• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 136.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Odobreni novi projekti zapošljavanja nezaposlenih lica!
Odobreno potpisivanje Ugovora sa Pravnim fakultetom u Zenici !

Na početku 136. redovne sjednice, koja je održana 01.12.2005.godine, članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojili su prijedlog Zakona o prestanku važenja Zakona o upravi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kao i prijedlog Zakona o stavljanju van snage Zakona o sudovima ovog kantona.
Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada BPK-a Goražde na ovoj sjednici odobrila je novčana sredstva za sufinansiranje učešća ekipa RVI na državnom prvenstvu invalida u stonom tenisu i malom nogometu, u sveukupnom iznosu od 600,00 KM, a odobreno je i 2194,50 KM za banjsko-klimatsko liječenje pet pripadnika boračkih populacija u RRC „Fojnica“ u Fojnici.
Vlada je donijela i zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za boračka pitanja na Pravilnik o raspodjeli, kriterijima i postupcima za dodjelu stambenih jedinica u objektu „LAMELA-H“ borcima i članovima njihovih porodica, te usvojila Odluku o uslovima i načinima prodaje tri poslovna objekta u ovoj stambenoj zgradi. Svoju saglasnost Vlada BPK-a Goražde dala je i na Pravilnik o načinu ostvarivanja prava po osnovu preostale radne sposobnosti za pripadnike boračke populacije u skladu sa članom 16. Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u BPK-a Goražde. Prema ovom pravilniku, nezaposleni vojni invalid, koji je zadobio ranu povredu ili bolest po osnovu koje mu je priznat status vojnog invalida, na osnovu preostale vojne spobnosti ima pravo na profesionalnu rehabilitaciju, uključujući i školovanje za obavljanje poslova za koje se traži viša stručna sprema od one koju vojni invalid ima.
Iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice Vlada BPK – a Goražde odobrila je novčana sredstva JU Dom za stara i iznemogla lica u iznosu od 2750,00 KM kao pomoć za nabavku lož-ulja za grijanje Doma, kao i isplatu novčanih sredstava kantonalnom Zavodu zdravstvenog osiguranja u iznosu od 11.970,00 KM za finansiranje privremenog zdravstvenog osiguranja socijalno ugroženih kategorija radnika iz BPK-a Goražde koji ne ostvaruju prava iz radnog odnosa, a nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.
Odobrena je takođe, isplata novčanih sredstava Udruženju slijepih građana BPK-a Goražde u iznosu od 1.040,00 KM, kojima su finansirani troškovi fotokopiranja materijala za realizaciju aktivnosti Tima za borbu protiv droga, dok je JU Zavod za javno zdravstvo dobio 4000,00 KM za finansiranje troškova obavljanja javno-zdravstvene djelatnosti.
Vlada je na ovoj sjednici dala saglasnost minisitru za privredu Feridu Buču za potpisivanje Sporazuma o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju BPK-a Goražde. Potpisnici ovog tripartitnog sporazuma su Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Savez samostalnih sindikata BPK-a Goražde i Udruženje poslodavaca BPK-a Goražde, a cilj njegovog osnivanja je vođenje zajedničke djelatnosti socijalnih partnera u području ekonomske, socijalne i razvojne politike, afirmacije i zaštite ekonomskih i socijalnih prava, odnosno, interesa zaposlenika i poslodavaca, razvijanje sistema kolektivnog pregovaranja i zaključivanja i primjene kolektivnih ugovora.
Vlada je usvojila i odluke o otplati prispjelih rata za izmirenje duga za isporučenu električnu energiju „Fabrike vode“d.o.o. Vitkovići u iznosima od 8483,33 KM i 6285,34 KM, kao i odluku o dodjeli novčanih sredstava Safetu Mulahmetoviću u iznosu od 1000,00 KM na ime odštete za nastradalo stado ovaca.
Nakon razmatranja, Vlada je vratila na doradu Ministarstvu za privredu prijedlog Pravilnika o ustupanju na privremeno korišćenje objekata, zemljišta i mjesta na antenskim stubovima, na RTV objektima u vlasništvu Vlade BPK-a Goražde.
U nastavku 136.redovne sjednice članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojili su Odluku o izmjeni Programa utroška finansijskih sredstava iz budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na ekonomskom kodu-Izdaci za informisanje, dok je sa dnevnog reda skinut prijedlog Odluke o otpisu duga J.P. RTV BPK-a Goražde za troškove isporučenog lož-ulja za grijanje, u iznosu od 29.022,63 KM radi ispitivanja pravosnažnosti predloženih akata.
Vlada je Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport dala saglasnost na Projekat o realizaciji nastavnih aktivnosti Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici u okviru dislocirane nastave u Goraždu, kao i saglasnost Premijeru kantona za potpisivanje generalnog ugovora o izvođenju ovih nastavnih aktivnosti. Ovim ugovorom omogućiće se odvijanje redovne nastave u Goraždu za redovne studente I godine Pravnog fakulteta u Zenici, koji nemaju uslova za stanovanje i studiranje u drugim gradovima Federacije BiH, a prema riječima ministrice Drakovac, 90 lica već je pokazalo interesovanje za ovakav vid studija.
Ministrica Drakovac je predložila, a Vlada usvojila i prijedlog rješenja o formiranju Komisije za popis i procjenu vrijednosti opreme Centra za stručnu obuku Goražde, a usvojena je i Odluka o davanju saglasnosti MSŠ „Enver Pozderović“ iz Goražda sa sanaciju mokrog čvora u vrijednosti od 21.791,70 KM.
Vlada BPK-a Goražde do kraja sjednice donijela je odluke o odobravanju grantova Općinama Foča- Ustikolina i Pale-Prača za mjesec novembar 2005.godine u iznosima od po 25.000,00 KM, usvojila Izvještaj Komisije za javnu nabavke i donijela Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za opremanje sale za sastanke u zgradi Kantona, te usvojila Izvještaj Premijera o službenom putu u Strazbourg radi prisustvovanja 20. Skupštini Evropskih regiona, kao i Odluku o plaćanju članarine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde evropskoj mreži gradova za kulturu „Les rencintres“ za 2005. godinu.
Nakon uvodnog obrazloženja direktorice kantonalne Službe za zapošljavanje Nafije Hodo, Vlada BPK-a Goražde dala je svoju saglasnost Upravnom odboru Službe na predloženi Program mjera podsticaja zapošljavanja nezaposlenih osoba sa prostora BPK-a Goražde uz sufinansiranje poslodavaca za novo upošljavanje osoba sa evidencije III, kao i na Program sufinansiranja projekata samozapošljavanja. Ovim projektima, putem Fedaralnog zavoda za zapošljavanje, za realizaciju programa zapošljavanja na području ovog kantona obezbijediće se novih 400.000,00 KM, a posao, ili sredstva za projekte samozapošljavanja, trebala bi dobiti 73 nezaposlena lica različitih stručnih sprema sa evidencije kantonalne Službe za zapošljavanje. Po prvi put uvedena je i kategorija “posao za sve“, u kojoj je predviđeno zapošljavanje 30 lica. Po prvi put, takođe, kao pilot projekat pojavljuje se i ulaganje u projekte samozapošljavanja nezaposlenih lica koji imaju preduslove za samostalno vođenje posla i koji mogu biti potencijalni poduzetnici. Kantonalna služba za zapošljavanje sufinansiraće deset takvih kandidata koji će dobiti po 10.000,00 KM za registraciju firme i početak poslovanja.
Direktorica Hodo dobila je ovom prilikom od članova Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sve pohvale za uspješan rad, koji se , na najbolji način manifestovao u visini dobivenih sredstava od federalnog Zavoda za zapošljavanje plasiranih na područje BPK-a Goražde za projekte zapošljavanja, a koji se kreće u visini od oko 700.000,00 KM za 2005. godinu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.