• OBJAVLJENO: 12.05.2009.
19. redovna sjednica skupštine
Vođena kvalitetna rasprava o stanju u privredi i zapošljavanju

Vođena kvalitetna rasprava o stanju u privredi i zapošljavanju

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pod predsjedavanjem dr.Alije Begovića održala je 3. marta 2009. godine svoju 19.redovnu sjednicu.

U diksusiji po dnevnom redu za 19-tu redovnu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde učestvovali su: Žuga Damir, Imamović Ibrahim, Kumro Mesud, Obuća Bajro i Frašto Emir.

Sa 8 glasova „za“, 13 „protiv“ i 2 „uzdržana“ glasa Skupština nije prihvatila prijedlog Kluba poslanika Stranke za Bosnu i Hercegovinu da se u dnevni red kao 3-ća tačka uvrsti: Razmatranje aktuelne problematike u J.P. RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa 15 glasova „za“, 1 „protiv“ i 7 „uzdržanih“ glasova, podržala je prijedlog poslanika g-dina Bajra Obuće i donijela slijedeći


Zaključak

Zadužuju se Vlada Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, nadležna skupštinska komisija i Menadžment J.P. RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da se očituju o svim zahtjevima i problemima u J.P. RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na bazi pisanih izvještaja koji će se dostaviti poslanicima Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Kolegij Skupštine, u što kraćem roku zakazat će sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde gdje će se razmatrati stanje u ovom preduzeću i ostalim preduzećima i ustanovama čiji je osnivač Kanton.

Obrazloženje po zahtjevu J.P. RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je iznio poslanik g-din Žuga Damir dao je premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nazif Uruči.

Nakon toga, Skupština BPK-a Goražde usvojila je slijedeći


D n e v n i r e d

1/ Privreda i zapošljavanje u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,
2/ Prijedlog Odluke o prihvatanju prijenosa osnivačkih prava Udruženja građana farmera proizvođača mlijeka „Farmer“ Goražde.

Uvodno obrazloženje za prvu tačku dnevnog reda: Privreda i zapošljavanje u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde dao je ministar za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Mustafa Kurtović, a u raspravi su učestvovali: Bajro Obuća, Mesud Kumro, Alija Begović, Mustafa Kurtović, ministar za privredu u Vladi BPK-a Goražde, Adis Halilović, Hasan Đozo, Damir Žuga, Dževad Terović, Emir Frašto, Ibrahim Imamović, Jasmin Ferhatović, Nafija Hodo, direktorica J.U. Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Redžo Bašić, Envera Džemidžić, Mehmed Turčalo, Salko Podrug, Ferid Rahman, Muhidin Pleh, ministar za finansije u Vladi BPK-a Goražde, Nazif Uruči, premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Nakon obimne rasprave, Skupština BPK-a Goražde usvojila je slijedeće


Z a k l j u č k e

1/ Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prihvata radni materijal kao dobru osnovu za izradu konačnog dokumenta.

2/ Zadužuje se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da prilikom izrade konačnog dokumenta dopunjenog sa jasnim i preciznim operativnim planovima vrlo pažljivo analizira mjere, prijedloge i sugestije iznešene u raspravi, u cilju poboljšanja dokumenta.

3/ Zadužuje se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da intezivno, u skladu sa dinamikom i daljnjim razvojem situacije, izvještava Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i pri tome prilagođava i usklađuje mjere sa aktuelnom situacijom.

4/ Daje se podrška inicijativi poslanika Dževada Terovića da se sačini tekst Deklaracije vezano za putnu komunikaciju Sarajevo-Goražde koja će se razmatrati na narednoj sjednici Skupštine.

5/ Rok za dostavljanje dokumenta iz stava 2. je 10 dana.

Uvodno obrazloženje za drugu tačku dnevnog reda: Prijedlog Odluke o prihvatanju prijenosa osnivačkih prava Udruženja građana farmera proizvođača mlijeka „Farmer“ Goražde dao je ministar za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Mustafa Kurtović, a u diskusiji su učestvovali: Turčalo Mehmed, Imamović Ibrahim, Kumro Mesud, Terović Dževad, Obuća Bajro, Podrug Salko, Hubanić Mirsad, savjetnik ministra za privredu, Halilović Adis, Mulahmetović Mirsad, Begović Alija, Pleh Muhidin ministar za finansije, Obuća Bajro i premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nazif Uruči.

Nakon toga, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je slijedeće


Z a k l j u č k e

1/ Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ponuđeni radni materijal u vezi sa rješavanjem problema i statusa Privrednog društva Mljekare „Milgor“ vraća Vladi i Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na doradu.

2/ Zadužuje se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da putem nadležnih organa, a u skladu konstruktivnih prijedloga iznesenih na sjednici Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pripreme tražene dokumente.

3/ Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u roku od 15 dana, dužna je da pripremi konačan tekst dokumenta po pitanju Mljekare „Milgor“.

4/ Ukoliko Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ustanovi da obezbjeđenje nekog od dokumenata traži duže od gore predviđenog roka, dužna je o tome obavijestiti Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.