• OBJAVLJENO: 26.05.2022.
133. sjednica
Primljena k znanju Informacija Ministarstva za privredu u vezi projekta izgradnje brze ceste Prača-Goražde

D n e v n i  r e d

1. Usvajanje Zapisnika sa 132. redovne sjednice Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.

2. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za privredu:

2.1. Zaključak o Mišljenju na Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu Federacije BiH;

2.2. Zaključak o davanju saglasnosti ministru za zaključivanje Ugovora o opravci i sanaciji Predajnika IMP Telekom OTVL-4/100 na lokaciji “Prača-Cerice” ;

2.3. Odluka o davanju saglasnosti za isplatu subvencije profitne marže subjektu, privrednom društvu “Hošo-Transport” d.o.o. Goražde;

2.4. Odluka o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava-opreme;

2.5. Zaključak o primanju k znanju Informacije u vezi projekta brze ceste Prača-Goražde.

3. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport:

3.1. Odluka o odobravanju službenog putovanja u inostranstvo – Nova Varaoš, Republika Srbija.

4. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Ministarstva za unutrašnje poslove:

4.1. Zaključak kojim se odobrava korištenje parking prostora zgrade Vlade BPK-a Goražde za oduzeta vozila i motocikle koja su po naredbi pravosudnih institucija dodjeljenja policijskim službenicima Uprave policije MUP-a BPK-a Goražde na čuvanje do končanja postupka.

5. Razmatranje prijedloga odluka i zaključaka iz oblasti Vlade Bosansko-podrinjskog katona Goražde:

5.1. Izvještaj o radu Policijskog odbora;

5.2. Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, za period 01.01.2022-31.03.2022.godine;

5.3. Zaključak Skupštine Kantona-Kolegij Skupštine;

5.4. Odluka o sufinansiranju Projekta „Sanacija krova stambene zgrade sa 13 stambenih jedinica u Ustikolini“- Općina Foča  FBiH;

5.5. Odluka o sufinansiranju Projekta „Gradimo mostove prijateljstva (ekologija) – Općina Pale FBiH;

5.6. Odluka o sufinansiranju Projekta „Poboljšanje društvenog života mladih MZ Prača“ – Općina Pale FBiH;

5.7. Odluka o sufinansiranju Projekta „Modernizacija javne rasvjete u MZ Hrenovica“ –  Općina Pale FBiH;

5.8. Odluka o sufinansiranju Projekta „Sanacija i uređenje Spomen obilježja na području  Općine Foča“ –  Općina Foča  FBiH;

5.9. Odluka o odobravanju jednokratne novčane pomoći.

6. Tekuća pitanja.

Na prijedlog ministra Harisa Salkovića, pod 2. tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 2.6.

2.6. Odluka o davanju saglasnosti na Program utroška sredstava Ministarstva za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde „Program razvoja turizma u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde za 2022.godinu“na ekonomskom kodu  614100 RAZ 002- Tekući transferi drugim nivoima vlasti za razvoj turizma

Na prijedlog ministra Bojana Krunića, pod 5.tačkom dnevnog reda razmatrat će se podtačka 5.1.

5.1. Odluka o isplati novčanih sredstava po Programu utroška sredstava Ministarstva za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde sa ekonomskog koda 614100 -Tekući transferi nižim nivoima vlasti.

Informacija sa sjednice:

Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 133 redovnoj sjednici razmatrala je Mišljenje Ministarstva za privredu na Nacrt Zakona o javno-privatnom partnerstvu Federacije BiH i kao svoje uputila ga Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Vlada smatra da je jedan ovakav propis veoma bitan u smislu realizacije određenih projekta koji angažovanjem javnog i privatnog kapitala mogu ostvariti zadovoljenje javnog interesa i pružanje javnih usluga, što je svakako i cilj predloženog zakona, uz napomenu da je Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde u 2013. godini donijela Zakon o javno-privatnom partnerstvu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, koji se u suštini ne razlikuje bitno od predloženog nacrta Zakona.

Nakon razmatranja, primljena je k znanju i Informacija Ministarstva za privredu u vezi projekta izgradnje brze ceste Prača-Goražde. Tom prilikom, resorni ministar upoznao je članove Vlade da se osim raspisanog tendera za nastavak aktivnosti na izvođenju radova izgradnje tunela Hranjen u iznosu od 35 miliona KM, razmatra mogućnost preraspodjele sredstava u iznosu od 10 mil. KM namijenjenih za izgradnju spojnih cesta tunela Hranjen na lokalnu mrežu saobraćajnica, za potrebe eksproprijacije i/ili izgradnje pristupnih cesta ispred i iza tunela Hranjen. Konstatovano je takođe i da ostala ministarstva u Vladi, u skladu sa svojim nadležnostima, provode aktivnosti kako bi se ubrzala eksproprijacija zemljišta za izgradnju pristupnih cesta te da je sa sjeverne strane tunela Hranjen, u općini Pale u FBiH, ona skoro u potpunosti urađena,  a da se to isto očekuje i od Grada Goražda s južne strane tunela, jer tu još nije ni započela eksproprijacija zemljišta.

Ministarstvo za privredu dobilo je saglasnost na Program utroška sredstava sa ekonomskog koda Tekući transferi nižim nivoima vlasti – razvoj turizma za 2022.godinu u iznosu od 80.000 KM. Od ovih sredstava, za prvi javni poziv bit će izdvojeno 50.000 KM koji će, kako je istaknuto, biti iskorišteni za izmirenje dugova po osnovu poreza i doprinosa stare Turističke zajednice te za osnivanje nove Turističke zajednice.

Ministarstvo za urbanizam dobilo je saglasnost Vlade za isplatu novčanih sredstava općini Pale u FBiH po Programu utroška sredstava sa ekonomskog koda-Tekući transferi nižim nivoima u iznosu od 14.000 KM za projekat „Izrada projektno-tehničke dokumentacije prostornog uređenja mikrolokaliteta „Gaz“ Hrenovica. Kako je tom prilikom istakao resorni ministar, loš je odziv lokalnih zajednica za povlačenje sredstava sa ovog ekonomskog koda u budžetu Ministarstva za urbanizam na kojem su za ove namjene predviđena sredstva u iznosu od 120.000 KM. Primjera radi, Grad Goražde nije ni aplicirao na ovaj javni poziv, dok Općina Foča u FBiH nije ispunila uslove javnog poziva. Zbog nemogućnosti plasiranja ovih i ostalih namjenskih sredstava, Vlada je zadužila Ministarstvo za urbanizam, kao i ostala ministarstva da joj dostave detaljne informacije o utrošku i raspodjeli namjenskih i budžetskih sredstava u 2021. godini, kome su sve sredstva dodijeljena i da li je njihov utrošak opravdan, kako bi poduzela odgovarajuće mjere po ovom pitanju.

Postupajući po zaključku Kolegija Skupštine BPK Goražde, s ciljem pripreme tematske sjednice o stanju u zdravstvu, Vlada BPK je zadužila Ministarstvo za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice da od svih zdravstvenih ustanova zatraži informacije o stanju u njihovim zdravstvenim ustanovama iz svih domena njihove nadležnosti te da u roku od 30 dana dostavi Vladi svu dokumentaciju.

Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj o radu Policijskog odbora za april ove godine. Takođe, Vlada je upoznata i sa Izvještajem Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara, za period 01.01.2022-31.03.2022.godine koji je proslijeđen u skupštinsku proceduru.

Na kraju sjednice, usvojene su odluke o sufinansiraju projekata lokalnih zajednica iz Budžeta Vlade BPK sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima vlasti. Vlada će tako sufinansirati projekte „Sanacija krova stambene zgrade sa 13 stambenih jedinica u Ustikolini“- Općina Foča FBiH sa 10.000 KM, „Gradimo mostove prijateljstva (ekologija) – Općine Pale FBiH sa 16.000 KM, „Poboljšanje društvenog života mladih MZ Prača“ – Općine Pale FBiH sa 13.553 KM, „Modernizacija javne rasvjete u MZ Hrenovica“ –  Općina Pale FBiH sa 14.613 KM, te projekt „Sanacija i uređenje Spomen obilježja na području  Općine Foča“ –  Općina Foča  FBiH sa 10.000 KM.


webmail kanton gorazdewebmail
Copyright © 2005-2022. BPK Goražde.
Sadržaji s ovih stranica mogu se prenositi bez posebne dozvole, uz OBAVEZNO navođenje izvora.