• OBJAVLJENO: 11.07.2009.
24. sjednica skupštine
Usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BPK-a Goražde, Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon i nacrt Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

Usvojeni Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BPK-a Goražde, Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon i nacrt Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 11. juna 2009. godine svoju 24.redovnu sjednicu kojom je predsjedavao dr.Alija Begović
Za ovu sjednicu usvojen je slijedeći


D n e v n i r e d

1/ Vladin sat – poslanička pitanja i inicijative,
2/ Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
3/ Prijedlog Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon,
4/ Nacrt Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
5/ Prijedlog Odluke o osnivanju lovišta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
6/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava “Transfer za razvoj turizma” u 2009. godini,
7/ Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-decembar 2008. godine,
8/ Informacija o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2009. godine,
9/ Informacija Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline na rješavanju pravnog statusa stanova koji su vlasništvo BPK- a Goražde,
10/ Informacija o toku aktivnosti Agencije za privatizaciju u BPK-a Goražde po tužbama za naplatu potraživanja iz pasivnog podbilansu u periodu od 01. 01. 2009. – 30. 04. 2009. godine,
11/ Informacija Ministarstva za privredu BPK-a Goražde o aktivnostima u vezi rješavanja i pokretanju proizvodnih procesa Mljekare “Milgor” d.o.o. Mravinjac.
12/ Realizacija Zaključaka Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 01-05-299/09 od 1. aprila 2009. godine.

Nakon Vladinog sata, poslaničkih pitanja i inicijativa, Skupština BPK-a Goražde razmatrala je i donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa slijedećim:


Z a k l j u č k o m

Obavezuje se Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da provede proceduru unaprijeđenja policijskih službenika u Ministarstvu unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima i izvrši izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i u njegove odredbe ugradi diplomirane kriminaliste, te da u toku od 60 dana raspiše konkurs za upražnjene pozicije.

U okviru treće tačke dnevnog reda razmatran je prijedlog Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon. Amandmane na ovaj zakon uložili su poslanici :

Borović Mensud


A m a n d m a n

U članu 32. stav 1. umjesto teksta: „Porezna uprava Općine na čijem području se nalazi imovina“, upisati tekst: „nadležna porezna uprava“.


O b r a z l o ž e n j e

 


Obzirom da u sistemu i organizaciji organa iz oblasti porezne politike u BPK-a Goražde ne postoje općinske porezne uprave već jedan Kantonalni porezni ured, smatram da ovakva zakonska odredba u kojoj se definišu nadležnosti organa koji u praksi ne postoje ne bi u potpunosti omogućili implementaciju ovog Zakona.

Žuga Damir


A m a n d m a n

U članu 30. gdje se kaže: Porez na naslijeđe i poklon ne plaća: u stavu 4. – nasljednik koji nasljeđuje poljoprivredno zemljište, a kome je poljoprivreda osnovno zanimanje. Riječi: „poljoprivredno zemljište, a kome je poljoprivreda osnovno zanimanje“ se brišu, a iza riječi: “poljoprivredno”, upiše riječ: “gazdinstvo”.


O b r a z l o ž e n j e

Mišljenja sam da riječi: “poljoprivredno gazdinstvo” je širi i adekvatni pojam za naše poljoprivrednike, naslijednike koji i onako imaju i previše problema. Ako ćemo i jednog naslijednika koji naslijedi poljoprivredno zemljište dovesti u dilemu da prihvati naslijeđe, zbog toga što je dobar dio njegovog naslijeđa okarakterisano kao drugo zemljište koje je podložno porezu, i time indirektno spriječimo mogućnost rada na tom zemljištu i oživljavanu tog prostora, onda ovim članom nismo postigli puni efekat. Da u prilogu ovog Zakona imamo definiciju pojma riječi poljoprivredno gazdinstvo i poljoprivredno zemljište, uvjeren sam da bi svi prihvatili ovaj amandman bez imalo razmišljanja.

Skupština BPK-a Goražde usvojila je Zakon o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon sa amandmanima koje je prihvatila Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i koji su postali sastavnim dijelom zakona.

Vezano za ovaj zakon Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde donijela je slijedeći:


Z a k l j u č a k

Zadužuju se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde da na narednoj sjednici Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podnesu Izvještaj o usklađenosti Zakona o porezu na imovinu, naslijeđe i poklon i Zakona o prometu nepokretnosti i prava posebno sa stanovišta dvostrukog oporezivanja.

Ukoliko postoji dvostruko oporezivanje i neusklađenost ova dva zakona, traži se od Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da, po hitnoj proceduri, predloži Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde rješenje problema.

Skupština je, nakon toga, razmatrala i usvojila nacrt Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i uputila ga na javnu raspravu u sve tri općine u sastavu BPK-a Goražde.

U okviru 5.tačke dnevnog reda Skupština BPK-a donijela je Odluku o osnivanju lovišta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa slijedećim:


Z a k l j u č k o m

Nalaže se lovačkim društvima na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da u smislu člana 48. Zakona o lovstvu /“Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 4/06/, dopune lovno-gospodarske osnove zbog budućnosti lovišta, popisa i sigurnosti prilikom odobravanja lova na određenim područjima.

Skupština je, takođe, prihvatila inicijativu poslanika Emira Frašta za izradu projekta zaštićene zone /park prirode/ područja u Federaciji Bosne i Hercegovine: Borovac, Stolac, Kacelj i Klek.

Poslanici su usvojili i Odluku o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava “Transfer za razvoj turizma” u 2009. godini, Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-decembar 2008. godine, te primili k znanju Informaciju o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar-mart 2009. godine.

Nakon toga, Skupština je donijela slijedeći


Z A K LJ U Č A K

1. Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prihvata Informaciju Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o aktivnostima koje se vode na nivou Federacije BiH, a u vezi potpisivanja ‘Stand by’ aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, te zauzima slijedeće stavove:

1.1. Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podržava napore Vlade Federacije BiH na obezbjeđenju uslova za potpisivanje Stand by aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom u cilju stabilizacije i finansijske konsolidacije Budžeta Federacije BiH i Budžeta kantona Federacije BiH i sa svoje strane učinit će dodatne napore da se ispoštuju rokovi određeni za donošenje rebalansa Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

1.2. Obzirom da je projekcijama Federalnog ministarstva finansija određeno da visina rebalansiranog budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde može iznositi 35.600.000 KM, te da je analizom dosadašnjeg punjenja budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a uzimajući u obzir i planirani grant od 6.000.000 KM, utvrđeno da Bosansko-podrinjski kanton Goražde neće moći ostvariti ovaj budžet, Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde smatra da bi potpora iz Budžeta Federacije BiH trebala da iznosi 9.600.000 KM, te da ista bude jasno naznačena u rebalansu Budžeta Federacije BiH.

1.3. Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podržava stav Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji se odnosi na nacrt Interventnog zakona o platama, naknadama koje nemaju karakter plaća zaposlenih u institucijama Federacije BiH, kantona, općina, vanbudžetskih fondova i direkcija za ceste i tekućim grantovima, te smatra da, ukoliko se ne prihvate prijedlozi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na pomenuti zakon, a koje se odnose na :
– umanjenje plaće od 10% od iznosa plaće isplaćene u decembru 2008. godine (član 2. stav 1. zakona),
– način isplata po Uredbi o naknadama i drugim materijalnim pravima koji nemaju karakter plaće (član 2. stav 4.) i
– umanjenje sredstava za grantove nižim nivoima vlasti (općinama) (član 8. zakona),
isti će biti neprovodiv i neprihvatljiv za Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

1.4. Ukoliko Vlada Federacije BiH usvoji nacrt Interventnog zakona neuvažavajući pritom primjedbe Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde se zadužuje da pripremi amandmane na pomenuti zakon koje će uložiti poslanici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u Federalnom parlamentu.

2. Zaključak stupa na snagu danom donošenja i isti će se dostaviti svim relevantnim insitucijama u Federaciji BiH.

Do kraja ove sjednice, razmatrane su i primljene k znanju: Informacija Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline na rješavanju pravnog statusa stanova koji su vlasništvo BPK-a Goražde, Informacija o toku aktivnosti Agencije za privatizaciju u BPK-a Goražde po tužbama za naplatu potraživanja iz pasivnog podbilansa u periodu od 01. 01. 2009. – 30. 04. 2009. godine, Informacija Ministarstva za privredu BPK-a Goražde o aktivnostima u vezi rješavanja i pokretanju proizvodnih procesa Mljekare “Milgor” d.o.o. Mravinjac, kao i Informacija o realizaciji Zaključaka Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 01-05-299/09 od 1. aprila 2009. godine.

Ova sjednica Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde završena je usvajanjem zaključka kojim se podržavaju aktivnosti i mjere koje je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona preduzela u vezi sa realizacijom zaključaka Skupštine koji se odnose na Dom za stara i iznemogla lica.

br /p


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.