• OBJAVLJENO: 02.02.2005.
93.sjednica
Usvojen Program rada za 2005.godinu

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 93.redovnoj sjednici, pod predsjedavanjem mr. Salka Obhođaša, razmatrala je Nacrt Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH. Raspravi su prisustvovali i načelnici sve tri općine u sastavu kantona koji su, pored članova Vlade, dali svoje konkretne primjedbe na ponuđeni tekst ovog zakona.
Generalna je ocjena da Nacrt Zakona o načelima lokalne samouprave ne donosi neke bitnije promjene u odnosu na već postojeći, te da ima dosta uopćenih stvari gdje nisu razgraničene nadležnosti lokalnih od viših nivoa vlasti. Ovaj nacrt zakona, kako je naglašeno,sigurno će do konačnog donošenja pretrpjeti niz promjena, pa je Vlada formirala radnu grupu u čijem sastavu su ministri pravde i urbanizma, kao i sekretar Vlade, koja će, uz uvažavanje sugestija i prijedloga sa ove sjednice napraviti konačan tekst predloženih izmjena.

Na ovoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde usvojila je i svoj Program rada za 2005.godinu, koji se sastoji od sveobuhvatnog programa rada svih ministarstava, službi , direkcija i uprava u sastavu Vlade. Prema riječima premijera BPK Goražde mr. Salka Obhođaša ovaj program mnogo je kvalitetniji od već postojećeg programa, što je odraz mnogo ozbiljnijeg i odgovornijeg pristupa ovoj tematici, te izraženoj želji da se ono što je planirano u idućoj godini i ostvari.
Vlada BPK Goražde dala je svoju saglasnost na predložene Pravilnike o unutrašnjoj organizaciji i sitematizaciji radnih mjesta u ministarstvima za privredu i boračka pitanja, kao i u Službi za odnose sa javnošću BPK Goražde. S tim u vezi, Vlada je dala saglasnost ministru privrede za raspisivanje oglasa,odnosno konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u ovom ministarstvu.

Vlada je dala saglasnost ministru privrede Feridu Buču i da potpiše ugovore o izvođenju radova na sanaciji puteva za povratnike sa firmama “Goraždeputevi” d.d. Goražde, “Grebak”d.o.o. Goražde, “Okac” d.o.o. Goražde i SPD “Cesta 100” Goražde. Za realizaciju ovih ugovora, odnosno za sanaciju puteva za povratnička mjesta na teritoriji BPK i susjednih općina RS-a , iz budžeta Direkcije za ceste BPK biće izdvojeno 52.629,00 KM.

Vlada je na ovoj sjednici usvojila i odluke o izboru najpovoljnijeg izvođača za realizaciju projekata vodosnabdijevanja iz oko 600.000,00 KM preostalih kreditnih sredstava Saudijskog fonda za razvoj. Za izvođenje radova na glavnom projektu crpne stanice rezervoar “Površnica” sa potisnim cjevovodom do rezervoara “Rorovi” izabrano je JKP “6.mart”, dok je firma “Okac” d.o.o Goražde dobila posao za radove na cjevovodu “Kovačka ulica” – Baćanski most.

Vlada BPK Goražde usvojila je Izvještaj komisije za provedbu javnog nadmetanja za izbor izvođača javnih radova pošumljavanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde , te podržala stav Ministarstva privrede da se , nakon dva neuspjela tendera, izvođač radova odabere neposrednom pogodbom.

Na sjednici je donesena Odluka o usvajanju Izvještaja komisije za dodjelu krednih sredstava za zapošljavanje i samozapošljavanje mladih. Ovom odlukom odobrena su kreditna sredstva slijedećim pravnim i fizičkim licima:

1. UR “Mirela” Goražde 10.000,00 KM
2. SZUR “Compas” Goražde 10.000,00 KM
3. SZSR “Građevinar” Goražde 10.000,00 KM
4. SZKR “ Beki” Goražde 10.000,00 KM
5. “A-S Company”d.o.o. Goražde 50.000,00 KM
6. “Goraždestan” d.o.o. Goražde 53.000,00 KM
7. “Galvanopromet” d.o.o. Goražde 20.000,00 KM
8. STR “Zlatno zrno” Goražde 20.000,00 KM
9. “Casablanca” d.o.o. Goražde 10.000,00 KM
10. Krajišnik Edin iz Goražda 10.000,00 KM
11. Klovo Adi iz Goražda 5.000,00 KM
Oko 30 mladih ljudi dobiće posao zahvaljući ovim kreditnim sredstvima.

Vlada BPK Goražde na 93. redovnoj sjednici dala je saglasnost na “Projekat sufinansiranja Zakona o pravima boraca BPK Goražde” , koji je predložilo kantonalno Ministarstvo za boračka pitanja. Ovaj projekat biće upućen na razmatranje Vladi i Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo, koji su i do sada znatnim novčanim ulaganjima pomagali boračku populaciju Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a njegovo eventualno usvajanje riješilo bi njihove brojne probleme .

Članovi Vlade razmatrali su i usvojili Izvještaj o radu KMUP-a za mjesec novembar, te dali saglasnost na tekst Statuta kantonalnog šumsko-privrednog društva “Bosansko-podrinjske šume” d.o.o. Goražde.

Vlada je odobrila i novčana sredstva JU “Dom za stara i iznemogla lica” u iznosu od 5000,00 KM za nabavku lož-ulja , kao i iznos od 16.200,00 KM Zavodu za javno zdravstvo na ime 50% avansa za pokriće troškova provođenja obavezne preventivne sistematske deratizacije, koju za područje BPK Goražde izvodi preduzeće “Sanitacija” d.o.o. Sarajevo.

Sredstva za finansiranje infrastrukturnih objekata povratnicima, u iznosima od 12.000,00 KM i 8.000,00 KM, odobrena su i općinama Pale-Prača i Foča –Ustikolina, a sredstva u iznosu od 695,00 KM, za sanaciju Policijske stanice u Ustikolini dobio je kantonalni MUP .

Na ime naknade troškova banjsko-klimatskog liječenja u RRC “Fojnica” Vlada je odobrila novčana sredstva u iznosu od 1.554,00 KM za tri pacijenta, pripadnika boračkih populacija, dok su sredstva u iznosu od 1.036,00 KM za upućivanje u isti centar odobrena za dva pacijenta iz kategorije civilnih žrtava rata, paraplegičara, distrofičara i oboljelih od cerebralne dječije paralize.

Sredstva u iznosu od 10.900,00 KM za finansiranje redovne djelatnosti dobila je Turistička zajednica kantona, a iznos od 5000,00 KM, za kupovinu pogonskih hemikalija za rad postrojenja, odobren je privrednom društvu “Fabrika vode”d.o.o. Vitkovići.

Vlada će sa iznosom od 2000,00 KM učestvovati u finansiranju Dana pčelarstva BPK Goražde pod nazivom “dr.Muhamed Pašić-Paja”, koje organizuje Uduženja pčelara “Bagrem” iz Goražda, a zajedno sa općinom Goražde, Vlada kantona biće glavni pokrovitelj dočeka Nove godine na otvorenom ispred Gradske dvorane, koji organizuje goraždanski Centar za kulturu.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.