• OBJAVLJENO: 15.04.2022.
44. vanredna sjednica
Prihvaćen tekst Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova BPK Goražde

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga Odluke o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika.

2. Razmatranje prijedloga Zaključka o prihvatanju teksta Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

3. Razmatranje prijedloga Odluke o utvrđivanju Liste projekata koji će se kandidovati u Program javnih investicija FBiH za period 2023-2025.

4. Razmatranje Zaključka o potvrdi finalne verzije Aneksa Uputstva o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija.

Na prijedlog ministra Harisa Salkovića pod 4.tačkom dnevnog reda razmatrat će se:

4. Odluka o odobravanju službenog  putovanja  u inostranstvo – Zaltibor (Republika Srbija).

Informacija sa sjednice

Na današnjoj 44.vanrednoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde prihvatila je tekst Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde te dala saglasnost resornom ministru da ga u ime Vlade potpiše sa predstavnicima sindikata policije.

Zaključak je usvojen nakon što je Vlada na prijedlog Ministarstva finansija usvojila Odluku o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika čijim usvajanjem je u budžetu Ministarstva unutrašnjih poslova obezbijeđeno nedostajućih 223.000 KM potrebnih za potpisivanje ovog kolektivnog ugovora. Kako je istaknuto, obezbjeđenjem uslova za primjenu usklađenih koeficijenata za obračun plaća policijskih službenika, sva ministarstva u sastavu Vlade BPK Goražde, na čelu sa Ministarstvom unutrašnjih poslova omogućili su policajcima mnogo bolji radno-pravni status, što niko nije uradio za 12 godina.

Vlada je na prijedlog Ministarstva privrede utvrdila Listu projekta koje kandiduje u Program Javnih investicija FBiH 2023-2025. godina. Riječ je projektima: Revitalizacija planirane poslovne zone „HALDIŠTE” i zaštita rijeke Drine od industrijskog otpada, te “Izgradnja regionalne sanitarne deponije Trešnjica u Goraždu“,  ukupne vrijednosti 16.350.000 KM.

Na kraju sjednice, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde potvrdila je finalnu verziju Aneksa Uputstva o ministarskim konferencijama u sistemu koordinacije procesa evropskih integracija u Bosni i Hercegovini koja će nakon potvrde biti upućena Vijeću ministara BiH na usvajanje.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.