• OBJAVLJENO: 28.07.2009.
25. sjednica skupštine
Data saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa iranskom provincijom Istočni Azerbejdžan - Usvojen Izvještaj o radu Vlade BPK-a za 2008.godinu i izvještaji budžetskih korisnika

Data saglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju sa iranskom provincijom Istočni Azerbejdžan

Usvojen Izvještaj o radu Vlade BPK-a za 2008.godinu i izvještaji budžetskih korisnika

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 24. juna 2009.godine svoju 25.redovnu sjednicu.
Na početku sjednice, Skupština je uz primjedbe i dopune poslanika Dževada Terovića i Emira Frašta usvojila zapisnik sa 24.redovne sjednice. Usvojen je , takođe, i prijedlog poslanika Redža Bašića da se u toku sjednice Skupštine pozove Komesar Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde i podnese informaciju u vezi nedavne smrti jednog lica na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Nakon toga, usvojen je slijedeći:


Dnevni red

1/ Vladin sat – poslanička pitanja i inicijative,
2/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Pokrajine Istočni Azerbejdžan – Islamska Republika Iran i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
3/ Izvještaj o radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu,
4/ Izvještaj o radu J.U. “Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” za 2008. godinu sa Programom rada J.U. “Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” za 2009. Godinu i Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana J.U. “Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde za 2008. godinu,
5/ Izvještaj o radu J.U. “Centar za socijalni rad” Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01. 01. 2008. – 31. 12. 2008. godine sa Programom rada J.U. “Centar za socijalni rad” Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2009. godinu,
6/ Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01. 01. 2008. – 31. 12. 2008. godine,
7/ Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju J.U. Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu sa Planom i Programom rada J.U. Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde za 2009. godinu,
8/ Izvještaj o radu i Izvještaj o finansijskom poslovanju J.Z.U. Kantonalna bolnica Goražde za 2008. godinu sa Programom rada J.Z.U. Kantonalna bolnica Goražde za 2009. godinu,
9/ Izvještaj o radu za 2008. godinu Privrednog društva J.P. “Bosansko- podrinjske šume d.o.o. Goražde”,
10/ Izvještaj o radu srednjih škola na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu:

a/ J.U. Srednje tehničke škole “Hasib Hadžović” Goražde,
b/ J.U. Srednje mješovite škole “Enver Pozderović” Goražde,
c/ J.U. Srednje stručne škole “Džemal Bijedić” Goražde.

11/ Izvještaj o radu osnovnih škola na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu:

a/ J.U. Osnovna škola “Ustikolina” – Ustikolina,
b/ J.U. Osnovna škola “Prača” – Prača,
c/ J.U. Osnovna škola “Hasan Turčalo – Brzi” – Ilovača,
d/ J.U. Osnovna škola “Mehmedalija Mak Dizdar” Vitkovići,
e/ J.U. Osnovna škola “Husein ef. Đozo” Goražde,
f/ J.U. Osnovna škola “Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde,
g/ J.U. Osnovna muzička škola “Avdo Smailović” Goražde.

12/ Izvještaj o radu Centra za stručnu obuku Goražde za 2008. godinu,
13/ Izvještaj o radu J.P. RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu.

Nakon razmatranja poslaničkih pitanja i inicijativa, poslanici nisu prihvatili da se Skupštini sa obrazloženjem nedavno počinjenog krivičnog djela-ubistva, umjesto Komesara policije koji je bio spriječen da dođe na sjednicu, obrati predstavnik Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde.

Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između pokrajine Istočni Azerbejdžan – Islamska Republika Iran i Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u okviru druge tačke dnevnog reda, dao je premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Nazif Uruči, nakon čega su poslanici dali saglasnost za potpisivanje ovog memoranduma.

Potom je usvojen Izvještaju o radu Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu, te Izvještaj o radu J.U. “Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” za 2008. godinu sa Programom rada J.U. “Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” za 2009. godinu i Izvještajem o izvršenju Finansijskog plana J.U. “Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde” za 2008. godinu.

Obrazloženje o Izvještaju o radu J.U. “Centar za socijalni rad” Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01. 01. 2008. – 31. 12. 2008. godine sa Programom rada J.U. “Centar za socijalni rad” Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2009. godinu dao je predsjednik Upravnog odbora Centra za socijalni rad Dragolj Abid, nakog čega su ovaj izvještaj i program, takođe, usvojeni.

Obrazloženje o Izvještaju o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01. 01. 2008. – 31. 12. 2008. godine dao je predsjednik Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde Sijerčić Emir, a u diskusiji su učestvovali: Frašto Emir, Sijerčić Emir, predsjednik Upravnog odbora Zavoda, Terović Dževad, Imamović Demir, ministar za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Mulahmetović Mirsad, Obuća Bajro, Turčalo Mehmed, Žuga Damir, Begović Alija i Bašić Redžo.

Skupština Bosansko-podrinsjkog kantona Goražde sa 14 glasova “za”, 6 “protiv” i 2 “uzdržana glasa, usvojila je Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01. 01. 2008. – 31. 12. 2008. godine, sa zaključkom kojim se traži od Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dostavi Izvještaj o radu za 2008. godinu i Program rada za 2009. godinu.

Nakon 60. minutne pauze, Skupštini Bosansko-podrinjskog kantona Goražde obratio se Komesar Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Edib Bičo i informisao poslanike o nemilom događaju koji se dogodio proteklog vikenda u našem gradu, kada je jedno lice od posljedica tuče preminulo u Kantonalnoj bolnici Goražde. Komesar Uprave policije je, bez obzira na sve što se dogodilo, kazao da nije ugrožena sigurnost građana, te da je policija u veoma kratkom vremenu privela tri osumnjičene osobe za ovo ubistvo.

Obrazloženje o Izvještaju o radu i finansijskom poslovanju J.U. Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu sa Planom i Programom rada J.U. Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde za 2009. godinu, u okviru 7.tačke dnevnog reda, dao je predstavnik Zavoda Nedim Čengić, a u diskusiji su učestvovali: Obuća Bajro, Kumro Mesud, Frašto Emir, direktor J.U. Zavoda za javno zdravstvo BPK-a Goražde Jahić Ibrahim i Turčalo Mehmed.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, potom je, jednoglasno, usvojila pomenuti Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju , kao i Plan i Program rada Zavoda za javno zdravstvo BPK-a Goražde za 2009. godinu.

Obrazloženje o Izvještaju o radu i Izvještaju o finansijskom poslovanju J.Z.U. Kantonalna bolnica Goražde za 2008. godinu sa Programom rada J.Z.U. Kantonalna bolnica Goražde za 2009. godinu, dao je direktor Kantonalne bolnice Fadil Jahić, a u diskusiji su učestvovali Dragomir Bilić i Asim Prutina, predsjednik Upravnog odbora Kantonalne bolnice Goražde.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, jednoglasno je usvojila i ovaj materijal, a u okviru 9.tačke dnevnog reda razmatran je i usvojen Izvještaj o radu za 2008. godinu Privrednog društva J.P. “Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde”, nakon obrazloženja koje je dao direktor ovog društva Midhat Ahmetović.

U nastavku sjednice, razmatrani su i pojedinačno usvojeni izvještaji o radu sve tri srednje i 7 osnovnih škola sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Nakon što su svi ovi izvještaji usvojeni, predsjedavajući Skupštine BPK-a Goražde Alija Begović kazao je kako ne bi želio da se izvede zaključak da Skupština podcjenjuje značaj ovih tačaka, niti da nije raspoložena o njima raspravljati. On je ukazao na činjenicu da je u pripremi tematska sjednica na kojoj će svi poslanici moći, konstruktivno, svaku ustanovu pojedinačno razmotriti i na toj sjednici donijeti vrlo konkretne i korisne zaključke, a na neki način preuzeti i određene obaveze.

U okviru 12.tačke dnevnog reda, poslanici su usvojili i Izvještaj o radu Centra za stručnu obuku Goražde za 2008. godinu, a prije prelaska na 13.tačku, usvojen je i zaključak kojim je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zadužena da donese akt o metodologiji i načinu izrade godišnjih izvještaja javnih ustanova i javnih preduzeća čiji je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde.

Na kraju sjednice, Skupština je razmatrala i jednoglasno usvojila Izvještaj o radu J.P. RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2008. godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2019. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.