• OBJAVLJENO: 12.05.2015.
4.sjednica
Usvojeni zakoni o industrijskim zonama i obrazovanju odraslih BPK-a

D n e v n i   r e d

 1.„Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,

2.Prijedlog Zakona o industrijskim zonama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

3. Prijedlog Zakona o obrazovanju odraslih na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

4. Nacrt Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

5. Nacrt Zakona o javnim priznanjima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

6. Prijedlog Odluke o razrješenju člana Nezavisnog odbora,

7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2014. godinu,

8. Izvještaj o radu za 2014. godinu J.U. Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa: Izvještajem posredovanja u zapošljavanju za 2014. godinu i Analizom tržišta rada za 2015. godinu,

9. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana za 2014. godinu J.U. Službe za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

10. Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period oktobar 2014. – mart 2015. godine,

11. Izvještaj o radu Odbora za žalbe građana za period 01.01.-31.12.2014. godine,

12. Prijedlog Stretegije razvoja sporta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

13. Nacrt Strategije neprofitno-socijalnog stanovanja Bosansko-podrinsjkog kantona Goražde za period 2015.-2025. godine,

14. Analiza raspodjele javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima sačinjena od strane Ministarstva za finansije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala 4. redovnu sjednicu.

Sa dnevog reda ove sjednice skinut je Izvještaj o radu, kao i Izvještaj posredovanja u zapošljavanju za 2014. godinu JU Služba za zapošljavanje te je donesen Zaključak da Vlada BPK-a, u roku od deset dana, prema Skupštini uputi izvještaje o radu za prošlu godinu svih javnih ustanova i preduzeća čiji osnivač je BPK Goražde.

Na prijedlog ministra za finansije Nudžeima Džihanića, u dnevni red uvršten je Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za period 01.01.-31.12.2014. godina.

U okviru Vladinog sata razmatrana su poslanička pitanja i inicijative, a premijer BPK-a Goražde informisao je Skupštinu o sto dana rada Vlade.

Skupština je jednoglasno usvojila Zakon o industrijskim zonama BPK-a Goražde. U toku rasprave, na prijedlog ovog zakona uloženo je nekoliko amandmana koje je Vlada prihvatila.

Zakon o industrijskim zonama ocijenjen je kao veoma kvalitetan i njime su jasno precizirana sva pitanja koja se odnose na poslovanje lokalne privrede te donošenje odluka u okviru utvrđene ekonomske politike za podsticanje privrednog razvoja.

Skupština je usvojila i Zakon o obrazovanju odraslih BPK-a Goražde. I na ovaj zakon uloženo je nekoliko amandmana koje je Vlada prihvatila.

Prema riječima resornog ministra Damira Žuge, priprema ovog zakona trajala je više od dvije godine, a efekti njegove primjene trebali bi biti višestruki. Procijenjeni efekti ogledaju se i u značajnom smanjenju nezaposlenosti uz nastavak pozitivnog privrednog rasta koji BPK ostvaruje u zadnjih nekoliko godina.

Razmatrani su i utvrđeni nacrti Zakona o Vladi i Zakona o javnim priznanjima BPK-a. Ovi nacrti upućeni su u proceduru javnih rasprava, koje bi se trebale održati u roku od trideset dana.

Skupština nije usvojila Izvještaj o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde i Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve za 2014. godinu.

Izvještaji o radu Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana nisu razmatrani na današnjem zasjedanju te je predloženo da se o njima raspravlja na sljedećoj redovnoj sjednici Skupštine.

Skupština je usvojila Strategiju razvoja sporta na području BPK-a Goražde za period 2014-2018. godina.

Razmatran je i utvrđen Nacrt strategije o neprofitno-socijalnom stanovanju BPK-a Goražde za period 2015-2025. godina, a javne rasprave o ovom nacrtu trebale bi se obaviti u roku od trideset dana.

Na kraju sjednice, poslanici su primili k znanju Analizu raspodjele javnih prihoda od indirektnih poreza po kantonima, koju je sačinilo Ministarstvo za finansije BPK-a Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.