodbe, broj: 01-23-990/11 od 29.12.2012. godine, a čiji je predmet raspolaganja imovinom u korist privrednog društva „EMKA BOSNIA“ d.o.o. Goražde,

10. Prijedlog Odluke o izboru i imenovanju predsjedavajućeg i članova Odbora za žalbe građana.

Dnevni red sjednice dopunjen je Programom rada Direkcije za ceste, a nakon usvajanja zapisnika sa prethodnih sjednica i usvojen.

U okviru Vladinog sata, poslanik Edim Fejzić predložio je da se članovi Skupštine i Vlade BPK odreknu jedne dnevnice i ta sredstva usmjere za liječenje Rifeta Sirčića- Sirka, demobilisanog borca koji se bori sa teškom bolesti. Postavljeno je niz poslaničkih pitanja i inicijativa, a između ostalog, pitanja i inicijative koje se odnose na neophodnost pripreme novog zakona o koncesijama, o ubrzavanju procesa uspostave Univerziteta u Goraždu te o stanju u JZU Kantonalna bolnica Goražde. Poslanik Rasim Mujagić podnio je inicijativu za izmjene Zakona o izvršenju budžeta BPK za 2012.godinu u dijelu koji se odnosi na davanje saglasnosti Skupštine na programe ministarstava te predložio da se zakon ponovo razmatra i usvoji u obliku kakvog je predložila Vlada BPK. Naime, Mujagić je naglasio kako je pogriješio kada je podržao amandman koji je definisan da Skupština usvaja programe ministarstava i u prilog tome rekao kako takav način usvajanja programa predstavlja veliku prepreku u radu Vlade BPK. Između ostalih, danas je usvojen zaključak poslanika Kasima Brdara kojim je Skupština obavezala Vladu BPK, resorno ministarstvo i nadležne inspekcijske organe i komisije da u cilju poboljšanja ukupnih efekata kroz realizaciju koncesija pristupe usklađivanju sa federalnim propisima koji regulišu oblast koncesija te da svakih šest mjeseci informišu Skupštinu BPK o svim pitanjima vezanim za koncesije. Danas je rečeno kako je u proteklih devet godina po osnovu koncesija ostvaren prihod od 240.000 KM te da bi davanjem pod koncesiju prirodnih resursa trebalo osigurati mnogo veću sumu novca. U nastavku zasjedanja, poslanici su jednoglasno usvojili zakone o izmjenama i dopunama zakona o preuzimanju prava osnivača nad svim srednjim i osnovnim školama na prostoru BPK,  a potrebnu većinu glasova dobila je Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju JU Zavod za javno zdravstvo BPK.

Dosta rasprave vođeno je oko prijedloga odluke o davanju saglasnosti na programe utroška sredstava Vlade BPK Goražde,  Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo raseljena lica i izbjeglice i Ministarstva za privredu. O ponuđenim programima danas se moglo čuti niz različitih primjedbi i sugestija, a u konačnici programi su dobili potrebnu većinu. Takođe, na današnjem zasjedanju u okviru tačke Ministarstva za privredu  usvojen je  Plan i program rada Direkcije za ceste.

Na današnjem zasjedanju pred poslanicima se našao i prijedlog zaključka Vlade BPK Goražde u vezi sa smjernicama za planska rješenja od ključne važnosti za prostorni razvoj BPK Goražde u prostornom planu Federacije BiH za period 2008-2028.godine i Prostornom planu za područje BPK Goražde za period 2008-2028.godine koji su većinom glasova usvojeni.

Skupština BPK dala je saglasnost Vladi BPK Goražde da pripremi prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju javnog interesa za raspolaganje imovinom putem specijalne pogodbe i izmjenu Plana raspolaganja nepokretnom i pokretnom imovinom u skladu sa prijedlozima izmjena uslova i kriterija predloženih od strane firme „EMKA BOSNIA“. Rok za provođenje ovih aktivnosti je 10 dana.

Do kraja zasjedanja, Skupština BPK Goražde donijela je odluku o izboru i imenovanju predsjedavajućeg i članova Odbora za žalbe građana. Izabrani su Esad Muminović, Sabiha Terović i Nerma Omanović.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.