• OBJAVLJENO: 22.01.2009.
16. redovna sjednica Skupštine
Skupština BPK-a Goražde imenovala novu Vladu

Skupština BPK-a Goražde imenovala novu Vladu

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zakazala je za 17. novembar 2008. godine svoju 16. redovnu sjednicu.

Na početku sjednice, predsjedavajući Skupštine BPK-a Goražde dr. Alija Begović saopštio je poslanicima stav Kolegija u kojem se predlaže Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da zasijedanje odgodi, jer smatra da određene tačke dnevnog reda nisu u potpunosti usaglašene i pripremljene za ovu sjednicu.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, jednoglasno, sa 24 glasa „za“ i 1 „uzdržanim glasom“, usvojila je Stav Kolegija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pa je, nakon toga, 16.redovna sjednica Skupštine zaključena.

Nastavak 16.redovne sjednice Skupštine BPK-a Goražde, pod predsjedavanjem dr. Alije Begovića, održan je 1. decembra 2008. godine.

Za sjednicu je predložen slijedeći:


Dnevni red

1/ Vladin sat – poslanička pitanja, inicijative i odgovori,
2/ Prijedlog Odluke o potvrđivanju Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
3/ Prijedlog Odluke o naknadi za zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2008. godinu,
4/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na Rješenje o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,
5/ Prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika i člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,
6/ Prijedlog Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon razmatranja poslaničkih pitanja i inicijativa, Skupština BPK-a Goražde je prihvatila incijativu Hasana Tafra i usvojila slijedeći:


Zaključak

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podržava poslovne aktivnosti g-dina Redža Bekta, kao i sve uspješne privrednike na prostoru ovog Kantona na svemu onom što čine za veće zapošljavanje građana i prosperitet Kantona.

Skupština zahtijeva od državnih institucija da poduzmu maksimalne mjere za utvrđivanje istine prethodnih, beskrupuloznih ataka na ličnost g-dina Redža Bekta.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde će poduzeti sve zakonske mjere na obezbjeđenju sigurnosti imovine i građana na prostoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Skupština BPK-a Goražde je nakon toga, usvojila i inicijativu Dževada Terovića, te donijela slijedeći:


Zaključak

Obavezuje se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, najkasnije, do kraja decembra 2008. godine, pripremi i uputi u skupštinsku proceduru potreban radni materijal za održavanje tematske sjednice Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na temu: „Privreda i zapošljavanje u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde“.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa 13 glasova „za“, 9 „protiv“ i 2 „uzdržana glasa donijela je Odluku o potvrđivanju Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u slijedećem sastavu:

1. NAZIF URUČI – Premijer Kantona,
2. MUSTAFA KURTOVIĆ – ministar za privredu,
3. NUSRET SIPOVIĆ – ministar za unutrašnje poslove,
4. MUHIDIN PLEH – ministar za finansije,
5. ALMA DELIZAIMOVIĆ – ministar za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,
6. DEMIR IMAMOVIĆ – ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice,
7. DŽEVAD ADŽEM – ministar za boračka pitanja,
8. VLADIMIR NEDIMOVIĆ – ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline.
9. RADMILA JANKOVIĆ – ministar za pravosuđe, upravu i radne odnose

Premijer i ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dali su, potom, svečanu izjavu.

Dalji tok sjednice Skupštine odvijao se bez poslanika Stranke za BiH, koji su nakon imenovanja nove Vlade napustili sjednicu.

Poslanici su, u nastavku sjednice, usvojili Prijedlog Odluke o naknadi za zdravstveno osiguranje radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu za 2008. godinu, nakon što su se Komisija za rad, zdravstvenu i socijalnu zaštitu i Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o njoj pozitivno izjasnile.

Skupština BPK-a Goražde usvojila je i Odluku o razrješenju predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Senada Čelja, te imenovala Fadila Salkovića na funkciju predsjednika i člana Nadzornog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Na kraju svoje 16.redovne sjednice, Skupština BPK-a Goražde, usvojila je prijedlog Komisije za izbor i imenovanja, te donijela Odluku o o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Premijer i ministri u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dali su, potom, svečanu izjavu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.