• OBJAVLJENO: 08.04.2022.
128. sjednica
Odobren “Program stručnog osposobljavanja za 2022.godinu” kantonalne Službe za zapošljavanje

D n e v n i  r e d

 1. Usvajanje Zapisnika sa 127. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencije profitne marže privrednom društvu “Hošo Transport” d.o.o. Goražde;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji za ceste BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o nabavci novog terenskog motornog vozila 4×4 za potrebe Direkcije za ceste;

2.3. Zaključak o usvajanju Izvještaja o utrošku novčanih sredstava po programu Podrške razvoju neprofitnih organizacija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o odobravanju isplate novčanih sredstava JU “Dom za stara i iznemogla lica” Goražde.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja: 

4.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad udruženja boračkih populacija za mjesec mart 2022.godine;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program sa izmjenama i dopunama Programa utroška sredstava sa ekonomskog koda 614300-Tekući transferi neprofitnim organizacijama;

4.3. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o javnoj nabavci izvođenja dodatnih radova i radova koji nisu planirani u dvoljnoj količini Glavnim projektom rekonstrukcije Centralnog spomen obilježja branilaca Goražda u Goraždui faza II „Kamenorezački radovi.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava JP RTV BPK-a Goražde d.o.o. na ime III (treće) rate od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2022.godinu;

5.2. Zaključak kojim se daje saglasnost ministru na potpisivanje Ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa JU Za predškolski odgoj i obrazovanje;

5.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za dodatne programe.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za  finansije:

6.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za platu za mjesec mart 2022.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

7.1. Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška namjenskih sredstava Ministarstva sa podračuna “Kantonalnog stambenog fonda”;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti na Plan utroška namjenskih sredstava Ministarstva sa podračuna “Za zaštitu okoliša BPK-a Goražde”.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

8.1. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju članova Policijskog odbora za policijske službenike BPK-a Goražde;

8.2. Odluka o davanju saglasnosti ministru za ustupanje stalnog sredstva bez naknade.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

9.1. Odluka o davanju saglasnosti J.U. „Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“ na „Program stručnog osposobljavanja 2022.godine“.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

10.1. Povećanje cijene papira, Informacija-dostavljena od Svjetlostkomerc  Sarajevo;

10.2. Informacija po Zaključku, broj: 03-31-402-1/22;

10.3. Izvještaj o epidemiološkoj situaciji COVID-19 na području BPK Goražde za period 28.03.2022.-03.04.2022.godine;

10.4. Dostava podataka o potraživanjima po osnovu doprinosa na plaće uposlenika u Turističkoj zajednici Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

10.5. Odluka o plaćanju računa;

10.6. Zaključak o informaciji Vlade Federacije BiH;

10.7. Razmatranje Prednacrta Zakona o državnoj službi Federacije BiH;

10.8. Odluka o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška budžetskih sredstava Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a Goražde i Plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje za 2022.godinu;

11.2. Odluka o davanju saglasnosti na Plan korištenja finansijskih sredstava ostvarenih na osnovu naknade za zaštitu od požara i vatrogastva za 2022.godinu;

11.3. Izvještaj o realizaciji planiranih zadataka iz Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području BPK-a Goražde za period 2021 od 2026.godine, u 2021.godini;

11.4. Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde za 2021.godinu;

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi:

12.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK Goražde da izvrši nabavku 25,2 tone drvene peleti.

13. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

13.1. Odluka o rasporedu kancelarijskih prostorija u zgradi Vlade BPK-a Goražde.

14. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Agencije za privatizaciju u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde:

14.1.  Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za privatizaciju BPK Goražde.

15.Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra za finansije Esada Kanlića, pod 5.tačkom dnevnog razmatrat će se podtačka 5.2.

5.2. Odluka o odobravanju tekućih  transfera općinama/gradu u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Na prijedlog ministra Armina Mandža, pod 8.tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 8.3.

8.3. Zaključak kojim Vlada BPK-a Goražde prihvata tekst aneksa Protokola o vođenju postupka pregovora i zaključivanje Kolektivnog ugovora za uposlenike MUP-a BPK-a Goražde

Na prijedlog ministra za privredu Harisa Salkovića, pod 2. tačkom dnevnog razmatrat će se podtačka 2.4.

2.4. Prijedlog Mišljenja na Odluku o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata

Na prijedlog sekretara Vlade Emirsa Sijerčića, pod tačkom tekuća pitanja razmatrat će se Dopis Direkcije za E-integracije.

Informacija sa sjednice

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 128.redovnoj sjednici dala je saglasnost Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na „Program stručnog osposobljavanja za 2022.godinu“, uz prethodnu saglasnost resornog Ministarstva pravosuđa. Tako će se nakon dvije godine pauze svim visokoobrazovanim osobama bez radnog iskustva koji se nalaze na evidenciji kantonalne Službe za zapošljavanje pružiti mogućnost stručnog ospobljavanja i sticanje prvog radnog iskustva za samostalan rad u struci, kako bi stekli uslov za polaganje stručnih ispita i postali konkurentniji na tržištu rada. Nosilac realizacije ovog Programa u ukupnoj vrijednosti od 228.000 KM bit će Služba za zapošljavanje BPK Goražde. U finansiranju programa sa 100.000 KM učestvuje Vlada Bosansko-podrinjskog Goražde, sa 48.000 KM Federalni zavod za zapošljavanje, dok je ostatak sredstava obezbijedila kantonalna Služba.

S ciljem stabilizacije domaćeg tržišta, Vlada BPK Goražde dala je pozitivno mišljenje Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa na prijedlog Odluke o privremenoj zabrani izvoza određenih šumskih drvnih sortimenata smatrajući da bi ona u mnogome pomogla domaćim drvoprerađivačima koji se bave finalnom proizvodnjom, a koji su u oskudici sa sirovinom zbog nekontrolisanog izvoza sirovine- poluproizvoda.

Saglasnost i pozitivno mišljenje Vlade i Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobio je odgovor Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK Goražde upućen Instituciji ombudsmena za ljudska prava koji se odnosi na Preporuku u vezi sa ostvarivanjem prava djece na invalidska kolica.  Kako je navedeno, Zavod zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde će na slijedećoj sjednici Upravnog odbora donijeti zaključak da djeca do navršene sedme godine života ostvaruju ovo pravo.

Takođe, primljen je k znanju Zaključak Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u vezi Informacije o zaštiti života i zdravlja stanovništva u Federaciji BiH u svjetlu aktuelnih ratnih događanja u Ukrajini te zaduženo Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da razmotri i postupi po tačkama 8 i 9 ovog zaključka. Ove tačke odnose na preporuku kantonima da popišu zalihe esencijalnih lijekova i sanitetskog materijala u apotekama, bez obzira na oblik vlasništva, a posebno u ugovornim apotekama, kao i da osiguraju tromjesečne zalihe esencijalnih lijekova i medicinskih sredstava u saradnji sa zavodima zdravstvenog osiguranja kantona.

Ministarstvo za pravosuđe zaduženo je da Vladi dostavi svoje Mišljenje na Prednacrt Zakona o državnoj službi Federacije BiH dostavljen od Federalnog ministarstva pravde.

Na prijedlog Ministarstva unutrašnjih poslova, Vlada BPK prihvatila je tekst i dala saglasnost Pregovaračkom timu Vlade na potpisivanje anex-a Protokola o vođenju postupka pregovora i zaključivanja Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova kojim je rok za zaključivanje ugovora produžen za sedam dana.

U nastavku sjednice, razmatrana je aktuelna epidemiološka situacija u vezi pandemije COVID-19 na području BPK Goražde koja je ocijenjena veoma stabilnom.  Resorni ministar tom prilikom upoznao je Vladu da je Vlada Federacije BiH za 14 dana produžila mjere i naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva koje su trenutno na snazi.

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobilo je saglasnost Vlade na Plan utroška namjenskih sredstava Ministarstva s podračuna “Kantonalnog stambenog fonda”u iznosu od 272.368 KM, kao i na izmjene i dopune Plana utroška namjenskih sredstava Ministarstva s podračuna “Za zaštitu okoliša BPK-a Goražde“.

Premijerka BPK-a Goražde dobila je saglasnost da potpiše Ugovor o javnoj nabavci izvođenja dodatnih radova i radova koji nisu planirani u dovoljnoj količini Glavnim projektom rekonstrukcije Centralnog spomen obilježja branilaca Goražda u Goraždu, faza II „Kamenorezački radovi u iznosu od 21.818 KM čime je, prema riječima ministra za boračka pitanja, završena finansijska konstrukcija izgradnje ovog spomen obilježja.

Saglasnost Vlade dobio je i Program utroška budžetskih sredstava Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a Goražde, kao i planovi korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu i spašavanje i naknade za zaštitu od požara i vatrogastva za 2022.godinu.

Primljen je k znanju Izvještaj o utrošku novčanih sredstava po programu Podrške razvoju neprofitnih organizacija u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde u budžetu Ministarstva za privredu. Takođe, razmatran je Izvještaj o realizaciji planiranih zadataka iz Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području BPK-a Goražde za period 2021. od 2026.godine, u 2021.godini, te Izvještaj o radu Kantonalne uprave civilne zaštite BPK Goražde za 2021.godinu koji su upućeni u skupštinsku proceduru.

Ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport dobila je saglasnost za potpisivanje Ugovora o realizaciji provedbe obaveznog programa za djecu pred polazak u školu sa JU Za predškolski odgoj i obrazovanje, u iznosu od 32.681 KM.

JU “Dom za stara i iznemogla lica” Goražde odobreno je 30.000 KM za redovne aktivnosti. Odobrena su takođe i novčana sredstva nosiocima sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za dodatne programesredstava za rad udruženja boračkih populacija, kao i tekući transferi drugim nivoima vlasti za mart ove godine.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.