• OBJAVLJENO: 10.12.2015.
9.sjednica
Utvrđen Nacrt budžeta BPK-a za 2016. godinu; donesena Odluka o utvrđivanju potrebnih sredstava za trakice za mjerenje šećera u krvi dijabetičarima s prostora BPK-a

D n e v n i   r e d


1/ „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative,
2/ Prijedlog Zakona o inspekcijama u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,
3/ Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,
4/ Prijedlog Odluke o naknadama plaća direktora javnih preduzeća, ustanova, agencija, zavoda, direkcija, fondova, a kojima je osnivač Bosansko-podrinjski kanton Goražde,
5/ Prijedlog Odluke o utvrđivanju potrebnih finansijskih sredstava za trakice za mjerenje šećera u krvi dijabetičarima sa područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,
6/ Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Statut JU. Zavod za javno zdravstvo Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde danas je održala i 9. redovnu sjednicu.

Prije usvajanja dnevnog reda, Skupština je donijela zaključak kojim je prihvatila da se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o koncesijama BPK-a Goražde razmatra po skraćenom postupku.

Na prijedlog ministra za boračka pitanja, Nacrt zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u BPK Goražde povučen je s dnevnog reda uz obrazloženje da se na federalnom nivou pripremaju novi propisi iz ove oblasti, te preporuke Ustavne i zakonodavno-pravne komisije Skupštine da se zbog velikog broja predviđenih izmjena u skupštinsku proceduru uputi priijedlog novog Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Prilikom rasprave o dnevnom redu, poslanik Salko Obhođaš (A-SDA) podnio je inicijativu da se materijali za sjednice Skupštine dostavljaju u elektronskoj formi.

Nakon sata rezervisanog za poslanička pitanja i inicijative, Skupština je usvojila Zakon o dopunama Zakona o koncesijama BPK-a Goražde.

Dopunom člana 56. Zakona o koncesijama, definisano je da će zahtjevi za dodjelu koncesija podneseni kantonalnim organima do dana stupanja na snagu ovog Zakona biti riješeni u skladu sa ovim Zakonom.

Takođe je definisano da će pravna i fizička lica koja koriste priorodna bogatstva ili dobra u općoj upotrebi, a koja nemaju zaključen ugovor o koncesiji, u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona podnijeti zahtjev za samoinicijativnu ponudu nadležnom resornom ministarstvu. Ukoliko korisnik dobara ne podnese zahtjev u predviđenom roku, nadležni kantonalni inspektor će narediti obustavu radova i drugih aktivnosti usmjerenih na korištenje prirodnih bogatstava ili dobara u općoj upotrebi.

U sklopu ove tačke, Skupština je na prijedlog poslanika Suada Došla (SDP) usvojila i zaključak da se u skladu sa programima rada Vlade i Skupštine za 2015. godinu do kraja godine Skupštini dostavi prijedlog novog Zakona o koncesijama BPK-a Goražde.

S obzirom da je u toku rasprave o Zakonu o inspekciji BPK-a Goražde iznesen veliki broj amandmana, ovaj Zakon je, na prijedlog poslanika Rasima Mujagića (Novi pokret BiH) i Vlade BPK-a, povučen s dnevnog reda kako bi se Vlada mogla očitovati na predložene amandmane.

Skupština je utvrdila nacrte Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK-a Goražde za 2016. godinu. Utvrđeno  je da će se javne rasprave o ovim nacrtima provesti u roku do 15 dana, kao i da će se javne rasprave provoditi u terminima nakon 16.00 časova, što je bio prijedlog poslanice Edite Velić (DF), koji je Skupština danas prihvatila.

Nakon rasprave o Prijedlogu odluke o naknadama plaća direktora javnih preduzeća, ustanova, agencija, zavoda, direkcija i fondova kojima je osnivač BPK Goražde, u toku koje je predloženo i nekoliko amandmana, odluka je na prijedlog poslanika Adisa Agovića (SDA) kao predlagača odluke, povučena. Umjesto odluke, Skupština je usvojila Zaključak kojim je Vladi BPK-a Goražde naloženo da u roku od 60 dana pripremi nacrt zakona iz ove oblasti i uputi ga u skupštinsku proceduru.

Skupština je donijela Odluku o utvrđivanju potrebnih sredstava za trakice za mjerenje šećera u krvi dijabetičarima s prostora BPK-a Goražde.

Ovom odlukom dato je zaduženje da se u Budžetu BPK-a Goražde i Finansijskom planu kantonalnog Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2016. godinu planiraju sredstva za nabavku trakica za mjerenje šećera u krvi za potrebe dijabetičara.

U sklopu zadnje tačke dnevnog reda, Skupština je dala saglasnost na Statut JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.