• OBJAVLJENO: 09.07.2021.
93.sjednica
Učešćem u organizaciji događaja “Stani za čovječanstvo” Goraždanskog muftijstva i Vlada BPK Goražde odaje počast žrtvama genocida u Srebrenici

D n e v n i  r e d

 1Usvajanje zapisnika sa 92. redovne i 34. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području BPK-a Goražde u 2020.godini;

2.2.  Zaključak o davanju saglasnosti ministru da zaključi Ugovor o opravci RTV predajnika na lokaciji Vrhovi Fočanska jabuka-Ustikolina;

2.3. Zaključak o usvajanju Informacije o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK-a Goražde za 2020.godinu;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o pružanju usluge vršenja stručnog nadzora nad izradom šumskoprivredne osnove za privatne šume i šumska zemljišta na području BPK Goražde (Grad Goražde, Općina Foča FBiH i Pale FBiH);

2.5. Zaključak kojim se Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde upoznaje sa Planom utroška namjenskih sredstava sa podračuna za šume Ministarstva za privredu-Kantonalne uprave za šumarstvo BPK-a Goražde;

2.6. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke Ministarstvu za privredu-Kantonalnoj upravi za šumarstvo BPK Goražde za nabavku šumarskih uniformi;

2.7. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Kantonalnoj upravi za šumarstvo za pokretanje postupka javne nabavke terensko vozilo 4×4.                         

3.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Izvještaj o radu osnovnih i srednjih škola sa područja BPK-a Goražde sa školsku 2019/20.godinu.

3.2. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji „Projekta sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom i srednjem obrazovanju u redovnoj nastavi u FBiH;

3.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime VI (šeste) od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2021.godinu;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava osnovnih i srednjih škola sa područja BPK-a Goražde sa ekonomskog koda 614 200 – Tekući transferi pojedincima – prevoz;

3.5. Rješenje o razrješenju privremenog Školskog odbora JU OŠ “Prača“ Prača  i Rješenje o imenovanju Školskog odbora JU OŠ „Prača“ Prača.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

4.1. Zaključak o davanju saglasnosti ministru da zaključi Ugovor o djelu sa Minelom (Nevsad) Laličić za obavljanje poslova kontinuiranog promovisanja planskih dokumenata.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

5.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 100-Tekući transferi drugim nivoima vlasti – fondovima.                       

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme.

7.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

7.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime sufinansiranja IX Biciklističkog maratona „Goražde-Srebrenica 2021“.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

8.1. Odgovor po Zaključku Vlade BPK-a Goražde, broj: 03-11-944/21 od 04.06.2021.godine.

8.2. Projekat „Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva“ Općine Pale;

8.3. Informacija, dostavlja se, dostavljeno od Turističke zajednice BPK Goražde – Turistički ured;

8.4. Prijedlog Odluke o prigovoru Dedović Memsuda.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

9.1. Nacrt Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

9.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje Projekata za prevenciju   klizišta koja ugrožavaju lokalne puteve i stambene objekte  na području Grada Goražda;

9.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje Projekata za prevenciju  klizišta koja ugrožavaju lokalne puteve i stambene objekte na području Općine Foča u FBiH;

9.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje Projekata za prevenciju  klizišta koja ugrožavaju lokalne puteve i stambene objekte na području Općine Pale u FBiH;

9.5. Ugovor o sufinansiranju Projekata za prevenciju klizišta koja ugrožavaju lokalne puteve i stambene objekte na području Općine Foča FBiH;

9.6. Ugovor o sufinansiranju Projekata za prevenciju klizišta koja ugrožavaju lokalne puteve i stambene objekte na području Grada Goražda;

9.7. Ugovor o sufinansiranju Projekata za prevenciju klizišta koja ugrožavaju lokalne puteve i stambene objekte na području Općine Pale FBiH;

10. Tekuća pitanja.

 Na prijedlog ministra Eniza Halilovića pod 8.tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 8.1.

8.1. Rješenje   o razrješenju i Rješenje o imenovanju Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ Goražde.

Na prijedlog sekretara Vlade Emira Sijerčića,  sa dnevnog reda povlači se podtačka 3.1.

Pod tačkom tekuća pitanja, na prijedlog ministra za privredu, razmatrat će se Informacija o prijevozu za Praču.

Informacija sa sjednice

Na današnjoj 93. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde razmatrala je i utvrdila Nacrt Zakona o zaštiti od požara i vatrogastvu na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde koji je upućen u skupštinsku proceduru.

Nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru upućena je Informacija Ministarstva za privredu o stanju poljoprivrede i ruralne infrastrukture na području BPK-a Goražde za 2020.godinu, kao i Izvještaj o provedenim aktivnostima na izgradnji, održavanju, sanaciji i rekonstrukciji regionalnih cesta i mostova na području BPK-a Goražde u istoj godini.

Nakon što se upoznala sa Planom utroška namjenskih sredstava sa podračuna za šume Ministarstva za privredu-Kantonalne uprave za šumarstvo BPK-a Goražde, Vlada je dala saglasnost  Kantonalnoj upravi za šumarstvo za pokretanje postupka javne nabavke jednog terenskog vozila i šumarskih uniformi. Kako je istaknuto, terensko vozilo nabavit će se iz namjenskih sredstava i služit će za što efikasniji rad čuvarske službe u nadzoru i zaštiti šuma od bespravne sječe.

Takođe, Vlada je dala saglasnost za potpisivanje Ugovora o pružanju usluge vršenja stručnog nadzora nad izradom šumskoprivredne osnove za privatne šume i šumska zemljišta na području BPK Goražde (Grad Goražde, Općina Foča FBiH i Pale FBiH) sa „Wald-projektom“ d.o.o. iz Bosanske Krupe, a ministaru privrede odobreno je potpisivanje Ugovora o opravci RTV predajnika na lokaciji Vrhovi Fočanska Jabuka-Ustikolina.

Ministarstvu za obrazovanje data je saglasnost za potpisivanje Sporazuma o međusobnoj saradnji u realizaciji „Projekta sufinansiranja zapošljavanja odgovarajućeg stručnog kadra za djecu s poteškoćama u razvoju u osnovnom i srednjem obrazovanju u redovnoj nastavi u FBiH u školskoj 2021/2022.godini“ sa Federalnim zavodom za zapošljavanje Sarajevo i Službom za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, u vrijednosti od 37.756 KM. Za realizaciju ovog projekta koji se kontinuirano provodi već nekoliko godina, bit će angažovani stručni kadrovi sa evidencije nezaposlenih.

Odobren je Program utroška sredstava osnovnih i srednjih škola s područja BPK-a Goražde sa ekonomskog koda– Tekući transferi pojedincima – prijevoz te usvojena rješenja o razrješenju privremenog i imenovanju novog Školskog odbora JU OŠ “Prača“ Prača  .

Saglasnost Vlade dobio je i Program utroška sredstava Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose sa ekonomskog koda Tekući transferi drugim nivoima vlasti – fondovi u iznosu od 5.000 KM.

Vlada će sa svog ekonomskog koda- Tekući transferi drugim nivoima vlasti sufinansirati Projekt „Socio-ekonomsko osnaživanje lokalnog stanovništva“ Općine Pale u FBiH u iznosu od 50.000 KM. Projekt ove općine jedini je projekt kojeg je Vlada zaprimila nakon objavljenog javnog poziva te je izražena nada da će i ostale lokalne zajednice u sastavu kantona, do decembra kada ističe javni poziv, aplicirati sa svojim projektima za dodjelu sredstava po ovom programu.

Na današnjoj sjednici, usvojene su i odluke o odobravanju novčanih sredstava za sufinansiranje projekata za prevenciju klizišta koja ugrožavaju lokalne puteve i stambene objekte na području Grada Goražda i općina Foča i Pale u FBiH. Za ovu namjenu, Gradu Goražde i Općini Foča u FBiH odobreno je po 10.000 KM, a Općini Pale u FBiH 7.000 KM, te data saglasnost direktoru Kantonalne uprave za civilnu zaštitu da sa predstavnicima Grada i pomenutih općina potpiše ugovore o sufinansiranju ovih projekata.

Uz zahvalnost Vladi i Autocestama Federacije BiH na dosadašnjem angažovanju na finansiranju i izgradnji brze ceste Goražde-Sarajevo, konkretno tunela Hranjen, Vlada BPK Goražde je sa današnje sjednice uputila molbu za nastavak njihovog angažmana i u 2022.godini, kao i apel izvođaču radova , firmi „Euroasfalt“ da intezivira svoje radove na probijanju tunela, budući da je do sada iskopano 36 odsto tunela.

U nastavku sjednice, Vlada je na zahtjev Ministarstva za boračka pitanja odobrila novčana sredstva za sufinansiranje IX Biciklističkog maratona „Goražde-Srebrenica 2021“.

 Povodom obilježavanja 26.godišnjice genocida u Srebrenici, Vlada će i ove godine sa Goraždanskim muftijstvom učestvovati u organizaciji događaja pod nazivom „Stani za čovječanstvo“. Tim povodom, sa svih džamijskih munara na području Goraždanskog muftijstva 10.jula u 12 sati proučit će se Salla (oglašavanje nečije smrti), a dok se uči Salla obustavit će se saobraćaj na Trgu branilaca u Goraždu kako bi svi ljudi na ulicama i u automobilima na trenutak zastali i odali počast nevinim žrtvama genocida u Srebrenici.

Vlada je zadužila Ministarstvo unutrašnjih poslova BPK Goražde da povodom ovog događaja 10.jula (sutra) u periodu od 12,00 do 12,05 sati zaustavi saobraćaj na Trgu branilaca u Goraždu, a RTV BPK da obilježavanje medijski proprati, uz poziv građanima da zastajanjem u predviđeno vrijeme učestvuju u odavanju počasti žrtvama genocida u Srebrenici.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.