• OBJAVLJENO: 15.01.2014.
Najava 29.redovne sjednice Skupštine

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde zakazala je održavanje 29.redovne sjednice.

Sjednica će se održati sutra, 16.01.2014.godine u skupštinskoj sali, ul.1.slavne višegradske brigade 2a, s početkom u 10,00 sati.

Za ovu sjednicu predložen je slijedeći :

D n e v n i   r e d

1.  „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

2. Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o sportu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

3. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za zaključivanje Ugovora o implementaciji i sufinansiranju projekta rekonstrukcije lokalnih puteva Mravinjac-Berič-Spahovići i Osanica-Ilovača-Brzača,

4. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JZU Kantonalna bolnica Goražde,

5. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.30.09.2013. godine

6. Informacija o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.30.09.2013. godine,

7. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.-30.06.2013. godine,

8. Polugodišnji finansijski izvještaj o radu JU Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

9. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Centar za socijalni rad“ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 01.01.-30.06.2013. godine,

10. Izvještaj o radu osnovnih i srednjih škola na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period 01.01.-30.06.2013. godine,

11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju JU „Dom za stara i iznemogla lica“ Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, za period  01.01.-30.06.2013. godine,

12. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period mart – avgust  2013. godine,

13. Izvještaj o stanju javnih cesta na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa aktivnostima na izgradnji, rekonstrukciji, sanaciji i redovnom održavanju cesta u 2012. godini.

14. Realizacija zaključka sa 18. redovne sjednice, održane 22. januara 2013. godine, a vezano za poslaničko pitanje o prodaji državne imovine u vlasništvu GP.  „Drina“.    

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.