• OBJAVLJENO: 02.09.2015.
6.sjednica- prvi nastavak
Usvojeno više zakona i odluka

D n e v n i   r e d

 1. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,
 2. Prijedlog Zakona o Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 3. Prijedlog Zakona o javnim priznanjima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 5. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije,
 6. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti o statusu potkrovnih stanova u ulicama: Maršala Tita, Meha Drljevića i Jusufa Duhovića u Goraždu,
 7. Prijedlog Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 8. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da prihvati Zahtjev za osnivanje visokoškolske ustanove „Univerzitet u Goraždu“,
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 10. Izvještaj o dodjeljenim koncesijama i efektima od koncesija na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 11. Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo,
 12. Izvještaj o radu JP. RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 13. Izvještaj o radu i poslovanju JP. Bosansko-podrinjske šume d.o.o. Goražde za 2014. godinu,
 14. Informacija Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o stanju RTV predajnika, repetitora i opreme u vlasništvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, sa posebnim akcentom na modernizaciju postojećih i izgradnju novih predajnika i opreme,
 15. Informacija o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 16. Informacija o stanju šuma na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
 17. Informacija o stanju u oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde započela je danas nastavak  6. redovne sjednice. Prilikom utvrđivanja dnevnog reda  podršku nije dobio prijedlog Odluke o davanju saglasnosti Vladi BPK da prihvati zahtjev o osnivanju visokoškolske ustanove „Univerzitet u Goraždu“ koju je predložio ministar za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, te je ova tačka skinuta sa dnevnog reda.

U okviru Vladinog sata podneseno je niz pitanja i inicijativa od kojih izdvajamo pitanje poslanika Rasima Mujagića da li je Mljekara „Milgor“ prodata i kome, i da li će početi sa radom.  Ministar za privredu BPK Goražde Esed Radeljaš  kazao je ovom prilikom da Ministarstvo nema zvaničnih  informacija po ovom pitanju, a da nezvanično ima informaciju da bi ona trebala početi sa radom već u u ovom mjesecu. Nakon ovih informacija, Skupština je usvojila zaključak kojim obavezuje Vladu da do naredne sjednice sačini izvještaj o stanju u Mljekari „Milgor“.

Nakon toga, pred poslanicima se našao prijedlog Zakona o Vladi BPK Goražde koji je uz prihvatanje nekoliko amandmana i usvojen.

S obzirom da je BPK Goražde suosnivač Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu,  na sjednici je razmatran i Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju ovog centra za 2014.godinu. U prošloj godini ovaj centar poslovao je sa gubitkom  u iznosu od 11,7 miliona konvertibilnih maraka. Kako su pojasnili predstavnici ovog centra, bez obzira na finansijske poteškoće pacijentima  iz našeg kantona pruža se sva neophodna medicinska usluga. Nakon rasprave, poslanici u Skupštini BPK Goražde usvojili su  izvještaj.

Poslanici su danas razmatrali i prijedlog Zakona o javnim priznanjima BPK Goražde na koji je  uloženo niz amandmana na koje se očitovala Vlada BPK Goražde, a nakon toga ovaj prijedlog  je usvojen.

Poslanici su takođe usvojili i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naknadama plaća poslanika i plaćama funkcionera koje bira, imenuje ili čiji izbor i imenovanje potvrđuje Skupština BPK Goražde, prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije, te prijedlog Odluke o davanju saglasnosti o statusu potkrovnih stanova u ulicama Maršala Tita, Meha Drljevića i Jusufa Duhovića u Goraždu .

Poslanici u Skupštini BPK Goražde razmatrali su i prijedlog Odluke o organizaciji i načinu obavljanja taksi prijevoza putnika na području našeg kantona na koji su uložili niz amandmana. Vlada se u veoma kratkom roku nije mogla očitovati, pa je sjednica prekinuta a o terminu njenog nastavka će nas  obavijestiti Kolegij Skupštine BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.