• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 138.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Data saglasnost za realizaciju projekata „Protiv ovisnosti, za život“ i „Sportom protiv droge postavljanjem koševa “

Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde održali su 15.12.2005.godine 138.redovnu sjednicu.
Razmatrajući odluke iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice, Vlada BPK-a Goražde usvojila je Odluku o odobravanju novčanih sredstava za realizaciju Projekta „Stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih povratnika na prostoru Gornjedrinske regije koji žive u šupama, kolibama, podrumima i sl., te pomoć za ugradnju doniranog građevinskog materijala.“ Prema ovoj odluci, iznos od 119.300,00 KM raspoređen je na 111 korisnika ovog projekta. Novčana sredstva u iznosu od 67.770,00 KM za realizaciju projekta doniralo je Federalno ministarstvo raseljenih lica i izbjeglica , a sredstva u iznosu od 51.600,00 KM Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde. Vlada je odobrila sredstva u iznosu od 500,00 KM Srpskom građanskom vijeću-Pokret za ravnopravnost Goražde za pomoć u organizovanju petog jubilarnog novogodišnjeg i božičnog turnira u šahu, te nabavku božićnih paketića. Sa 3000,00 KM podržan je projekt Foruma mladih BPK-a Goražde pod nazivom „Sportom protiv droge- postavljanjem koševa u BPK-a Goražde“. Projektom je predviđeno da se na 10 lokacija na području ovog kantona postave mali koševi za košarku, a realizacijom ovog projekta omogućiće se svima onima koji vole košarku, a posebno mladim ljudima, da razvijaju sportske aktivnosti i održavaju zdrav , takmičarski duh.
Iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde izdvojiće se i sredstva u iznosu 2460,00 KM Bahto Ismetu, na ime participacije za obavljenu žetvu pšenice povratnicima u općinama Ustiprača, Čajniče i Rogatica; sredstva u iznosu od 1600,00 KM Uredu muftije goraždanskog za nabavku računarske opreme; sredstva u iznosu od 2000,00 KM Bošnjačko-planiraskom društvu „Goražde-Maglić“ kao pomoć za okončanje radova na izgradnji SRC „Ruda Glava“, kao i sredstva od 2000,00 KM Udruženju dobrovoljnih davalaca krvi Goražde za pomoć u organizovanju akcija dobrovoljnog davanja krvi.
Vlada BPK-a Goražde dala je svoju saglasnost za implementaciju projekta RTV BPK Goražde pod nazivom „Protiv ovisnosti, za život“, te zadužila Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde i Stručni tim Vlade BPK-a Goražde za preventivnu brobu protiv droge i drugih toksikomanija da aktivno sudjeluju u implementaciji ovog projekta.
Vlada je razmatrala dopis za rješavanje statusa zdravstvenog osiguranja radnika koji to pravo ne ostvaruju po drugom osnovu, koje je Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice BPK-a Goražde dobilo od Kantonalnog odbora Saveza samostalnih sindikata. Naime, krajem ove godine ističe Ugovor po osnovu kojeg su radnici sa nerješenim radno-pravnim statusom ostvarivali pravo na zdravstvenu zaštitu ovjerom svojih zdravstvenih knjižica, a to pravo u 2005.godini koristilo je 305 radnika. Ocjenjujući da i u narednoj godini postoji potreba za ovakvim rješavanjem zdravstvenog statusa radnika ,( a naš kanton jedini je u Federaciji BiH koji je to na odgovarajući način regulisao u 2005. godini) ,Vlada BPK-a Goražde zadužila je ministra za socijalnu politiku Nazifa Uručija da za narednu sjednicu pripremi prijedlog odluke koja će biti upućena Skupštini na razmatranje, a predloženo je takođe, da se u narednoj godini otvori i odgovarajući ekonomski kod za tu namjenu.
Razmatrajući odluke iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, Vlada BPK- a Goražde odobrila je novčana sredstva u iznosu od 7627,10 KM na ime avansa za sanaciju mokrog čvora u JU Mješovita srednja škola „Enver Pozderović“ Goražde.
Kako su od federalnih ministarstava finansija i obrazovanja stigla pozitivna mišljenja vezana za početak dislocirane nastave u Goraždu Pravnog fakulteta Zenica, Vlada BPK-a Goražde dala je saglasnost Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje generalnog Ugovora o realizaciji nastavnih aktivnosti dislocirane nastave u Goraždu sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Zenici koga zastupa v.d. dekan prof. dr. Salih Jalimam.
Na sjednici je doneseno i rješenje o razrješenju Selima Imamovića dužnosti člana Školskog odbora OŠ „Hasan Turčalo Brzi“ Ilovača, dok je prijedlog za imenovanje novog člana ovog odbora poslan u proceduru u skladu sa vladinim i drugim imenovanjima.
Vlada je usvojila rješenje o razrješenju Mensuda Popovića dužnosti predsjednika Školskog odbora JU Srednja tehnička škola „Hasib Hadžović“ i na njegovo mjesto imenovala Muhameda Pilava.
Vlada BPK-a Goražde razmatrala je Izvještaj o aktivnostima pripadnika PU-PS Goražde, vezanog za dešavanja u HI „Azot“ Vitkovići od 12.12.2005.godine, te donijela slijedeći zaključak:
1. Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde izražava nezadovoljstvo na činjenicu da je 12.12.2005.godine u Uredu Komesara policije održan sastanak na kojem su se dogovarale aktivnosti oko uvođenja vlasnika „Bazne hemije“-Vitkovići u ovaj privredni subjekt, a da pri tome na taj sastanak nije pozvan niko od predstavnika Vlade BPK-a Goražde-odnosno resornog Ministarstva za privredu koje je odlukama Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde ovlašteno da vrši radnje i postupke u ovome predmetu.
2. Izražava se zabrinutost da su pripadnici policije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde vršili radnje i postupke bez bilo kakvog pravosnažnog akta donesenog u izvršnom, parničnom ili upravnom postupku, a kojim se nalaže ili traži intervencija ili asistencija policije.
3. Kompletan spis sa dešavanjima na dan 12.12.2005. godine, a odnosi se na lokalitet „Bazne hemije“, odnosno upotrebu policijskih snaga, dostavit će se Skupštini BPK-a Goražde, Javno-žalbenom birou Ministarstva unutrašnjih poslova BPK-a Goražde i Nezavisnom odboru za izbor i imenovanje Policijskog komesara radi njihovog postupanja u skladu sa utvrđenim nadležnostima.

Nakon uvodnog obrazloženja sekretara KMUP-a Nermina Džambegovića, Vlada je usvojila Izvještaj o radu Ministarstva za unutrašnje poslove BPK-a Goražde za mjesec novembar 2005. godine u kojem je konstatovano da je stanje javnog reda i mira, bezbjednosti saobraćaja i kriminaliteta u porastu u odnosu na protekli mjesec.
Vlada BPK-a Goražde razmatrala je i vratila na doradu Izvještaj Komisije za kontrolu realizacije ugovora o korišćenju sredstava za podsticaj investicija iz Budžeta BPK-a Goražde za 2004. godinu, s obrazloženjenjem da ovaj izvještaj mora biti potpuniji i sa tabelarnim prikazom, te naložila Ministarstvu za privredu da povuče bankovne garancije i raskine ugovore sa onim potpisnicima ugovora koji nisu ispoštovali njegove odredbe.
U nastavku sjednice, članovi Vlade BPK-a Goražde dali su saglasnost direktoru Direkcije robnih rezervi BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o isporuci energenta, isporuci i korišćenju toplotne energije iz kotlovnice JU Centar za kulturu sa JP RTV BPK Goražde i JU Centar za kulturu.
Donesene su i odluke o preusmjeravanju sredstava u Budžetu BPK-a Goražde, te razmatran dopis Ministarstva za boračka pitanja vezan za implementaciju Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica, nakon čega je potvrđen raniji donesen zaključak po kome Vlada BPK-a Goražde poziva općine u sastavu BPK-a Goražde da u potpunosti implementiraju odredbe Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica iz okvira svojih nadležnosti.
Vlada je usvojila Odluku o razriješenju Kenana Kanlića sa dužnosti zamjenika predsjednika Komisije za procjenu šteta od prirodnih i drugih nesreća na području BPK-a Goražde, kao i Odluku da se za predsjednika i zamjenika ove komisije imenuju Nusret Kazagić i Edin Kuduz. Agencija za privatizaciju BPK-a Goražde dobila je od Vlade saglasnost za popunu radnog mjesta tehnički sekretar i operator na računaru na određeno vrijeme do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, dok je zahtjev Kantonalne uprave za inspekcijske poslove za nabavku opreme vraćen na doradu.
Na kraju sjednice, Vlada BPK-a Goražde odobrila je novčana sredstva u iznosu od 7000,00 KM za realizaciju projekta izrade gromobranske instalacije na zgradama u ulici Zaima Imamovića 8-10 i 18-20 u Goraždu, kao i novčana sredstva u iznosu od 1500,00 KM Savez izviđača BPK-a Goražde za pomoć u realizaciji svakodnevnih aktivnosti.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.