• OBJAVLJENO: 28.04.2022.
130.sjednica
Data saglasnost na potpisivanje Sporazuma o realizaciji projekta “Monografija opsade i odbrane Goražda 1992-1995., s posebnim fokusom na počinjene zločine”

D n e v n i  r e d

1. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

1.1. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava “Program ruralnog razvoja za 2022” godinu Ministarstva na ekonomskom kodu 614 300 – TEK002-Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Ruralni razvoj za 2022.godinu;

1.2. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencija profitne marže subjektu, privrednom društvu “Beno” d.o.o. Goražde;

1.3. Zaključak o primanju k znanju Informacije sa sastanka održanog na Zlatiboru.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

2.1. Odluka o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika;

2.2. Odluka o odobravaju tekućih transfera općinama/gradu u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za mjesec april 2022.godine.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

3.1. Odluka o davanju saglasnosti na Nacrt Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objeka “Lamela L” u Goraždu;

4.  Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Zaključak o odobravanju treškova reprezentacije u svrhu organizovanja sastanka sa predstavnicima Ministarstva sigurnosti BiH i Federalne uprave policije;

4.2. Odluka o davanju saglasnosti Policijskom komesaru Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde za nabavku obuće za policijske službenike.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1. Odluka o odobravanju novačnih sredstava nosiocu sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za dodatne programe.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja Dana zlatnih ljiljana.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog katona Goražde:

7.1. Izvještaj Radne grupe formirane sa zadatkom da predloži način uplate poreza i doprinosa za da uposlenika Turističke oranizacije Bosansko-podrinjskog kantona Goražde;

7.2. Zaključak o davanju saglasnosti Premijeru BPK-a Goražde za potpisivanje Sporazuma o realizaciji Projekta “Monografija opsade i odbrane Goražda 1992-1995, sa posebnim fokusom na počinjene zločine“;

7.3. Poslaničko pitanje;

7.4. Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH;

7.5. Odgovor na Zaključak Vlade BPK Goražde, broj: 03-02-398-1/22 od 17.03.2022.godine.

8. Tekuća pitanja.

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 130.redovnoj sjednici dala je saglasnost premijerki Bosansko-podrinjskog kantona za potpisivanje Sporazuma o realizaciji projekta “Monografija opsade i odbrane Goražda 1992-1995., s posebnim fokusom na počinjene zločine”. Potpisivanjem ovog sporazuma sa Gradom Goražde i Fondacijom “Istina za Goražde”, koji je sastavni dio obilježavanja Dana otpora, Vlada se obavezala da će u 50 postotnom iznosu finansirati realizaciju ovog značajnog projekta, te iskazala svoju odlučnost u dokazivanju istine o karakteru odbrambeno – oslobodilačkog rata 1992-1995.godina i opredjeljenost da zajedničkim naporima da doprinos objektivnom i naučnom prikupljanju historijske građe o dešavanjima u Goraždu i istočnoj Bosni tokom posljednje agresije.

Nakon utvrđivanja, Vlada je u skupštinsku proceduru uputila Nacrt Projekta izgradnje stambeno-poslovnog objeka “Lamela L” u Goraždu, procijenjene vrijednosti oko 2.700.000 KM. Kako je istaknuto, realizacijom ovog projekta unaprjeđuju se uslovi stanovanja građana i očuvanje i unaprjeđenje vrijednosti stambenog fonda uz unaprjeđenje energetske efikasnosti, prilagođavanje dostupnog stanovanja socijalnim uslovima i finansijskim sposobnostima građana, uticaj na poboljšavanje demografske strukture i migracije stanovništva, podsticanje gradnje na području Bosansko-podrinjskog kantona kao važnog generatora razvoja, a uz 18 novih stambenih jedinica i rješavanje problema smještaja jedne od veoma bitnih javnih institucija u Kantonu – Centra za socijalni rad.

Kantonalno ministarstvo za privredu zaduženo je da pripremi mišljenje na Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu FBiH, koje bi Vlada trebala dostaviti Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Nakon usvajanja Izvještaja Radne grupe, Vlada je zadužila Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da pripremi i predloži program utroška sredstava koja se odnose na razvoj turizma u kojem će se obezbijediti pretpostavke za uplatu poreza i doprinosa za dva uposlenika Turističke zajednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, a sve u skladu sa Zaključkom Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

U nastavku sjednice, razmatran je i usvojen Program utroška sredstava u budžetu Ministarstva za privredu na ekonomskom kodu- Tekući transferi neprofitnim organizacijama-Ruralni razvoj za 2022.godinu u vrijednosti od 60.000 KM.

Na prijedlog Ministarstva za finansije, Vlada je usvojila Odluku o preraspodjeli rashoda i izdataka između budžetskih korisnika. Usvajanjem ove odluke iz budžeta Ministarstva urbanizma u Budžet Ministarstva obrazovanja- JU OŠ “Ustikolina” preusmjereno je 59.500 KM za realizaciju planiranih projekata koji se odnose na rekonstrukciju pomoćnog objekta ove škole.

Odobreni su takođe i tekući transferi općinama/gradu u sastavu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za april ove godine, kao i novčana sredstva za obilježavanje Dana Zlatnih ljiljana.

Policijski komesar Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove BPK Goražde dobio je saglasnost za nabavku zimske obuće za policijske službenike u vrijednosti od 46.170 KM.

Na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je odobrila 7.000 KM Karate klubu ,,Specijal“ Goražde, za organizaciju Međunarodnog takmičenja pod nazivom ,,1. GORAŽDE SPECIJAL KUP 2022“, koje će se održati 21.maja ove godine.

 


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.