• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 137.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Vlada BPK-a Goražde glavni pokrovitelj manifestacije „Zlatni glas 2005.“
Pod predsjedavanjem Salka Obhođaša 08.12.2005.godine održana je 137. redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Na početku sjednice, članovi Vlade BPK-a Goražde dali su saglasnost Ministarstvu za privredu na Pravilnik o mjerama za unaprijeđenje stočarske proizvodnje na području BPK-a Goražde, kao i na Pravilnik o ustupanju na privremeno korišćenje objekata, zemljišta i mjesta na antenskim stubovima na RTV objektima u vlasništvu BPK-a Goražde.Vlada je razmatrala i usvojila rješenje o imenovanju članova Skupštine privrednog društva „Bosansko-podrinjske šume“d.o.o Goražde od 11 članova.
Nakon detaljnog razmatranja članovi Vlade BPK-a Goražde dali su saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji kantonalnog Ministarstva unutrašnjih poslova, te zadužili ministra Nusreta Sipovića da pripremi izvještaj o trenutnom stanju vezanom za popunjenost radnih mjesta u ovom ministarstvu, kao i njihovu usklađenost sa Zakonom sa državnoj službi.
Vlada je dala svoju saglasnost Premijeru kantona i ministru za unutrašnje poslove za potpisivanje ugovora sa odabranim ponuđačima „Kuni“ iz Visokog i „Uslužnosti“ iz Sarajeva, o nabavci policijskih uniformi, obuće i druge policijske opreme, u sveukupnoj vrijednosti od 72.000,00 KM.
Razmatrajući odluke iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada BPK-a Goražde usvojila je Odluku na ime odobravanja novčanih sredstava za rad boračkih populacija u iznosu od 5950,00 KM za mjesec novembar 2005. godine, Odluku o odobravanju sredstava za banjsko-klimatsko liječenje tri pripadnika boračkih populacija u RRC „Fojnica“ u Fojnici u iznosu od 1617,00 KM, te stavila van snage Odluku o dodjeli jednokratne novčane pomoći socijalno nezbrinutim demobilisanim borcima sa područja BPK-a Goražde iz 1998.godine, budući da su ova prava regulisana u Zakonu o dopunskim pravima boraca.
U nastavku sjednice, Vlada BPK-a Goražde donijela je, na prijedlog Ministarstva za finansije, Odluku o vršenju popisa i formiranju komisija za popis u BPK-a Goražde na dan 31.12.2005.godine, te donijela rješenja o imenovanju predsjednika i članova pomenutih komisija. Usvojene su i odluke o preusmjeravanju sredstava u budžetu za 2005. godinu kod više budžetskih korisnika.
Na prijedlog ministra za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada BPK-a Goražde na ovoj sjednici usvojila je i Odluku o davanju saglasnosti za pregovaranje i imenovanje predstavnika, prema kojoj se Federalnom ministarstvu zdravstva daje saglasnost da može pregovarati sa Neovisnim strukovnim sindikatom djelatnika uposlenih u zdravstvu Federacije BiH u vezi usaglašavanja odredbi Kolektivnog ugovora u oblasti zdravstva sa odredbama Općeg kolektivnog ugovora. Ovom Odlukom, imenuje se predstavnik Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Elvedina Zec, diplomirani ekonomista, za člana radne grupe Federalnog ministarstva zdravstva zadužene za usaglašavanje ovih ugovora.
Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 2.750,00 KM Crvenom križu BPK-a Goražde kao pomoć za samoodrživi rad udruženja, rad javne kuhinje i kolektivnog smještaja, kao i isplatu novčanih sredstava u visini od 69.875,00 KM „Kaja Company“ d.o.o Goražde na ime naknade troškova po IV privremenoj izgradnji zgrade „Dom“. Prema riječima resornog ministra Nazifa Uručija, zgrada „Dom „ je pokrivena i završeni su grubi radovi, a u toku su aktivnosti sa svim ulagačima za obezbjeđenje sredstava za dovršetak izgradnje ove zgrade koji se planira u narednoj godini.
Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport na ovoj sjednici stavilo je van snage Odluku o davanju saglasnosti na potpisivanje Ugovora o realizaciji nastavnih aktivnosti dislocirane nastave u Goraždu, dok ovo ministarstvo, kako je pojasnila ministrica Emira Drakovac, od Federalnog ministarstva finansija ne dobije potrebna pojašnjenja u vezi primjene Zakona o javnim nabavkama.
Članovi Vlade odobrili su J.P. „Kulturno-informativni centar prača“- Radio Prača novčana sredstva u iznosu od 10.000,00 KM za izmirenje obaveza prema RAK-u, a nakon toga razmatrali su i Izvještaj Komisije za provođenje konkursa za dodjelu studentskih kredita i rang listu studenata koji su nakon provedene procedure bodovanja stekli pravo na kredit. Zaključak je Vlade da se ova rang lista postavi na službenu web stranicu Vlade BPK-a Goražde kao i na oglasnu ploču Kantona, a da sva ministarstva, uprave, službe i direkcije, te druga fizička i pravna lica u roku od sedam dana dostave svoje eventualne primjedbe na ponuđenu listu. Nakon tog roka i razmotrenih žalbi, Minsitarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta predložiće Vladi na usvajanje konačnu rang listu sudenata koji su stekli pravo na dodjelu studentskih kredita.
U nastavku sjednice Vlada BPK-a Goražde usvojila je zaključak o davanju saglasnosti Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Ugovora o isporuci i korišćenju toplotne energije, između Vlade, odnosno Direkcije za robne rezerve BPK –a Goražde i Općine Goražde, te na zahtjev direktora J.P.“Sportsko-kulturno privredni centar“ Goražde Mesura Ćurovića, donijela Odluku o dodjeli 5000 lož-ulja iz kantonalnih rezervi ovom javnom preduzeću, kao pomoć za grijnu sezonu 2005/2006.
Zbog nespojivosti funkcija, dužnosti predsjednika Upravnog odbora Agencije za privatizaciju razriješen je Adis Halilović, a na njegovo mjesto na period od 60 dana do raspisivanja konkursa, imenovan Almir Tabaković, diplomirani pravnik. Delegaciji Vlade koju predvodi ministar za urbanizam, prostorno uređenje i zatitu okoline Vladimr Nedimović odobreno je službeno putovanje u Srbiju i Crnu Goru radi prisustvovanja seminaru o vodama „Aqua Fest-2005.“ koji se održava u Beogradu.
Na kraju sjednice, Vlada BPK-a Goražde donijela je Odluku o glavnom pokroviteljstvu nad Festivalom vokalnih interpretatora „Zlatni glas 2005“ i za tu namjenu odobrila organizatoru Festivala, firmi „Elektroakustik“ d.o.o iz Goražda sredstva u iznosu od 3000,00 KM.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.