• OBJAVLJENO: 19.05.2022.
132. sjednica
Usvojene Smjernice fiskalne i ekonomske politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2023-2025.godina

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje zapisnika sa 131. redovne i 45. vanredne sjednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije o izvršenom pregledu i utvrđenom stanju svih objekata u bivšim kasarnama “Goražde I” i “Šišeta” u Goraždu sa prijedlogom sanacionih mjera;

2.2. Odgovor na poslaničko pitanje na osnovu Zaključka Vlade BPK-a Goražde, broj: 03-45-648-1/22 od 28.04.2022.godine;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o nabavci stalnih sredstava-pločica za obrojčavanje šumski drvnih sortimenata, šumarskih čekića i kolobroja za odbrojčavanje šumskih drvnih sortimenata za potrebe Kantonalne uprave za šumarstvo;

2.4. Zaključak o davanju ovlaštenja Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona goražde da sa Gradom Goražde zaključi Aneks II Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od frabike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik – I faza“ Grad Goražde;

2.5. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime Programa utroška sredstava Ministarstva za podršku razvoju neprofitnim organizacijama sa područja BPK Goražde za 2022.godinu.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za boračka pitanja:

3.1. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za potpisivanje Ugovora o djelu;

3.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja odrbane “Mišjaka”;

3.3. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime obilježavanja “25.maja – Dana bitke za Zebinoj Šumi 1992.godine”;

3.4. Odluka o davanju saglasnosti za plaćanje računa.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

4.1. Odluka o odobravanju akontativne isplate novčanih sredstava;

4.2. Odluka o odobravanju novčanih sredstava na ime isplate druge rate od ukupo sedam, studentskih stipendija studentima sa područja BPK-a Goražde za studijsku 2021/2022.godinu;

4.3. Zaključak o utvrđivanju Konačnog Plana raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za 2022.godinu Redovni program – kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalni savezi, sport lica sa invaliditetom;

4.4. Odluka o davanju saglasnosti direktoru JU OŠ “Ustikolina” Ustikolina za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvrođenje radova na rekonstrukciji pomoćnog objekta  JU OŠ “Ustikolina” Ustikolina;

4.5. Zaključak o davanju saglasnosti direktoru JU OŠ “Ustikolina” Ustikolina za pokretanje procedure za nabavku opreme;

4.6. Zaključak o davanju saglasnosti Ministru za potpisivanje Ugovora o angažovanju potrebnog broja predavača i medicinskog osoblja koji će učestvovati u realizaciji projekta „Škola u prirodi“ koja se organizuje u Fočanskoj Jabuci u periodu od 23.05. do 3.06.2022.godine.

5.Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za finansije:

5.1. Izvještaj o izvršenju budžeta Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar – mart 2022.godine;

5.2. Izvještaj o utrošku tekuće budžetske reserve Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period januar – mart 2022.godine;

5.3. Smjernice fiskalne i ekonomske politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2023-2025.godina.

6. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline:

6.1. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji krova zgrade u ulici Mevsuda Bajića Baje bb u Vitkovićima;

6.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za zaključivanje Ugovora o djelu;

6.3. Odluka o pokretanju postupka Javne nabavke za izvođenje radova na rekonstrukciji tri stambene jedinice u vlasništu BPK-a Goražde.

7. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za pravosuđe, upravu i radne odnose:

7.1. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana JU “Služba za zapošljavanje BPK-.a Goražde” za period 01.01-31.12.2021.godine;

7.2. Izvještaj o radu JU “Služba za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona Goražde” za 2021.godinu;

7.3. Odgovor, dostavlja se.

8. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

8.1. Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za april 2022.godine;

8.2. Odluka o odobravanju troškova reprezentacije MUP-a BPK-a Goražde nastalih povodom posjete visokih delegacija MUP-a BPK-a Goražde i Federalne uprave policije.

9. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice:

9.1. Zaključak o formiranju Radne grupe-Pregovaračkog tima Vlade BPK-a Goražde, zaduženog za obavljanje pregovora sa Strukovnim sindikatom doktora medicine i stomatologije BPK-a Goražde.

10. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog katona Goražde:

10.1. Zaključak o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o djelu;

10.2. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke servisiranja kompjuterske opreme i sukcesivne nabavke potrošnog materijala za potrebe institucija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i Zaključak o usvajanju Izvještaja Komisije;

10.3. Zaključci Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH;

10.4. Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za postupak nabavke baknarskih usluga vođenja depozitnog i transakcijskog računa BPK-a Goražde i Zaključak o usvajanju Izvještaja o radu Komisije;

10.5. Predstavnik za imenovanje komisije za provođenje Programa stručnog osposobljavanja 2022.godine;

10.6. Postupanje po Zaključku Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, broj: 03-11-728/22 od 21.04.2022.godine-Nabavka kancelarijskog materijala.

11. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za odnose s javnošću Bosansko-podrinjskog katona Goražde:

11.1. Odluka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka za izbor firme za održavanje službene web stranice Vlade, ministarstava BPK Goražde i web stranice: dozividolinudrine.ba za 2022.godinu.

12. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Direkcije robnih rezervi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde:

12.1. Odluka o davanju saglasnosti Direkciji robnih rezervi BPK-a Goražde da izvrši nabavku 138,6 tona drvene peleti.

13. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Službe za zajedničke poslove kantonalnih organa:

13.1. Zaključak kojim se Arhivu BPK Goražde daju na korištenje prostorije br. 8,9 i 10.na prvom spratu zgrade Ministarstva za finansije i prosorija broj 7 u podrumu navedene zgrade;

13.2. Informacija, dostavlja se.

14. Tekuća pitanja.

 – Izmjena Zaključka Vlade Bosansko-podrinjskog kantona Goražde broj: 03-45-746/22 od 10.05.2022.godine.

Na prijedlog minista Harisa Salkovića, pod 2. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.6.

2.6. Odluka o davanju saglasnosti Ministarstvu za privredu-Direkcija za ceste Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za pokretanje postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača (otvoreni postupak) za  izvođenje radova na modernizaciji regionalne ceste R 448, Potkozara-Goražde-Hrenovica, dionica Bare-Hrenovica

Na prijedlog ministra Edina Aganovića, pod 3.tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 3.5.

3.5. Zaključak o davanju saglasnosti Premijeru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde da potpiše i ovjeri II privremenu situaciju broj: 13/22  od 29.04.2022.godine za izvršene radove na izgradnji-rekonstrukciji Centralnog spomen obilježja branilaca Goražda faza II:„Kamenorezački radovi“ po Ugovoru broj: 03-11-1648-2/21 od 01.10.2021.godine.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 132.redovnoj sjednici usvojila je Smjernice fiskalne i ekonomske politike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za period 2023-2025.godina koje predstavljaju i polaznu osnovu za izradu Dokumenta okvirnog budžeta Bosansko podrinjskog kantona Goražde za isti period.

Kako je istaknuto, uloga ovog dokumenta je prvenstveno definisati smjer i ciljeve ekonomske politike s naglaskom na nastavku provođenja fiskalne konsolidacije, koja neće narušiti osnove ekonomskog oporavka, a u cilju uspješnog procesa srednjoročnog planiranja.

Takođe, razmatrani su i usvojeni izvještaji o izvršenju Budžeta i tekuće budžetske rezerve Bosansko-podrinjskog kantona za period januar – mart 2022.godine. Prema obrazloženju ministra finansija, ukupni prihodi za prva tri mjeseca ove godine ostvareni su u iznosu od 11.210.025 KM a u poređenju sa istim periodom prethodne godine ostvarenje je veće za 7 %.  Ukupni rashodi za ovaj izvještajni period ostvareni su u iznosu od 8.287.827 KM što je za 8% više u odnosu na ostvarene rashode u istom periodu 2021. godine, tako da višak prihoda iznosi oko 3 miliona KM i mnogo je veći od očekivanog.

Vlada je usvojila i Izvještaj Komisije o izvršenom pregledu i utvrđenom stanju svih objekata u bivšim kasarnama “Goražde I” i “Šišeta” u Goraždu te za implementaciju ugovora o njihovom korištenju koji su zaključeni između Vlade BPK Goražde i Službe za zajedničke poslove organa i tijela Federacije BiH zadužila Ministarstvo za privredu BPK Goražde.

Prihvaćen je i odgovor Ministarstva za privredu na poslaničko pitanje poslanice u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH Aide Baručije u kojem se navode konkretne mjere podrške stanovništvu koje je Vlada Bosansko-podrinjskog kantona poduzela s ciljem ublažavanja posljedica inflacije, poskupljenja životnih namjernica i otežane ekonomske situacije nakon agresije Ruske Federacije na Ukrajinu.

Premijerka Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobila je ovlaštenje da sa Gradom Goražde zaključi Aneks II Ugovora o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava za sufinansiranje projekta „Rekonstrukcija potisnog cjevovoda od fabrike vode u Vitkovićima do rezervoara Rasadnik – I faza“ Grad Goražde prema kojem se rok za završetak ovog projekta produžuje do 30. juna ove godine.

Na današnjoj sjednici, Vlada BPK Goražde je utvrdila Konačan Plan raspodjele sredstava za finansiranje sporta iz javnih sredstava kojima se podstiče obavljanje sportskih djelatnosti na nivou BPK-a Goražde za 2022.godinu Redovni program – kvalitetni sport (priprema i takmičenje), kantonalni savezi, sport lica sa invaliditetom u ukupnom iznosu od 357.368 KM, od čega je sportskim klubovima za pripreme i takmičenje planiran iznos od 282.168 KM. Dodatna će se stimulisati i redovni programi tri sportska kluba koja prelaze u viši rang takmičenja.

Primljena je k znanju i Informacija o stanju sigurnosti na području BPK-a Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za april ove godine. Tom prilikom, Vlada je konstatovala da aktivnosti policije na sprječavanju upotrebe i prometa narkotičkih sredstava nisu na zadovoljavajućem nivou i da ne odgovaraju stvarnom stanju, te je od Ministarstva unutrašnjih poslova i resornog ministra zatražila konkretno djelovanje i izvještaj o tome šta se na ovom planu planira poduzeti kako bi se spriječio promet droge.

Nakon razmatranja, u skupštinsku proceduru upućeni su Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana i Izvještaj o radu JU “Služba za zapošljavanje BPK-a Goražde za 2021.godinu.

Iz budžeta Ministarstva obrazovanja za isplatu druge rate od ukupno sedam, studentskih stipendija studentima s područja BPK-a Goražde, za studijsku 2021/2022.godinu odobreno je 20.960 KM, a za Program podrške razvoju neprofitnih organizacija s područja BPK Goražde iz budžeta Ministarstva za privredu 30.000 KM.

Vlada je podržala, takođe, da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja izdvoje sredstva za obilježavanje i odbrane „Mišjaka“ i “25.maja – Dana bitke za Zebinoj Šumi 1992.godine”.

Davanjem saglasnosti direktoru JU OŠ “Ustikolina” Ustikolina za pokretanje procedure za nabavku opreme i potpisivanje ugovora o angažovanju potrebnog broja predavača i medicinskog osoblja, Vlada je podržala realizaciju projekta „Škola u prirodi“ koja se organizuje u Fočanskoj Jabuci u periodu od 23.05. do 03.06. ove godine.

Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline dobilo je saglasnost za pokretanje postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za izvođenje radova na rekonstrukciji krova zgrade u ulici Mevsuda Bajića Baje u Vitkovićima. Ova rekonstrukcija finansirat će se iz namjenskih sredstava Kantonalnog stambenog fonda u iznosu od 105.984 KM. Iz ovog fonda bit će izdvojeno i 25.545 KM za rekonstrukciju tri stambene jedinice- potkrovnih stanova u vlasništu BPK-a Goražde, nakon što je danas takođe, usvojena Odluka o pokretanju postupka ove javne nabavke.

Do kraja sjednice, Vlada BPK Goražde usvojila je odluke o izboru najpovoljnijih ponuđača za postupak nabavke servisiranja kompjuterske opreme i sukcesivne nabavke potrošnog materijala za potrebe institucija Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i postupak nabavke baknarskih usluga vođenja depozitnog i transakcijskog računa BPK-a Goražde te Direkciji robnih rezervi odobrila nabavku 138,6 tona drvene peleti.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.