• OBJAVLJENO: 28.03.2017.
22. sjednica
Usvojeni nacrti Budžeta i Zakona o izvršenju Budžeta BPK Goražde za 2017.godinu

Dnevni red

1/ „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative
2/ Nacrt Budžeta BPK-a Goražde za 2017.godinu
3/  Nacrt Zakona o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017.godinu
4/  Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH
5/ Nacrt Zakona i izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju BPK Goražde
6/ Nacrt Zakona o štrajku FBiH
7/ Prijedlog Akcionog plana za provedbu „Strategije neprofitno-socijalnog stanovanja BPK Goražde 2015-2025.“ za peridod 2017-2018. godina
8/  Informacija o realizaciji zaključaka Skupštine sa 20. redovne sjednice, održane 27.12.2016 .godine
9/ Tekuća pitanja

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održala je danas 22. redovnu sjednicu. Prije usvajanja dnevnog reda, poslanici u Skupštini skinuli su sa predloženog dnevnog reda tačke koje se odnose na davanje mišljenja Skupštine  u vezi  nacrta zakona koji su već prošli proceduru donošenja u Domu naroda i Predstavničkom domu Parlamenta FBiH. Riječ je nacrtima Zakona o štrajku i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti od nasilja u porodici. U današnji dnevni red uvršten je Prijedlog Finansijskog plana  Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2017.godinu kao i Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na izvršenje Finansijskog plana, takođe za 2017.godinu.

Nakon utvrđivanja dnevnog reda, uslijedio je Vladin sat u okviru kojeg je podneseno niz poslaničkih pitanja i inicijativa od kojih izdvajamo inicijativu poslanika Nena Zuka koja se odnosi na Zakon o raspodjeli javnih prihoda.  U vezi s njegovom inicijativom, Skupština je usvojila zaključak kojim je zatražila od Vlade FBiH donošenje Zakona o ravnomjernom razvoju u Federaciji BiH kojim će se osigurati posebna budžetska izdvajanja za razvoj i održivost nerazvijenih zajednica, a isti bi normirao afirmativnu akciju i nove mjere osiguranja ravnomjenog razvoja, dužnosti resornih ministarstava, te kroz izmjene Zakona o raspodjeli javnih prihoda u FBiH, uključio garantirana sredstva u raspodjeli javnih prihoda prema uspostavi i radu Fonda za ravnomjerni razvoj.

Nakon Vladinog sata, poslanici su razmatrali a potom i usvojili Nacrt Budžeta za 2017.godinu u iznosu od 39.500.000 KM  i Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2017. godinu. Donešen je zaključak kojim se obavezuje Ministarstvo za finansije da u saradnji sa Ustavno-zakonodavno pravnom komisijom i Komisijom za budžet, finansije i administrativna pitanja, u roku do deset dana, provede samo jednu javnu raspravu koja će se održati u Goraždu. Usvojen je i Finansijski plan Zavoda zdravstvenog osiguranja za 2017.godinu, utvrđen u iznosu od 15.757.668 KM, te prijedlog Odluke o izvršenju Finansijskog  plana za 2017.godinu.

Skupština je na današnjoj sjednici usvojila i nacrt Zakono izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i uputila ga u javnu raspravu. Javnu raspravu u roku od 60 dana će provesti Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa nadležnim skupštinskim komisijama. Do kraja zasjedanja, Skupština je usvojila Prijedlog Akcionog plana za provedbu „Strategije neprofitno-socijalnog stanovanja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde 2015-2025. godina“, za period 2017-2018. godina, te primila k znanju informaciju o realizaciji zaključaka Skupštine sa 20. redovne sjednice održane 27.12.2016. godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.