• OBJAVLJENO: 10.05.2022.
131. sjednica
Utvrđen Plan upravljanja otpadom BPK Goražde za period 2022-2027. godina

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 129. redovne sjednice, 33. telefonske sjednice i 130. redovne sjednice Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Odluka o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi – “Proizvodnja konzumne jabuke rod (prenos) 2021. godine;

2.2. Odluka o davanju saglasnosti na Program podrške razvoju drugih nivoa vlasti po projektima za 2022.godinu

2.3. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postuka javne nabavke;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkciji za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na izmjene i dopune Plana i Programa utroška sredstava Direkcije za ceste BPK Goražde za 2022. godinu;

2.5. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu – Direkciji za ceste BPK Goražde da izvrši plaćanje facture broj: 80/22 od 21.04.2022.godine za izvedene radove na sanaciji nastale štete (vanredno održavanje) na regionalnom putu R 448a Osanic-Ilovača-Prača;

2.6. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabavke za izradu Predfizibiliti sudije.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

3.1. Odluka o utvrđivanju osnovice za platu za mjesec april 2022. godine

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

4.1. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za prijavu na Javni poziv za odabir korisnika Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” koji je raspisan od strane Federalnog  ministarstva prostornog uređenja;

4.2. Zaključak o utvrđivanju Plana upravljanja otpadom BPK Goražde za period 2022-2027. godina;

4.3 Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za zaključivanje Ugovora o djelu.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

5.1 Odluka o odobravanju služenog putovanja u inostranstvo – Prizren/Republika Kosovo/, direktoru škole Sedinu Hadžimusiću nasavniku Halilagić Safetu, te učeniima JU SSŠ “Džemal Bijedić”;

5.2 Odluka o davanju saglasnosti na Program o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 003) – Ostali tekući transferi – informisanje za 2022;

5.3 Odluka o odobravanju novčanih sredstava Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. na ime IV (četvrte) tranše od ukupno XII (dvanaest) redovnih tranši za 2022. godinu.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

6.1 Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja “Dana šehida” u BPK Goražde za 2022. godinu;

6.2  Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime pomoći za rad ubruženja boračkih populacija za mjesec april 2022.godine.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

7.1 Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu da izvšri dodjelu 8 (osam) higijensko-prehrambenih paketa FONDACIJI „ISTINA ZA GORAŽDE“ Boosansko-podrinjskog kantona.

7.2 Odluka o davanju saglasnosti na Odluku upravnog odbora JU “Dom za stara i iznemogla lica” Goražde o novoformiranim cijenama usluga smještaja korisnika u JU “Dom za stara i iznemogla lica” Goražde.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

8.1 Zaključak o davanju saglasnosti Ministarstvu za zaključivanje Ugovora o djelu.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog katona Goražde:

9.1 Razmatranje dopisa ombdusmena BiH;

9.2 Zaključak o davanju saglasnosti za sklapanje Ugovora o djelu;

9.3 Zaključak o davanju saglasnosti sekretaru Skupštine BPK Goražde za zaključivanje Ugovora o djelu za upravljanje konferencijskim sistemom na sjednicama Skupštine BPK-a Goražde za 2022.godinu;

9.4 Informacija vezano za izmjenju Zaključka Vlade BPK Goražde;

9.5 Razmatranje dopisa upućenih prema Vladi BPK Goražde.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa uprave:

10.1 Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Ugovora o djelu;

10.2 Izvještaj o radu Službe za 2021.godinu.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Kantonalne uprave civilne zaštite:

11.1 Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK Goražde za opremanje Kantonalnog štaba civilne zaštite;

11.2 Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK Goražde za potrebe opremanja Službi zaštite i spašavanja Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a Goražde;

11.3 Odluka o davanju saglasnosti za nabavku opreme Kantonalnoj upravi civilne zaštite BPK Goražde za opremanje Operativnog centra civilne zaštite.

11.4 Odluka o odobravanju sredstava na zajedničkim aktivnostima na rješavanju problema klizišta.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

12.1 Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o djelu.

13. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Eniza Halilovića, pod tačkom tekuća pitanja razmatrat će se Zaključak vezano za prevoz medicinskog kadra za potrebe dijaliznog centra.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 131.redovnoj sjednici utvrdila je Plan upravljanja otpadom BPK Goražde za period 2022-2027. godina te ga proslijedila Skupštini BPK u dalju proceduru.

Kako je istaknuto, Plan upravljanja otpadom BPK Goražde je osnova za planiranje upravljanja otpadom kako na nivou Kantona, tako i na nivou općina. On uvodi red u ovu oblast te osigurava upravljanje svim vrstama otpada na ekološki prihvatljiv način, tj. na način koji je definiran u Strategiji i u Federalnom planu upravljanja otpadom, odnosno kako je to definisano u zemljama EU. Bez ovog dokumenta čiji nosilac izrade je „Enova“ d.o.o. Sarajevo, ne mogu se realizovati nikakvi ozbiljni projekti iz oblasti upravljanja otpadom (izgradnja regionalnih centara, sanacija postojećih općinskih deponija i njihovo prilagođavanje regionalnom konceptu, sanacija divljih deponija) i on je najvećem broju slučajeva uslov za dodjelu grant ili drugih povoljnih sredstava za realizaciju projekata iz ove oblasti.

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobilo je saglasnost za prijavu na Javni poziv za odabir korisnika Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim razinama vlasti i fondovima – za projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije” koji je raspisan od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Prema riječima resornog ministra, ovo  Ministarstvo ima već spremna tri projekta s kojima će aplicirati na ovaj javni poziv.

Ministarstvo za privredu dobilo je od Vlade saglasnost za pokretanje postupka javne nabavke za izradu predfizibiliti sudije vjetroparkova na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Obzirom da se trend sadašnje proizvodnje i potražnje električne energije bazira na obnovljivim i ekološki prihvatljivim izvorima, izrada ove studije ocijenjena je opravdanom, a sve ciljem privlačenja novih investicija i ulaganja u ovu privrednu granu kao budući predmet koncesije ili predmet javno-privatnog partnerstva.

Vlada je odobrila i Program podrške razvoju drugih nivoa vlasti po projektima za 2022.godinu u budžetu Ministarstva za privredu u iznosu od 100.000 KM, kojim je predviđena podrška jedinicama lokalne samouprave na području našeg kantona u pogledu sufinansiranja projekata koji imaju cilj sanaciju putne infrastrukture, uređenje i izgradnja parkinga, ulične rasvjete i drugi infrastrukturnih projekata.

Odobrene su takođe izmjene i dopune Plana i Programa utroška sredstava Direkcije za ceste BPK Goražde, te Program o izmjenama Programa utroška sredstava Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda– Ostali tekući transferi – informisanje za 2022. godinu.

Nakon upoznavanja sa dopisom Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini u vezi sa državnom imovinom, Vlada je zadužila sva ministarstva da analiziraju zakone iz svoje nadležnosti a koji bi bili u suprotnosti sa odlukama Ustavnog suda, te da u roku od 30 dana krenu u izmjenu i dopunu tih propisa.

Na zahtjev Kantonalne uprave civilne zaštite, Vlada je odobrila sredstva za opremanje Operativnog centra civilne zaštite,  Kantonalnog štaba i službi zaštite i spašavanja Kantonalne uprave civilne zaštite BPK-a Goražde u sveukupnom iznosu od 77. 000 KM.  Za zajedničke aktivnosti Uprave s Vladom Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Ministarstvom za privredu – Direkcijom cesta BPK-a Goražde i Federalnim ministarstvom prostornog uređenja na rješavanju problema klizišta odobrena su sredstva u ukupnom iznosu od 35.000 KM.

Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice dobilo je saglasnost Vlade BPK da izvrši dodjelu 8 (osam) higijensko prehrambenih paketa Fondaciji “Istina za Goražde” Bosansko-podrinjskog kantona za osobe u stanju socijalne potrebe, a Ministarstvo za privredu – Direkcija za ceste BPK Goražde da izvrši plaćanje fakture firmi “Okac” d.o.o. Goražde za izvedene radove na sanaciji nastale štete (vanredno održavanje) na regionalnom putu R 448a Osanica -Ilovača-Prača u iznosu od 35.375 KM.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila i sredstva za rad udruženja boračkih populacija za april ove godine, kao i sredstva Javnom preduzeću RTV Bosansko-podrinjskog kantona Goražde d.o.o. za četvrtu tranšu od ukupno dvanaest redovnih tranši za 2022. godinu.

Na kraju sjednice, Vlada je odobrila korišćenje vozila i vozača radi prijevoza doktora i medicinskog osoblja za potrebe Hemodijaliznog centra pri Kantonalnoj bolnici Goražde, a sve s ciljem njegovog nesmetanog rada i pružanja usluga goraždanskim pacijentima.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.