• OBJAVLJENO: 02.07.2009.
21. sjednica skupštine
Usvojena Deklaracija o prioritetnoj izgradnji brze ceste Sarajevo-Goražde Razmatrana aktuelna problematika u Domu za stara lica i JP RTV BPK-a Goražde

Usvojena Deklaracija o prioritetnoj izgradnji brze ceste Sarajevo-Goražde Razmatrana aktuelna problematika u Domu za stara lica i JP RTV BPK-a Goražde

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, pod predsjedavanjem dr. Alije Begovića, održala je 31. marta 2009. godine svoju 21. redovnu sjednicu.
Za sjednicu je predložen slijedeći:


Dnevni red

1/ Vladin sat – poslanička pitanja i inicijative,
2/ Prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Bosansko- podrinjskog kantona Goražde,
3/ Aktuelna problematika u J.U. Dom za stara i iznemogla lica,
4/ Aktuelna problematika u J.P. RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
5/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na kreditno zaduženje po rojektu – modernizacija bolnica,
6/Razmatranje:

a/ Razrješenje člana Komisije za ljudska prava, građanske slobode, predstavke, etički kodeks i civilno društvo,
b/ Imenovanje člana Komisije za ljudska prava, građanske slobode, predstavke, etički kodeks i civilno društvo,
c/ Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
7/ Informacija o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju Policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za period 01. 01. 2008. – 31. 12. 2008. godine.

Razmatrajući, na početku sjednice, poslanička pitanja i inicijative, Skupština BPK-a Goražde usvojila je zaključak poslanika Adisa Agovića da formirane komisije od strane predstavnika Opštine Goražde i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odmah nastave postupak revizije postojećih rješenja o korištenju potkrovnih stanova u Titovoj ulici.

U okviru ove tačke dnevnog reda, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, jednoglasno je, sa 23 glasa „za“ usvojila Deklaraciju o prioritetnoj izgradnji brze ceste Sarajevo-Goražde.

Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović dala je uvodno obrazloženje o prijedlogu Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Nakon niza amandmana i zaključaka poslanika, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde povukla je prijedlog ovog zakona na doradu. Poslanici su prihvatili prijedlog Mehmeda Turčala da se prijedlog Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nakon dorade u roku od 30 dana vrati u skupštinsku proceduru.
Uvodno obrazloženje o trećoj tački dnevnog reda: Aktuelna problematika u J.U. Dom za stara i iznemogla lica dao je ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Demir Imamović. Pored premijera BPK-a i resornog ministra, u diskusiji o ovoj temi učestvovali su: predsjednik Upravnog odbora, v.d. direktor i predsjednik Sindikata J.U. Dom za stara i iznemogla lica Goražde, Asim Krndžija, Salem Zorlak i Mirza Devlić, te većina poslanika Skupštine BPK-a Goražde.
Nakon toga, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je slijedeći


Z a k l j u č a k

Skupština Bosansko-podrinjskog katnona Goražde podržava mjere Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaštitu korisnika Javne ustanove Dom za stara i iznemogla lica Goražde:

1. Javna ustanova Dom za stara i iznemogla lica Goražde nije u stanju obavljati djelatnost socijalne i zdravstvene zaštite propisane članom 8. i 9. Zakona o osnivanju.
2. Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice predlaže provođenje slijedećih hitnih mjera kako bi se obezbijedilo konačno rješenje višegodišnjih problema u radu Doma za stara i iznemogla lica i kako bi se osigurale kvalitetne socijalne i zdravstvene usluge neophodne za dostojanstven standard života korisnika Doma:
3. U cilju osiguranja minimalnih uslova za pružanje socijalne i zdravstvene zaštite, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice predlaže Vladi da obezbijedi vanredno snabdijevanje Javne ustanove sa robama i uslugama koje su neophodne za održavanje minimalnih usluga za korisnike Doma.
4. U cilju hitnog omogućavanja stvaranja normalnih uslova za rad Doma za stara i iznemogla lica, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica predlaže Vladi i Upravnom odboru trenutnu suspenziju spornog Kolektivnog ugovora koji je na snazi u Javnoj ustanovi, izbor novog direktora Javne ustanove, prilagođavanje sistematizacije o radnim mjestima uposlenika u skladu sa potrebama pružanja usluga definisanih Zakonom o osnivanju, uključujući i eventualno smanjenje broja zaposlenih u skladu sa usvojenom sistematizacijom, prilagođavanje pravilnika koji regulišu plaće uposlenih koje neće u pogledu osnovice, koeficijenata i naknada biti veće od osnovice, koeficijenata i naknada u organima javne uprave i donošenje drugih mjera koje će omogućiti da iz vlastitih prihoda ustanova obezbijedi sredstva za finansiranje svih materijalnih troškova neophodnih za osiguranje adekvatne socijalne i zdravstvene zaštite korisnika.
5. U slučaju da u roku od 45 dana predhodno predložene mjere ne omoguće normalan rad Doma za stara i iznemogla lica, obzirom da su korisnici Doma lica koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju, a zbog opasnosti za život, zdravlje i sigurnost starijih lica, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vladi i Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde predlaže donošenje odluka koje će omogućiti trenutnu zaštitu života, zdravlja i sigurnosti korisnika Doma za stara i iznemogla lica, kroz alternativno zbrinjavanje korisnika, zatvaranje Javne ustanove, otpuštanje direktora i svih zaposlenih radnika u Javnoj ustanovi Doma za stara i iznemogla lica Goražde i donošenje slijedećih odluka neophodnih za njihovo provođenje:
6. Obzirom da je Javna ustanova Centar za socijalni rad Zakonom o osnovama socijalne zaštite nadležna za brigu o licima koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju ili lica koja se nalaze u stanju socijalne potrebe, Ministarstvo predlaže da aktivnosti na alternativnom zbrinjavanju korisnika iz Bosansko-podrinjskog kantona u druge ustanove ili porodice budu provedene od strane Centra za socijalni rad Goražde.
7. Obzirom na probleme upravljanja u Javnoj ustanovi i narušene međuljudske odnose između zaposlenika međusobno i zaposlenika i uprave Javne ustanove, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice predlaže Vladi Bosansko-podrinjskog kantona i Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona da putem organa uprave koji su nadležni da poduzmu mjere pravne zaštite imovine u vlasništvu kantona a sa kojom upravlja Javna ustanova Dom za stara i iznemogla lica, posebno objekata i opreme koja su obezjeđena iz sredstava Evropske unije u iznosu od 1,4 miliona KM.
8. Obzirom na potrebu utvrđivanja stanja i zaštite imovine Javne ustanove Dom za stara i iznemogla lica, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice predlaže Vladi BPK da formira komisiju za popis stalnih i novčanih sredstava u Javnoj ustanovi Dom za stara i iznemogla lica i da putem Ministarstva za unutrašnje poslove osigura fizičko obezbjeđenje imovine Javne ustanove.
9. Obzirom na proistekle probleme iz radno-pravnog spora između zaposlenika u Javnoj ustanovi Dom za stara i iznemogla lica i Javne ustanove Dom za stara i iznemogla lica, Ministarstvo za socijalnu politiku predlaže da aktivnosti na rješavanju preostalih radno-pravnih pitanja rješavaju u skladu sa Zakonom.
10. Obzirom na radno-pravne sporove radnika sa Javnom ustanovom Dom za stara i iznemogla lica Goražde i radno pravna pitanja koja proizilaze iz ovog prijedloga, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice predlaže da u procesu provođenja ovih mjera vodi računa o radnim pravima zaposlenih u Javnoj ustanovi u skladu sa Zakonom.
11. Obzirom na obaveze po pravosnažnoj sudskoj presudi u iznosu od 50.000 KM, obaveze po osnovu neisplaćenih plaća za decembar 2008. godine, januar, februar i mart 2008. godine, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice predlaže da se u budžetu Vlade BPK izdvoje sredstva za isplatu plata u iznosu koji je minimalno dozvoljen Kolektivnim ugovorom potpisanim sa samostalnim sindikatom PPDIVUT (minimalna osnovica za obračun plaća) kako bi radnici dobili neisplaćene plaće za posljednja četiri mjeseca i time bili u stanju iskoristiti prava na socijalnu sigurnost za slučaj nezaposlenosti.
12. Iz razloga što Zakonom o osnivanju Doma za stara i iznemogla lica nisu definisane nadležnosti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice u slučaju kada Javna ustanova nije u stanju nastaviti sa pružanjem adekvatne socijalne i zdravstvene zaštite korisnicima doma, resorno Ministarstvo Vladi i Skupštini Bosansko podrinjskog kantona predlaže na hitno razmatranje i odlučivanje o prijedlogu mjera za zaštitu korisnika Doma za stara i iznemogla lica, posebno iz razloga ugroženosti života, zdravlja i sigurnosti svih trenutnih korisnika Doma.
13. Imajući u vidu potrebu sa socijalnim i zdravstvenim zbrinjavanjem lica koja nisu u stanju da se sama u sebi staraju, Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice predlaže Vladi i Skupštini BPK Goražde da nakon poduzimanja predhodnih radnji razmotri mogućnost drugačijeg zakonskog regulisanja brige o starim i iznemoglim licima, koja bi osigurala adekvatnu socijalnu i zdravstvenu zaštitu, koja bi omogućila dostojanstven život starih i osnaživanje i resocijalizaciju lica koja nisu u stanju da se sama o sebi staraju.
Ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Alma Delizaimović dala je obrazloženje o 4. tački dnevnog reda: Aktuelna problematika u J.P. RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Ispred Komisije za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport poslanicima se obratio Damir Žuga koji je predložio da Skupština donese slijedeće:


Z a k l j u č k e

1/ Traži se od Općine Goražde i Centra za kulturu Goražde da potpišu Ugovor sa J.P. RTV BPK-a Goražde o besplatnom korištenju prostorija i dijela opreme koju sada koristi J.P. RTV BPK-a Goražde.

2/ Traži se od Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da jedno ispravno vozilo dodijeli J.P. RTV BPK-a Goražde na korištenje i tako prebaci i odgovornost za održavanje tog vozila na menadžment J.P. RTV BPK-a Goražde.

3/ Zadužuje se Ministarstvo privrede BPK-a Goražde da u što kraćem roku izvrši sanaciju postojećih objekata predajnika i opreme u tim objektima.

4/ Zadužuje se Ministarstvo privrede BPK-a Goražde da napravi projekat za postavljanje predajnika na ruralnim dijelovima našeg Kantona kako bi cijela teritorija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde bila pokrivena TV signalom.

5/ Za studijsku opremu, pripremu i emitovanje programa, što je nazahtjevnije uz digitalizaciju medija, odgovoran je menadžment J.P. RTV BPK-a Goražde /direktor, glavni i odgovorni urednik, direktor marketinga i marketing agent/, i isti se zadužuju da kroz projekte pokušaju razriješiti pomenute probleme.

6/ Predlaže se Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da donese odluku kojom se J.P. RTV BPK-a Goražde proglašava od općeg interesa za Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

7/ Predlaže se Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, obzirom da je Skupština osnivač ovog preduzeća, da po uzoru na RTV Tuzlanskog kantona poslije donošenja Zakona o RTV BPK-a Goražde, čiji je rok šestog mjeseca 2009. godine/ zatraži od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine saglasnost o izuzimanja od privatizacije J.P. RTV BPK-a Goražde.

8/ Traži se od Agencije za privatizaciju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da privatizaciju medija, odnosno J.P. RTV BPK-a Goražde briše iz plana privatizacije za 2009. godinu.

9/ Zadužuje se Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da do kraja II kvartala u formi prijedloga u skupštinsku proceduru uputi Zakon o RTV BPK-a Goražde, tj. traži se od radne grupe koju je formirala Vlada BPK-a Goražde i resorno ministarstvo aktivniji rad i veći broj javnih rasprava po ovom Zakonu u koju bi obavezno bila uključena i nadležna skupštinska komisija iz razloga što je osnivač pomenutog preduzeća Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

10/ Predlaže se menadžmentu J.P. RTV BPK-a Goražde da izvrši korekciju koeficijenata /smanjenje koeficijenata uposlenih u J.P. RTV BPK-a Goražde i uskladi sa koeficijentima ostalih budžetskih korisnika/.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je, nakon toga, usvojila zaključak koji je predložio Klub SDP-a.


Z a k l j u č a k

U skladu sa članom 109. stav 2. i člana 201. stav 2. Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde traži se od Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da naloži svim javnim ustanovama i javnim preduzećima čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde da u roku od 30 dana podnesu godišnji izvještaj o radu za 2008. godinu i I kvartal 2009. godine.

Kad je riječ o zaključcima Vlade oni su obavezujući za J.P. RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde pa je predsjedavajući Skupštine dr.Alija Begović predložio poslanicima da se o tim zaključcima ne izjašnjavaju.
Nakon rasprave o ovoj temi Skupština je usvojila slijedeće:


Z a k l j u č k e

1/ Zadužuje se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, da u roku od 30 dana dostavi Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prijedlog Zakona o RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2/ Zadužuje se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde da predložene Zaključke Komisije za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport Skupštine BPK-a Goražde, po mogućnosti, ugradi u Prijedlog Zakona o RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a o onim zaključcima koji se ne mogu ugraditi u prijedlog Zakona o RTV BPK-a Goražde, da se očituju na narednoj sjednici Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Zaključci Komisije za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Skupštine BPK-a Goražde nisu dobili potrebnu većinu glasova poslanika Skupštine BPK-a Goražde.

Potom je Skupština BPK-a donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti na kreditno zaduženje po Projektu – Modernizacija bolnica-Faza II, te usvojila Zaključak o prihvatanju finansiranja Projekta opremanja medicinskom opremom J.Z.U. Kantonalna bolnica Goražde sredstvima po osnovu Sporazuma o finansijskoj saradnji između Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Austrije.

U nastavku sjednice, Skupština je razriješila Albinu Hodžić članstva u Komisiji za ljudska prava, građanske slobode, predstavke, etički kodeks i civilno društvo i na njeno mjesto imenovala Sanelu Fejzić, a u skladu sa tim usvojila je i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izboru stalnih i povremenih radnih tijela Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Na kraju 21.redovne sjednice, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde primila je k znanju Informaciju o radu Nezavisnog odbora za izbor i reviziju Policijskog komesara Ministarstva unutrašnjih poslova u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za period 01. 01. 2008. – 31. 12. 2008. godine


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.