• OBJAVLJENO: 15.03.2006.
Održana 140.redovna sjednica Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Utvrđen prijedlog budžeta BPK-a Goražde za 2006. godinu!

Članovi Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na svojoj 140. redovnoj sjednici, održanoj 27.12.2005.godine pod predsjedavanjem Salka Obhođaša, utvrdili su i poslali Skupštini kantona na usvajanje prijedlog Budžeta i Zakona o izvršenju budžeta BPK-a Goražde za 2006.godinu.
Nakon uvodnog obrazloženja direktorice Nafije Hodo, Vlada je dala saglasnost na Finansijski plan Službe za zapošljavanje BPK- a Goražde i kao sastavni dio prijedloga Budžeta BPK-a Goražde uputila ga Skupštini na razmatranje. Ovom prilikom, upućene su riječi pohvale direktorici i menadžmentu kantonalne Službe za zapošljavanje na dosadašnjem radu i ambicioznom planu za 2006. godinu.
Razmatrajući materijale iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja, Vlada BPK-a Goražde odobrila je isplatu novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde u iznosu od 4.430,00 KM na ime naknade za zdravstvenu zaštitu lica kojima je priznato svojstvo korisnika boračko-invalidske zaštite za mjesec oktobar i novembar 2005. godine, kao i sredstva u iznosu od 1.617,00 KM za naknadu troškova banjsko-klimatskog liječenja 3 pripadnika boračkih populacija u RRC „Fojnica“ u Fojnici. Sredstva u iznosu od 200,00 KM dobilo je Udruženje demobilisanih boraca BPK-a Goražde za održavanje sjednice Upravnog odbora Saveza demobilisanih boraca OOR-a 1992-1995 F BiH u Goraždu.
Članovi Vlade BPK-a Goražde su nakon uvodnog obrazloženja ministra Nazifa Uručija, donijeli Odluku o osnovama, kriterijima i mjerilima za zaključivanje ugovora između Zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, kojom se reguliše primjena standarda zdravstvene zaštite na ovom području. Vlada je odobrila i isplatu novčanih sredstava Zavodu zdravstvenog osiguranja u iznosu od 8.180,00 KM za finansiranje privremenog zdravstvenog osiguranja socijalno ugroženih kategorija radnika koji ne ostvaruju prava iz radnog odnosa, a nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu za novembar i decembar mjesec 2005. godine.
Na ovoj sjednici, Vlada je donijela rješenja o razriješenju predsjednika i članova Upravnog odbora Kantonalne bolnice Goražde i rješenje o njihovom ponovnom imenovanju na 60 dana, do konačnog imenovanja ovog odbora u skladu sa zakonom.
Odobrena su i sredstva u iznosu od 4.584,00 KM firmi „UNIPROJEKT“ d.o.o Goražde za naknadu troškova vršenja nadzora nad izvođenjem grubih građevinskih radova na zgradi „Dom“ u Goraždu.
Nakon uvodnog obrazloženja ministra za pravosuđe, upravu i radne odnose Midhata Bašića, Vlada je donijela rješenje o utvrđivanju oznaka za organe Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za vođenje osnovnih i pomoćnih knjiga evidencije o predmetima i aktima u 2006. godini, te utvrdila prijedlog Uredbe o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za plaće namještenika u kantonalnim organima državne službe i uputila je nadležnim sindikalnim organizacijama radi davanja eventualnih primjedbi, prijedloga i sugestija. Vlada je zadužila radnu grupu da nakon dostavljenog mišljenja Sindikata sačini konačan prijedlog Uredbe i dostavi je Vladi na usvajanje, a ovoj radnoj grupi naloženo je da sačini i prijedlog slične uredbe za državne službenike u organima uprave BPK-a Goražde, uključujući i službenike Ministarstva unutrašnjih poslova Goražde.
U nastavku sjednice, Vlada BPK-a Goražde dala je saglasnost Premijeru da potpiše Anex Ugovora o koncesiji za korištenje voda za obavljanje djelatnosti proizvodnje mineralne vode i bezalkoholnih pića sa izvorišta „Bijele Vode“ na području općine Pale- Prača, te donijela Odluku o sporazumnom raskidu Ugovora o koncesiji za izgradnju i korištenje malih hidroelektrana na rijeci Kolini, općina Foča-Ustikolina i rijeci Čemernici , općina Pale- Prača sklopljenim sa privrednim društvom „GRID BH“ d.o.o. iz Sarajeva kao koncesionarom.
Odluka o mjerama neposredne kontrole cijena određenih proizvoda i usluga od interesa za Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Odluka o utvrđivanju marži za sve vrste brašna, hljeba od brašna žitarica, mlijeka i jestivog ulja, kao i Odluka o delegiranju ministra za privredu u Federalni tim za monitoring cijena nakon uvođenja PDV-a, vraćene su predlagaču, Ministarstvu za privredu na doradu.
Članovi Vlade usvojili su Odluku o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport, kao i odluke o odobravanju novčanih sredstava za isplatu dvije prispjele rate za izmirenje duga za električnu energiju „Fabrike bode“ do.o.o. Vitkovići u iznosima od 6.285,33 KM i 8.483,33 KM, kao i odluke o odobravanju novčanih sredstava Centru za kulturu u iznosu od 3000,00 KM za sufinansiranje lista „Glas Goražda“, te 5000,00 KM za sufinansiranje kulturne djelatnosti.
Vlada BPK-a Goražde odobrila je i KUD-u „Azot“ iz Vitkovića novčana sredstva u iznosu od 2000,00 KM za izmirenje prispjelih obaveza, kao i jendokratnu novčanu pomoć u istom iznosu Uredu Muftijstva goraždanskog za opremanje prostorija Muftijstva.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2020. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.