• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Najava sjednice Vlade BPK-a Goražde

Dana 01.12.2005.godine (četvrtak) u 09,00 sati u kabinetu Premijera Bosansko – podrinjskog kantona Goražde održaće se 136. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Za sjednicu je predložen slijedeći

DNEVNI RED

1. Usvajanje Zapisnika sa 135-te redovne sjednice Vlade Bosansko – podrinjskog
kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne
odnose:
a) Prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o upravi Bosansko – podrinjskog kantona Goražde;
b) Prijedlog Zakona o stavljanju van snage Zakona o sudovima Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

3. Razmatranje prijedloga Odluka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:
a) Prijedlog Odluke o usvajanju Program sa izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa koda “Nabavka građevina” broj: 11-14-221-2/05 od 14.02.2005.godine utvrđenih Budžetom Bosansko – podrinjskog kantona Goražde za 2005.godinu.
b) Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje troškova za učešće ekipe RVI na Državnom prvenstvu invalida u stonom tenisu.
c) Prijedlog Odluke o uslovima i načinu oslobađanja od plaćanja naknade troškova korištenja gradskog građevinskog zemljišta i rente pripadnika boračkih populacija sa prostora BPK-a Goražde.
d) Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja dijela troškova za učešće ekipe RVI na Državnom prvenstvu invalida u malom nogometu.
e) Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava za banjsko-klimatsko liječenje u RRC “Fojnica”.
f) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o raspodjeli, kriterijima i postupcima za dodjelu stambenih jedinica u objektu “LAMELA H” borcima i članovima njihovih porodica BPK-a Goražde.
g) Prijedlog Odluke o uslovima i načinu prodaje poslovnih prostora u stambeno-poslovnoj zgradi “LAMELA H”.
h) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o načinu ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti.
i) Prijedlog Odluke o usvajanju Programa sa izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa koda “Udruženja građana” broj: 11-14-205-1/05 od 09.02.2005.godine utvrđenih Budžetom BPK-a Goražde za 2005.godinu.

4. Razmatranje prijedloga Odluka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku,
zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:
a) Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava JU Dom za stara i iznemogla lica Goražde;
b) Prijedlog Odluke o isplati novčanih sredstava Kantonalnom zavodu za zdravstveno osiguranje po Ugovoru broj: 03-14-1429/05.
c) Prijedlog Odluke o isplati novčanih sredstava Udruženju slijepih građana Bosansko – podrinjskog kantona Goražde;
d) Prijedlog Odluke o isplati novčanih sredstava J.U. Zavod za javno zdravstvo BPK-a Goražde.

5. Razmatranje prijedloga Odluka iz oblasti Ministarstva za privredu:
a) Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Ministru za privredu BPK-a Goražde za potpisivanje Sporazuma o osnivanju ekonomsko-socijalnog Vijeća za teritoriju BPK-a Goražde.
b) Prijedlog Odluke o otplati prispjele rate za izmirenje duga za isporučenu električnu energiju “Fabrike vode” d.o.o. Vitkovići po Ugovoru broj: 03-14-3487/04 od 19.11.2004.godine.
c) Prijedlog Odluke o otplati prispjele rate za izmirenje duga za isporučenu električnu energiju “Fabrike vode” d.o.o. Vitkovići po Ugovoru broj: 03-14-3486/04 od 19.11.2004.godine.
d) Prijedlog Odluke o odobravanju novčanih sredstava Mulahmetović Safetu.
e) Razmatranje Pravilnika o ustupanju na privremeno korištenje objekata, zemljišta i mjesta na antenskim stubovima, na RTV objektima, vlasništvo Vlade BPK i Prijedloga Zaključka.

6. Razmatranje prijedloga Odluka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport:
a) Prijedlog Odluke o izmjeni Programa utroška finansijskih sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport – ekonomski kod 614129 – Izdaci za informisanje;
b) Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga Odluke o otpisu duga J.P. RTV BPK-a Goražde;
c) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na Projekat realizacije nastavnih aktivnosti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u okviru dislocirane nastave u Goraždu i prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora.
d) Prijedlog Odluke o davanju saglasnosti MSŠ “Enver Pozderović” za sanaciju mokrog čvora;
e) Prijedlog Rješenja o formiranju Komisije za popis opreme Centra za stručnu obuku.

7. Razmatranje Prijedloga Odluke o odobravanju grantova općinama u sastavu Bosansko – podrinjskog kantona Goražde.

8. Razmatranje Izvještaja Komisije za Javna nabavke i prijedlog Odluke o
izboru najpovoljnijeg ponuđača za opremanje sale za sastanke u zgradi
Kantona.

9. Razmatranje Izvještaja sa službenog putovanja delegacije Bosansko –
podrinjskog kantona Goražde u Francusku – Strasborgu.

10. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju novčanih sredstava za
plaćanje članarine evropskoj mreži za kulturu “Les Rencontres”

11. Razmatranje Programa mjera podsticaja zapošljavanja nezaposlenih osoba sa prostora BPK Goražde uz sufinansiranje poslodavaca za novo
upošljavanje osoba sa evidencije III i Program sufinansiranja projekata
samozapošljavanja

12. Razmatranje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Kabinetu Premijera.

13. Razmatranje prijedloga Odluke o odobravanju dodatnih radova na
gromobranskoj instalaciji, videfonskom sistemu i daljinskim upravljačima
rampe za motorna vozila.

14. Tekuća pitanja.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.