• OBJAVLJENO: 24.12.2019.
9.sjednica
Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojen u iznosu od 40.347.706 KM

D n e v n i r e d:

1. Prijedlog Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

2. Prijedlog Zakona o izvršenju Budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020. godinu,

3. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde i finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde – skraćeni postupak,

4. Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde – skraćeni postupak,

5. Nacrt Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

6. Nacrt Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde,

7. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan JU „Služba za zapošljavanje Bosanskopodrinjskog kantona Goražde“ za 2020. godinu i Odluka o davanju saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana JU „Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ za 2020. godinu,

8. Prijedlog Odluke o potvrđivanju Rješenja Premijera Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o imenovanju Kantonalnog pravobranioca,

9. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosanskopodrinjskom kantonu Goražde,

10. Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Rješenje Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde o imenovanju predsjednika i članova privremenog Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde,

11. Žalba poslanika Kulović Denisa na Odluku Komisije za budžet, finansije i administrativna pitanja,

12. „Vladin sat“ – poslanička pitanja i inicijative. 

Na 9. redovnoj sjednici Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, poslanici su razmatrali a potom i usvojili  Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za 2020.godinu  i Zakon o izvršenju budžeta BPK Goražde za 2020.godinu.

Na prijedlog Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Budžet Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  za 2020.godinu, usvojen je u  iznosu od 40.347.706KM.

Skupština BPK Goražde na 9.redovnoj sjednici razmatrala je nekoliko prijedloga zakona.

Razmatran je a potom i i jednoglasno usvojen Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde. Izmjene Zakona usklađene su sa federalnim propisima koji definišu oblast boračko-invalidske zaštite, a izvršeno je i redefinisanje pojedinih prava utvrđenih važećim Zakonom u smislu realizacije. Između ostalog, utvrđeno je pravo na egzistencijalnu naknadu za demobilisane borce mlađe od 57 godina života, a koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih osoba Službe za zapošljavanje BPK Goražde. Zahtjeve za ostvarivanje ovog prava nezaposelni demobilisani borci moći će da podnesu službama za boračko-invalidsku zaštitu od januara mjeseca 2020.godine.

Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, po skraćenom postupku, usvojila je prijedloge Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o preuzimanju prava osnivača nad javnim ustanovama, osnovnim školama „ Fahrudin Fahro Baščelija“ , „Hasan Turčalo Brzi“ , „Husein ef. Đozo“, „Mehmedalija  Mak Dizdar“ Vitkovići, „Ustikolina“ Ustikolina, i „Prača“ Prača. Razlog za donošenje ovih zakonskih rješenja je što se njihovim izmjenama daje mogućnost da škole mogu vršiti djelatnost prijevoza učenika, uzimajući u obzir činjenicu da je Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport BPK Goražde za sve učenike obezbijedilo besplatan prijevoz, bez sufinansiranja od strane roditelja.

Na ovoj sjednici usvojen je i Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o šumama BPK Goražde.

Skupština BPK Goražde utvrdila je takođe i nacrte Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti BPK Goražde i Zakona o radno-pravnom statusu članova Vlade BPK Goražde te ih uputila u proceduru javnih rasprava. Javne rasprave sprovest će nadležna ministarstva i skupštinske komisije u sve  tri lokalne zajednice u roku od šezdeset dana.

Donesene su i odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan i izvršenje Finansijskog plana za 2020.godinu JU „Služba za zapošljavanje BPK Goražde“ i JU „Zavod zdravstvenog osiguranja BPK Goražde“ te  Odluka o  davanju saglasnosti na Rješenje Vlade BPK Goražde o razrješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Agencije za privatizaciju u BPK Goražde i imenovanju predsjednika i članova privremenog Odbora.

Na dnevnom redu našao se i prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Bosansko-podrinjskom kantonu i finansiranju Bosansko-podrinjskog kantona koji je razmatran, a izjašnjavanje o ovom prijedlogu zakona odloženo je za narednu sjednicu Skupštine BPK Goražde.

Izjašnjavanje o prijedlogu Odluke o potvrđivanju Rješenja premijera BPK Goražde o imenovanju kantonalnog pravobranioca, takođe je odloženo za narednu sjednicu Skupštine BPK Goražde.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.