• OBJAVLJENO: 19.06.2013.
23.sjednica
Usvojeni izvještaji o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća i ustanova

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je 19.06.2013.godine 23.redovnu sjednicu na kojoj je razmatran slijedeći:

 D n e v n i   r e d

 1. Utvrđivanje Prijedloga amandmana XLVI-LVI na Ustav Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

2. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

3. Izvještaj o radu i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana J.U. „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“  za 2012. godinu,

4. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2012. godinu,

5. Izvještaj o radu Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde  za 2012. godinu,

6. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem J.U. „Centar za socijalni rad Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2012. godinu,

7. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju J.U. „Dom za stara i iznemogla lica Goražde“ za 2012. godinu,

8. Izvještaj o radu i poslovanju J.P. „Bosansko-podrinjske šume“ d.o.o. Goražde“  za 2012. godinu,

9. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-31.03.2013. godine,

10. Informacija o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-31.03.2013. godine.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice, pristupilo se usvajanju dnevnog reda . Pored deset tačaka dnevnog reda poslanik Adis Agović zahtijevao je da se u dnevni red  uvrsti Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javnog preduzeća RTV BPK Goražde za 2012. godinu. Ovaj zahtjev nije razmatran  obzirom da je  premijer BPK Goražde Emir Frašto pojasnio da Vladi BPK Goražde nije dostavljen ovaj izvještaj tako da Skupština nema mogućnosti da ga razmatra. Nakon premijerovog pojašnjenja poslanici su donijeli zaključak kojim  se nalaže da se do narednog zasjedanja pripreme materijali  kako bi bila razmatrana problematika ovog javnog preduzeća.

Poslanici u Skupštini BPK Goražde danas su jednoglasno usvojili Prijedlog amandmana XLVI-LVI na Ustav BPK Goražde  koje su uputili u proceduru javnih rasprava.

U okviru Vladinog sata razmatrana su mnoga poslanička pitanja i inicijative. Poslanici su vodili raspravu vezano za status našeg kantona kada je riječ o Preporukama za ustavne promjene koje su proslijeđene u parlamentarnu proceduru.

U tom smislu, predstavnici BPK Goražde pozvani su na sjednicu Parlamenta u Sarajevu koja je zakazana za 24.juni 2013.godine.

U nastavku zasjedanja razmatrani su i usvojeni izvještaji o radu i finansijskom poslovanju javnih preduzeća i ustanova BPK Goražde  za 2012.godinu:Službe za zapošljavanje, Zavoda zdravstvenog osiguranja, Agencije za privatizaciju, Centra za socijalni rad, Doma za stara i iznemogla lica  i JP „Bosansko-podrinjske šume“.

Na kraju sjednice usvojena je Informacija o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde kao i Izvještaj o utrošku budžetske rezerve za prva tri mjeseca ove godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.