• OBJAVLJENO: 21.04.2022.
129. sjednica
Odobrena sredstva za isplatu prve, od sedam studentskih stipendija, studentima s područja BPK-a Goražde za studijsku 2021/2022.godinu

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 128. redovne, 32. telefonske i 44. vanredne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde da izvrši plaćanje fakture broj: 64/22 od 17.03.2022.godine, po okončanoj situaciji, ispostavljen od strane privrednog društva “Okac” d.o.o. Goražde, za izvedene radove na redovnom (zimskom) održavanju reginalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica-Ilovača-Prača;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti premijeru BPK-a Goražde da potpiše Ugovor o izvođenju radova na modernizaciji reginalne ceste R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Zorovići-Goršić Polje sa privrednim društvom “Okac” d.o.o. Goražde;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti za popunu upražnjenog mjesta- Stručni saradnik za ekonomske poslove;

2.4. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga Odluke o osnivanju Turističke organizacije BPK-a Goražde;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkciji za ceste BPK Goražde na izmjene i dopune Plana i Programa utroška sredstava Direkcije za ceste BPK Goražde za 2022.godinu;

2.6. Zaključak o primanju k znanju Informacije o dodjeli sirovine za preduzeća koja posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

3.1. Odluka o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba;

3.2. Odluka o davanju saglsnosti na Program utroška sredstava iz budžeta Ministarstva sa ekonomskog koda 615100-Kapitalni transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2022.godinu;

3.3. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava iz budžeta Ministarstva sa ekonomskog koda 614100 (JAO 003) – tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2022.godinu;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti Ministru za popunu upražnjenog radnog mjesta na poziciji Stručni saradnik za zdravstvenu zaštitu i javno zdravstvo;

3.5. Zaključak o razmatranju Godišnjeg Izvještaja o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde, za period 01.01. – 31.12.2021.godine;

3.6. Odluka o davanju prethodne saglasnosti direktorici JU Centra za socijalni rad BPK-a Goražde za prijem pripravnika na radno mjesto – stručni saradnik/ca za pedagoške poslove-određeno vrijeme, jedan izvršilac.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

4.1. Odgovor na poslaničko pitanje;

4.2. Izvještaj o izvršenju budžeta BPK-a Goražde za period januar-decembar 2021.godine;

4.3. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske rezerve BPK-a Goražde za period januar-decembar 2021.godine;

4.4.Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Zaključak o davanju saglasnosti  JU OŠ “Ustikolina” Ustikolina za pokretanje procedure za asfaltiranje školskog dvorištva;

5.2. Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava sportskim klubovima;

5.3. Rješenje o razrješenju predsjednika i Rješenje o privremenom imenovanju predsjednika Skupštin JP RTV BPK-a Goražde;

5.4. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate prve i druge rate od ukupno sedam, studentskih stipendija studentima sa područja BPK-a Goražde za studijsku 2021/2022.godinu;

5.5. Odluka o davanju saglasnosti Predagoškom zavodu BPK-a Goražde za uspostavu službene web stranice;

5.6. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu;

5.7. Odluka o davanju saglasnosti na sistematizaciju radnih mjesta i zadataka te visini koeficijenta za obraču plata Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o;

5.8.Odluka o davanju saglasnosti na Program o imjenama Programa utroška sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 200 (KAM 001)-Tekući transfer pojedincima-isplata stipendija za 2022.godinu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška budžetskih sredstava sa ekonomskog koda 614 100 – Tekući transferi drugim nivoima vlasti;

6.2. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji fasade i vanjske stolarije, a u cilju povećanja energetske efikasnosti na objektu JU OŠ “Prača” Prača;

6.3. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji fasade i dijela vanjske stolarije, a u cilju povećanja energetske efikasnosti na objektu JU OŠ “Husein ef. Đozo” Goražde;

6.4. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji fasade i vanjske stolarije, a u cilju povećanja energetske efikasnosti  na objektu Službe za zapošljavanje BPK-a Goražde;

6.5. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška budžetskih sredstava Ministarstva sa ekonomskog koda 614 400 – Subvencije javnim preduzećima.                    

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

7.1. Informacija o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goraže i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za mart 2022.godine;

7.2. Odluka o davanju saglasnosti Policijskom komesaru Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde za isplatu naknade za rad, članu Support Team-a u FBiH;

7.3. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za period 01.01.-31.03.2022.godine;

7.4. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu;

7.5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Ministarstvu.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1. Mišljenje na Prednacrt Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog katona Goražde:

9.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava Medžlisu Islamske zajednice;

9.2. Razmatranje Zaključaka Parlamentarne skupštine BiH-Dom naroda.

9.3. Izvještaj o dosadašnjim aktivnostima Švicarskog Caritasa na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

9.4. Stav po Zaključku Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

10.1. Prijedlog Sporazuma o polaganju ispita za profesionalnog vatrogasca, ispita za dobrovoljnog vatrogasca i ispita rukovodioca za gašenje požara;

10.2. Zaključak o davanju saglasnosti za sklapanje Ugovora o djelu  za angažovanje jednog izvršioca (SSS) u trajanju od 2 mjeseca.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave za inspekcijske poslove:

11.1. Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o inspekcijama u BPK-a Goražde;

11.2. Izvještaj o radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde za 2021.godinu.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći:

12.1. Zaključak o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

13.Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Harisa Salkovića, pod 2. tačkom dnevnog reda povlači se podtačka 2.5., a razmatrat će se podtačke 2.6. i 2.7.

2.6. Odluka o  imenovanju direktora Kantonalne uprave za šumarstvo u Ministarstvu za privredu Bosasnko-podrinjskog kantona Goražde

2.7. Odluka o donošenju  Programa utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda  615 100 Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti (vodne naknade) za 2022. godinu „Plan i Program  utroška sredstava u sektoru vodoprivrede za 2022. godinu“

Na prijedlog ministra Biljane Begović, sa dnevnog reda povlači se podtačka 5.6.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 129.redovnoj sjednici razmatrala je i usvojila izvještaje o izvršenju Budžeta i utrošku tekuće budžetske rezerve BPK-a Goražde za period januar-decembar 2021.godine, koji su upućeni u skupštinsku proceduru.

Kako je konstatovano, u ovom izvještajnom periodu Bosansko-podrinjski kanton ostvario je ukupne prihode u iznosu od 41.672 126 KM, a rashode u iznosu od 37.504.452 KM, što znači da je ostvaren višak prihoda nad rashodima u iznosu od 4.167.674 KM (suficit tekuće godine). Akumulirani deficit na dan 31.12.2021. godine iznosi 2.600.314 KM. Imajući u vidu da je akumulirani deficit na kraju 2020.godine iznosio 6. 659.783 KM , razlika od 4.059.469 KM predstavlja finansijski rezultat tekuće godine.

Razmatran je i utvrđen Prijedlog Zakona o dopuni Zakona o inspekcijama u BPK-a Goražde koji je po skraćenom postupku upućen u skupštinsku proceduru, a nakon utvrđivanja, u skupštinsku proceduru upućen je i prijedlog Odluke o osnivanju Turističke organizacije BPK-a Goražde.

U skupštinsku proceduru upućeni su i izvještaji o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja BPK-a Goražde i radu Kantonalne uprave za inspekcijske poslove BPK Goražde za 2021.godinu.

Vlada je prihvatila Mišljenje Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK Goražde na Prednacrt Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH koje je proslijeđeno Federalnom ministarstvu pravde.

Na današnjoj sjednici razmatrane su i primljene k znanju informacije o stanju sigurnosti na području BPK Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za prva tri mjeseca ove godine te mjesec mart. Prema obrazloženju resornog ministra, opće stanje sigurnosti može se ocijeniti zadovoljavajuće. Zahvaljujući maksimalnom zalaganju, policija je u ovom periodu izvršila dosad najveću zapljenu duhana namijenjenog ilegalnoj prodaji, a rezultati su postignuti i u pojačanim kontrolama ilegalne trgovine opojnim drogama i kontrole saobraćaja, tokom koje je izdato preko 800 prekršajnih naloga.

Vlada BPK dala je saglasnost na sistematizaciju radnih mjesta i zadataka i visinu koeficijenata za obračun plata Javnom preduzeću RTV Bosansko – podrinjskog kantona Goražde d.o.o. utvrđenih Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka od 17.02.2022.godine. Ova odluka usvojena je nakon što je preraspodjelom sredstava između budžetskih korisnika obezbijeđeno dodatnih 50.000 KM za povećanje plaća, odnosno njihovo usklađivanje sa rastom troškova života, za 30 uposlenih u ovom javnom preduzeću, čija primjena počinje od 1.maja ove godine.

Primljena je k znanju i Informacija o dodjeli sirovine za drvnu industriju za preduzeća koja posluju na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Tom prilikom, JP Bosansko podrinjske šume zaduženo je da svoju sirovinu ponudi drvopreradivačima u skladu sa datim parametrima navedenim u prilogu akta kojeg je Vladi putem Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uputila Privredna komora Federacije BiH – Udruženje za šumarstvo i drvnu industriju.

Takođe, razmatran je i primljen k znanju Izvještaj o dosadašnjim aktivnostima Švicarskog Caritasa na području Bosansko podrinjskog kantona Goražde.

U nastavku sjednice, Vlada BPK je na prijedlog Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice usvojila Odluku o visini potrebnih prihoda za zadovoljenje stambenih potreba.

Usvojeni su i programi utroška sredstava iz budžeta ovog ministarstva sa ekonomskih kodova: Kapitalni i tekući transferi za zdravstvo (od značaja za Kanton) za 2022.godinu u visini od  100.000 i 30.000 KM.

Vlada je odobrila Plan i program utroška sredstava u sektoru vodoprivrede u budžetu Ministarstva za privredu za ovu godinu u visini od 890.041 KM, a saglasnost su dobili i programi utroška budžetskih sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline sa ekonomskih kodova – Tekući transferi drugim nivoima vlasti i Subvencije javnim preduzećima u iznosima od 120.000 i 16.000 KM.

Premijerka BPK-a Goražde dobila je saglasnost da potpiše Ugovor o izvođenju radova na modernizaciji regionalne ceste R 448a Osanica-Ilovača-Prača, dionica Zorovići-Goršić Polje sa privrednim društvom “Okac” d.o.o. Goražde u vrijednosti od 344.974 KM, a Ministarstvo za privredu-Direkcija za ceste BPK Goražde da izvrši plaćanje fakture po okončanoj situaciji, ispostavljene od strane ovog privrednog društva  za izvedene radove na redovnom (zimskom) održavanju regionalne ceste R 448 Potkozara-Goražde-Hrenovica i R 448a Osanica_Ilovača-Prača u iznosu od 140.000 KM.

JU OŠ “Ustikolina” Ustikolina dobila je saglasnost za pokretanje procedure za asfaltiranje školskog dvorišta.

Saglasnost Vlade za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji fasade i vanjske stolarije, a u cilju povećanja energetske efikasnosti, dobile  su javne ustanove OŠ “Husein ef. Đozo” Goražde i OŠ “Prača” Prača, te Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde , koji će biti finansirani iz izvornih prihoda škola i namjenskih sredstava u budžetu Ministarstva za urbanizam sa podračuna za zaštitu okoliša.

Vlada BPK je na današnjoj sjednici odobrila isplatu prve, od ukupno sedam, studentskih stipendija studentima s područja BPK-a Goražde za studijsku 2021/2022.godinu u iznosu od  21.600 KM, kao i akontativnu isplatu novčanih sredstava sportskim klubovima u visini od 41.700 KM za redovne programe.

Na kraju sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde odobrila je tekst Sporazuma između kantonalnih uprava civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Kantona Sarajevo o polaganju ispita za profesionalne i dobrovoljne vatrogasce i ispita za rukovodioce akcije gašenja požara u dobrovoljnom vatrogastvu za kandidate s područja Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te dala saglasnost direktoru Kantonalne uprave civilne zaštite BPK za njegovo potpisivanje.

Donesena su i rješenja o razrješenju i privremenom imenovanju predsjednika Skupštine JP RTV BPK-a Goražde te imenovan vršilac dužnosti direktora Kantonalne uprave za šumarstvo do završetka konkursne procedure.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2023. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.