• OBJAVLJENO: 08.07.2009.
22. sjednica skupštine
Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Etički kodeks za izabrane zvaničnike BPK

Usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Etički kodeks za izabrane zvaničnike BPK

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 29. aprila 2009. godine svoju 22.redovnu sjednicu.
Za ovu sjednicu usvojen je slijedeći:


D n e v n i r e d

1/ Vladin sat – poslanička pitanja i inicijative,
2/ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
3/ Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javne stanove „Centar za stručnu obuku“ Goražde,
4/ Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
5/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program “Podsticaji industrijskoj proizvodnji” za 2009. godinu,
6/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program „Podsticaji za poljoprivredu“ za 2009. godinu,
7/ Etički kodeks za izabrane zvaničnike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon Vladinog sata, poslaničkih pitanja i inicijativa, Skupština BPK-a prešla je na razmatranje prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Obrazloženje o prijedlogu ovog zakona dala je ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport BPK-a Goražde Alma Delizaimović. Nakon diskusije i uloženih amandmana, ministrica Delizaimović je iznijela stavove Vlade o predloženim amandmanima.

Alma Delizaimović – ministrica za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prihvatila je prvi amandman Komisije za obrazovanje, kulturu, informisanje i sport Skupštine BPK-a Goražde, koji glasi:

Predloženi član 23. Prijedloga Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog katnona Goražde mijenja se i glasi:

U članu 109. stav 2. iza riječi “školi” brišu se riječi: “u periodu ne dužem od 4 godine od dana stupanja na snagu ovog Zakona”, a upisuju riječi: “do kraja školske 2011/12 godine”.
Amandman koji je podnijela Stranka za Bosnu i Hercegovinu i Socijaldemokratska partija BiH, a odnosi se na član 3., odnosno član 31 osnovnog Zakona, kojim u stavu 2 predlažu da se druga alineja u potpunosti briše, tako da ovaj član glasi:

„Osnovna škola može organizovati rad kombinovanih odjeljenja razredne nastave od I do V razreda“.

Amandman je Vlada prihvatila s tim da će Ministarstvo u narednom periodu uraditi jednu cjelokupnu analizu i utvrditi mogućnost uvođenja kombinovanih odjeljenja, i nakon toga prezentovati Skupštini dobivene rezultate.

Poslanik Dragomir Bilić uložio je dva amandmana. Prvi amandman se odnosi na član 22, stav 2 osnovnog Zakona. Dakle, oba amandmana se odnose na sadržaj koji nije bio tretiran izmjenama i dopunama Zakona. Član 22 odnosi se na pečat i traži se da se u tekstu dopuni i da na pečatu bude upisan tekst na oba pisma i ćirilicom i latinicom.

Ovaj amandman se ne prihvata iz razloga što se oblik, veličina i sadržaj pečata utvrđuju Pravilima škole i tako je i definisano u osnovnom Zakonu, tako da nema potrebe da se Zakonom reguliše, a to je regulisano u skladu sa Zakonom o pečatima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Znači, na pečatima su oba pisma.

Drugi amandman se odnosio na član 87- sastav Školskog odbora. To je osnovni Zakon koji govori o Školskom odboru i ovaj amandman je tražio izmjenu ovog člana stava 5 , pa bi glasio: „Sastav nastavnika, školskog osoblja i Školskog odbora mora odražavati nacionalnu strukturu konstutivnih naroda prema popisu stanovništva iz 1991. godine“.

Ovaj Amandman Vlada ne prihvata, iz razloga što je stav 5., a inače član 87 govori samo o Školskom odboru, ne govori o prijemu nastavnika niti govori o prijemu školskog osoblja. U stavu 5 ovog člana osnovnog Zakona je rečeno: „Sastav Školskog odbora mora odražavati nacionalnu strukturu učenika i roditelja, školskog osoblja i lokalne zajednice onako kako ona u datom trenutku izgleda, prema popisu stanovništva iz 1991. godine. Ovaj stav, člana 87 osnovnog Zakona je u potpunosti preuzet iz člana 51 Okvirnog Zakona o osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju.

Nakon toga, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je sa 19 glasova „za“ i 3 „uzdržana“ glasa donijela je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa amandmanima prihvaćenim od strane Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U okviru treće tačke dnevnog reda, Skuština je donijela prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o osnivanju Javne ustanove „Centar za stručnu obuku“ Goražde.

Obrazloženje o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dao je ministar unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nusret Sipović.

Nakon rasprave o nacrtu ovog zakona, Skupština je usvojila slijedeće


Z a k l j u č k e

1/ Utvrđuje se Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i upućuje na javnu raspravu.
2/ Javnu raspravu će sprovesti: Ministarstvo za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3/ Javnu raspravu sprovesti sa svim zainteresovanim institucijama, pri čemu će se uzeti u obzir prijedlozi i diskusije izrečene u toku rasprave po Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
4/ Rok za sprovođenje javne rasprave je do 30 dana.

Obrazloženje o prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Program „Podsticaji industrijskoj proizvodnji“ za 2009. godinu i prijedlogu Odluke o davanju saglasnosti na Program „Podsticaj za poljoprivredu“ za 2009. godinu, dao je ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prof. Mustafa Kurtović.
Nakon diskusije, Skupština je donijela slijedeći :

Z a k l j u č a k

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program “Podsticaji industrijskoj proizvodnji”za 2009. godinu i prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program „Podsticaji za poljoprivredu“ za 2009. godinu vraćaju se na doradu.

Predlaže se Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da za narednu sjednicu Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koja će se održati polovinom maja 2009. godine, dostavi dorađene programe, uvažavajući prijedloge i sugestije koje su poslanici iznijeli na sjednici Skupštine, te da se razmatraju sa Programom “Subvencije javnim preduzećima” za 2009. godinu i Programom “Transferi za podsticaj razvoja poduzetništva i obrta” za 2009. godinu.

Obrazloženje o Etičkom kodeksu za izabrane zvaničnike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dao je predsjednik Komisije za ljudska prava, građanske slobode, predstavke, etički kodeks i civilno društvo, a u diskusiji su učestvovali: Obuća Bajro, Bilić Dragomi i Frašto Emir.

Usvajanjem Etičkog kodeksa za izabrane zvaničnike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde završena je 22.redovna sjednica Skupštine BPK-a Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.